RÁ MɄDI RA CORINTIO 9

1Pa̱hʉ xá hño gue nugui drá apostol de ra Zidada Jesucristo dí pɛ'tsa ra nsɛqui ga øt'a ngu nú'a̱ rí 'ñepcagui ngue'a̱ drá apostol. Nugui stá handa ma Zidadahʉ ra Jesu, ne go dá zo'ahʉ de gue'a̱ pa gá camfrihʉ. 2Nu'bʉ ma'ra ya cu beni gue hinga majua̱ni drá apostol, pe nu'ahʉ ha̱, guí pa̱hʉ gue drá apostol ngue'a̱ xcá camfrihʉ Ajua̱ po ma noyaga. 3Ne nú'ʉ to'o ña̱ma'ñʉ de guecagui, njaua dí xipabi: 4¿Ha gue hiní 'ñepcagui da t'aqui nú'a̱ te ga tsi? 5¿Ha gue hindí pɛ'tsa ra nsɛqui 'bʉ ga ne ga honga ma 'bɛhña̱ ne ga tsits'i habʉ dí 'yo ngu øt'a ra cu Pedro ne ma'ra ya apostol ne nú'ʉ yá cu ra Zidada Jesu? 6Nugui ne ra cu Berhna ¿ha gue hønsɛguihe hiní 'ñepcahma̱he da t'acje te ga tsihma̱he nsinque ga mpɛhe? 7¿To'o gue'a̱ 'bʉi dega soldado ne hingui t'umbi te da zi? ¿To'o nú'a̱ pɛ'tsa 'nara ua̱'obxi ne hinda zipabi rá fruta? ¿To'o nú'a̱ pɛ'tsa ya mbo'ni, ne hinga ja ri ñuni ja yá mbo'ni? 8Núna dí ma̱, oguí beñhʉ gue go dí ma̱nsɛ, ngue'a̱ njabʉ ma̱nga rá ley ra Moise, 9ne ena njaua: “Oxqui tu'tuahʉ rá ne ra nda̱mfri ora net'a ra trigo ja ra era.” ¿Ha gue Ajua̱ bi ma̱ xi majua̱ni de ra nda̱mfri? 10Hina, nu'á̱ bi ma̱ pa guecaguihʉ, ne bi t'ofo pa go ma hñohʉ, ngue'a̱ nu'a̱ tó'o fʉxa ra hai ne nu'a̱ tó'o jʉxa ra sofo, rí 'ñepi da zi de nú'a̱ pot'i'ʉ. 11Hangue nu'ahʉ guí njahʉ ngu 'nara 'bot'i y nuje ngu go dyá mot'ihe ngue'a̱ dá xi'ahe rá noya Ajua̱. Nu'bʉ́ ¿ha gue hiní 'ñepi gui faxcahe ne gui 'racje te ga tsihe? 12Nu'bʉ nú'ʉ ma'ra ya cu ri mpɛfi con gue'ahʉ go guí faxhʉ ne guí umfʉ te da zi, xi nuje ¿ha gue hingo ma'na rí 'ñepcaguihe gui faxcahe? Nuje, asta nubyá hinte stá a'a'ihe, masque rí 'ñepcaguihehma̱. Nu'a̱ dí øthe, dí tsɛthe ra thuhu ra nduthe pa hinto da ña̱ma'ñʉ de rá noya ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 13¿Ha gue hinguí pa̱hʉ gue nu'a̱ tó'o ri mpɛfi ja yá nda̱nija̱ ya xodyo ja da t'umbabini te da zi? Y nu'a̱ tó'o ri mpɛfi ja ra ata tsi nú'ʉ ya mbo'ni tho dega hña̱'ti pa Ajua̱. 14Njabʉ bi manda ra Zidada nehe gue nu'a̱ tó'o ma̱nga ra ma̱ca hoga noya rí 'ñepabi da t'umbabi te da zi. 15Pe nugui masque rí 'ñepcagui, pe hinte stá a'ahʉ nixi hindí op'a'ihʉ pa ga a'ahʉ nú'a̱ te dí honi. ¡Ngue'a̱ nugui masque drí 'ñuni ga tu pe hindí ne to'o da 'ñena gue dí ma̱nga ra ma̱ca hoga noya pa hønsɛ dí ta̱ha̱ nú'a̱ dí tsi! 16Hingui tsa ga 'ñets'i ngue'a̱ dí ma̱nbabi rá noya Ajua̱, ngue'a̱ nu'bʉ hinga ma̱, ¿te ma ga tha̱di ja rá thandi Ajua̱? Nu'bʉ hinga ma̱nba rá noya Ajua̱, guehna 'nara dumʉi pa guecagui. 17Nu'bʉ núgui dí ma̱nba rá noya Ajua̱ con gatho ma paha, nu'bʉ́ dí tø'mi gue go ma da gutcagui Ajua̱. Pe nu'bʉ núgui hinga nehma̱ ga ma̱nbabi rá noya Ajua̱, pe guehna ma 'bɛfi xa t'acagui, hangue mahyoni ga øt'e. 18Nu'bʉ́, ¿xi nda'a̱ ma tha̱ha̱? Nu'a̱ ma tha̱ha̱hma̱, ga johya ga ma̱nba rá noya Ajua̱ nsinque te da t'aqui de guecua, masque rí 'ñepcahma̱. 19Nugui hindrá 'bɛgo de 'nadra ja̱'i, nugui drá 'bɛgo pa gatho ya ja̱'i, ngue'a̱ dí zofo'ʉ pa njabʉ ndunthi de gue'ʉ da gamfri ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 20Nugui dí øt'a ngu yá nza̱i ya xodyo pa da za ga zofo'ʉ, nehe dí øt'a ngu yá nza̱i nú'ʉ 'bʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley pa da za ga zofo nehe'ʉ, masque nugui ya hindí 'bʉi de ja ra nda̱xjua ley. 21Nehe dí øt'a ngu yá nza̱i nú'ʉ hingui 'bʉi ja rá hmanda ra nda̱xjua ley pa njabʉ da za ga zofo'ʉ nehe. Pe nugui hinstá 'uegue de ja rá ley Ajua̱, ngue'a̱ nugui dí 'bʉi de ja rá hmanda ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 22Nehe dí øt'a ngu yá nza̱i nú'ʉ ya cu ts'ʉtho yá jamfri, pa da za ma'na ga zofo'ʉ. Nugui stá nza̱i ga tɛmbabi yá nza̱i gatho ya ja̱'i pa da mpøhø 'ra de gue'ʉ, ngue'a̱ cada 'na de gue'ʉ, 'rama'na'ño hanja gra zofoga'ʉ. 23Dí øt'a njabʉ ngue'a̱ dí ne gue ma'na da ntʉnga ra ma̱ca hoga noya, ne pa njabʉ da za ga ha̱ni ndunthi ya ja̱pi bra hña̱ nura ma̱ca noya'a̱. 24Ha gue hinguí pa̱hʉ gue gatho nú'ʉ ri ntsa'rihi, da ma mahyɛgui, pe 'mɛfa 'natho nú'a̱ to'o ma da da̱ha̱. Nujʉ nehe ma ga øthʉ njabʉ, ga 'yohʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱ pa njabʉ ga ha̱nga ma tha̱ha̱hʉ nehe nú'a̱ ma da 'racjʉ'a̱. 25Dí pa̱hʉ gue gatho nú'ʉ to'o ri ntsa'rihi xi ri su rá ndo'yo pa da nja rá ts'ɛdi. Nu'ʉ́ øt'a njabʉ hønsɛ pa da da̱ha̱ 'nara tha̱ha̱ nú'a̱ ma da thegue. Pe nujʉ dí pa̱hʉ gue ma ga ha̱ñhʉ 'nara tha̱ha̱ nú'a̱ hinhya'mʉ ma da thegue. 26Hangue nugui drí hña̱ ra 'rihi nehe, pe drá ma manjua̱ntho pa nuni habʉ ma ga tsøni, ne co rá ts'ɛdi Ajua̱ drí ntuhni pa ga nta̱te, hingue hønsɛ dí 'ñenitho. 27Nugui xi drí su ma ndo'yo nehe pa hinte da 'yøt'e, y drí japi da 'yøt'e nú'a̱ go dí ne, ngue'a̱ hindí ne ga 'bɛ ma tsa ja rá thandi Ajua̱, masque stá zofohma̱ ndunthi ya ja̱'i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\