RÁ MɄDI RA XUUA 2

1Ma zi ba̱tsi'ihʉ, dí op'a'ihʉ nuya ya noya pa hingui 'yøthʉ ni 'nara ts'oqui. Pe 'bʉ 'na de guecjʉ ga øthʉ 'nara ts'oqui, ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da ña̱ngaguihʉ ja rá thandi Ajua̱ ra Dada, ngue'a̱ nu'á̱ hinte ma ts'oqui tu. 2Nu'á̱ bi unsɛ rá te ngu 'nara hña̱'ti pa bi gutca ma ts'oquihʉ; y hingue hønsɛguihʉ, nehe gatho ya ja̱'i de ra ximhai bi gu'tua yá ts'oqui. 3'Bʉ dí øtehʉ nú'a̱ ri manda Ajua̱, nu'bʉ́ ha̱, majua̱ni stá pa̱hʉ'a̱. 4Nu'a̱ tó'o ena gue pa̱di Ajua̱, pe hønsɛ ma̱ntho, ne hingui øt'e nú'a̱ ri manda Ajua̱, nu'bʉ́ nú'á̱ go gue'a̱ 'nara c'uamba, ne hingui pa̱di nú'a̱ majua̱ni. 5Pe 'bʉ nújʉ dí øtehʉ nú'a̱ ma̱nga Ajua̱, nu'bʉ́ xi majua̱ni dí ma̱dihʉ'a̱, ne njabʉ dí pa̱dihʉ gue dí 'bʉhʉ xá hño con gue'a̱. 6'Bʉ dí eñhʉ gue dí 'bʉhʉ co ra Zidada Jesucristo, nu'bʉ́ rí 'ñepcahʉ ga tɛmbahʉ rá 'mʉi. 7Ma zi cu'ihʉ, nura hmanda dí op'a'ihʉ hinga 'nara 'ra'yo hmanda. Gue'a̱ 'nara nda̱xjua hmanda nú'a̱ xcá pa̱dihʉ desde ra mʉdi gá camfrihʉ, gue gui má̱dihʉ 'na ngu ma'na. 8Go guet'atho rá hmanda Ajua̱ dí yopa xi'ahʉ, pe nubyá gue'a̱ ngu 'nara 'ra'yo hmanda, ngue'a̱ rá hma̱te ra Zidada Jesu himi fa̱di ma'mɛt'o, ne nixi ri hma̱tehʉ himi fa̱di. Nubyá dí pa̱di gue guí má̱dihʉ 'na ngu ma'na ngu bi ma̱caguihʉ ra Zidada Jesu, ngue'a̱ nu'á̱ ya 'yo rí yot'a ri mfenihʉ ne ya hinguí 'bʉhʉ ja ra 'bɛxuui. 9Nu'a̱ tó'o ena gue 'bʉi ja ra ñot'i pe ʉtsa rá cu, gue'a̱ 'bʉta ja ra 'bɛxuui. 10Nu'a̱ tó'o ma̱di rá cu 'bʉi ja rá ñot'i Ajua̱, ne ni 'nara t'øt'e hinda zʉ rá ts'ɛdi pa da 'ueque de rá 'ñu Ajua̱. 11Pe nu'a̱ tó'o ʉtsa rá cu, gue'a̱ 'bʉi ja ra 'bɛxuui. Nú'á̱ 'yo ja ra 'bɛxuui ne hingui pa̱di habʉ 'yo ngue'a̱ ra 'bɛxuui xa pu'tua rá mfeni. 12Nu'ahʉ ba̱tsihʉ, dí op'a'ihʉ pa ga ben'a'ihʉ gue Ajua̱ ya xa pun'ahʉ ri ts'oquihʉ. Xa pun'ahʉ ri ts'oquihʉ ngue'a̱ xcá camfrihʉ ra Zidada Jesucristo. 13Nu'ahʉ dadahʉ, dí op'a'ihʉ nguetho xcá pa̱dihʉ nú'a̱ 'bʉi nza̱ntho. Nu'ahʉ ba̱tsa'ñøhøhʉ, dí op'a'ihʉ nguetho xcá nta̱tehʉ de ra ts'onda̱hi. Nu'ahʉ ba̱tsihʉ, dí op'a'ihʉ nguetho xcá pa̱dihʉ ra Dada. 14Nu'ahʉ dadahʉ, dí op'a'ihʉ nguetho ya xcá pa̱dihʉ nú'a̱ 'bʉi nza̱ntho. Nu'ahʉ ba̱tsa'ñøhøhʉ, dí op'a'ihʉ nguetho ja ri ts'ɛdihʉ ne guí pa̱dihʉ xá hño rá noya Ajua̱, ne xcá nta̱tehʉ de ra ts'onda̱hi. 15Oxqui ma̱dihʉ ya t'øt'e nú'ʉ ja ja ra ximhai, nixi gui ne gui 'yøthʉ ngu nú'a̱ øt'a ya ts'oja̱'i. Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o ri ma̱di nú'a̱ ja ja ra ximhai, nu'á̱ hingui ma̱di Ajua̱ ra Dada. 16Oxqui ma̱dihʉ ya t'øt'e de ra ximhai, ngue'a̱ gatho nú'a̱ ja ja ra ximhai, ngu gatho ya ts'onc'at'i nú'a̱ benga ya ja̱'i ne nú'a̱ handi, ne ra nt'ets'i, gatho'ʉ go gue'ʉ yá hmanda ra ts'oximhai, hingo gue'a̱ rá hmanda Ajua̱. 17Ra ximhai ma da uadi da thogui, nehe yá ts'onc'at'i ya meximhai. Pe nu'a̱ tó'o ø'tuabi rá paha Ajua̱ gue'a̱ ma da 'mʉi pa nza̱ntho. 18Ma zi ba̱tsi'ihʉ, ya xa zøhø ra ora de yá nga̱ts'i ya pa. Y ngu nú'a̱ xa si'ahʉ gue ma da 'ñehe 'na to'o ma da ncontraui ra Zidada Jesucristo, hangue nubyá dí hanthʉ gue ya 'bʉi ndunthi de gue'ʉ. Hangue por gue'a̱ dí pa̱hʉ gue ya xa zøhø ra ora de yá nga̱ts'i ya pa. 19Nú'ʉ́ go gue'ʉ xa 'uegue de guecjʉ ngue'a̱ himbi gamfri xi majua̱ni ngu stá camfrihʉ. 'Bʉ nú'ʉ xqui gamfrihma̱ xi majua̱ni ngujʉ, nu'bʉ́ hinxa 'uehma̱'ʉ de guecjʉ. Nú'ʉ́ bi 'uegue, y por gue'a̱ stá pa̱hʉ gue majua̱ni hingyá gamfri ngu nújʉ dyá gamfrihʉ. 20Pe nu'ahʉ xa t'a'ahʉ rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ ngu xa t'acje nehe, hangue guí pa̱hʉ gatho nú'a̱ majua̱ni. 21Dí op'a'ihʉ, hingue dí ena gue hinguí pa̱dihʉ nú'a̱ majua̱ni. Xi majua̱ni guí pa̱dihʉ xá hño. Ne guí pa̱dihʉ gue ni 'nara nc'uamba hingui ma̱nga majua̱ni. 22¿To'o ra c'uamba? ¿Ha gue hingue nú'a̱ to'o ma̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu hingo ra Cristo nú'a̱ bá pɛhna Ajua̱? Nu'a̱ tó'o ri ncontraui ra zi Hmu Jesucristo go gue'a̱ ma̱ gue Ajua̱ hingo rá Dada ra zi Hmu Jesucristo, ne ma̱ gue nu'á̱ hingo rá T'ʉ Ajua̱. 23Nu'a̱ tó'o ma̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu hingo rá T'ʉ Ajua̱, nu'á̱ nehe hingui camfri nú'a̱ bi ma̱nga ra zi Hmu Jesu de rá Dada. Ha nu'a̱ tó'o damajua̱ni gue ra zi Hmu Jesu go rá T'ʉ Ajua̱, nu'á̱ ha̱, go gue'a̱ xa ba̱tuabi rá Dada. 24Hangue nu'ahʉ dá 'yoda ri mfenihʉ xá hño de nú'a̱ xcá pa̱dihʉ desde rá mʉdi. 'Bʉ da 'yoda ri mfenihʉ xá hño, nu'bʉ́ ma gui 'bʉhʉ xá hño co ra T'ʉ ne co ra Dada. 25Y ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gue'a̱ xa ña̱tcaguihʉ da 'racjʉ ra te pa nza̱ntho. 26Dí op'a'ihʉ ngue'a̱ dí ne ga xi'ahʉ te øt'e nú'ʉ to'o ne da hya'a'ihʉ. 27Pe nu'ahʉ xcá ha̱nihʉ ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ xa 'ra'ahʉ ra Zidada Jesucristo, ne nu'á̱ 'bʉi con gue'ahʉ, y hingue mahyoni ma'na to da 'ñu't'a'ihʉ nú'a̱ majua̱ni, ngue'a̱ nura Ma̱ca Nda̱hi go gue'a̱ u't'a'ihʉ. Go gue'a̱ ma̱nga majua̱ni, hingui ma̱nga ra nc'uamba. Hangue 'bʉhʉ xá hño co ma Zidadahʉ ngu nú'a̱ u't'a'ihʉ ra Ma̱ca Nda̱hi. 28Hangue nubyá ma zi cu'ihʉ, 'bʉhʉ xá hño co ma Zidadahʉ pa nu stí 'ñehe xi da 'ñesca ma nsuhʉ dí gathohʉ ne hinga 'bɛ ma tsahʉ. 29Dí pa̱hʉ gue nu'á̱ øt'e nú'a̱ xá hño, hangue nehe dí pa̱hʉ gue gatho nú'ʉ to'o yá mɛti'a̱ øt'e xá hño nehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\