RÁ MɄDI RA XUUA 3

1Benihʉ gue Ajua̱ xa ma̱diguihʉ ndunthi, ne xa hñubgaguihʉ yá ba̱tsiguihʉ'a̱. Y majua̱ni go guecjʉ yá ba̱tsiguihʉ'a̱. Y nu'ʉ tó'o hinxa gamfri Ajua̱, hingui camfri'ʉ gue yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱ ngue'a̱ nu'ʉ́ hinxa ba̱di Ajua̱ ma Dadahʉ. 2Ma zi hma̱di cu'ihʉ, nubyá ya yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱. Hønsɛ nu'a̱ hinxa sicaguihʉ, nú'a̱ tengu ma ga 'bʉhʉ 'mɛfa. Pe nu'a̱ dí pa̱dihʉ gue nu stí 'ñehe ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ma ga 'bʉhʉ ngu rá 'mʉi'a̱, ngue'a̱ ma ga handuabihʉ rá 'mʉi. 3Hangue nújʉ dí tø'mhʉ gue ma ga 'bʉhʉ ngu rá 'mʉi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ma ga øthʉ ra ts'ɛdi pa ga 'bʉhʉ xá nt'axi ngu ra zi Hmu Jesu 'bʉi xá nt'axi. 4'Bʉ dí øthʉ ya ts'oqui, ya hindí ø'tuahʉ rá hmanda Ajua̱, ngue'a̱ nu'a̱ tó'o øt'a ya ts'oqui, hingui ø'tua yá hmanda Ajua̱. 5Guí pa̱dihʉ gue ma Zidadahʉ ra Jesu bá e bi nja̱'iua ja ra ximhai pa bi putca gatho ma ts'oquihʉ. Nu'á̱ hinte ma ts'oqui tu. 6Nu'a̱ tó'o 'bʉi xá hño co ma Zidadahʉ ra Jesucristo, hingui øt'a ya ts'oqui. Ha nu'a̱ tó'o xi øt'a ya ts'oqui hinxa ba̱di to'o gue'a̱ ra Zidada Jesucristo nixi hinxa gamfri'a̱. 7Ma zi ba̱tsi'ihʉ, oxqui hophʉ to'o da hya'ahʉ. Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o øt'e xá hño go gue'a̱ xá nt'axi rá coraso ngu rá nt'axi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 8Nu'a̱ tó'o xi øt'a ya ts'oqui, ya go rá mɛti ra ts'onda̱hi. Ngue'a̱ ra ts'onda̱hi go gue'a̱ bi fʉta ra ts'oqui desde maya'bʉ, ne ri siguitho øt'e. Hangue ringue'a̱ bá e rá T'ʉ Ajua̱ bi nja̱'iua pa bi huatua yá 'bɛfi ra ts'onda̱hi. 9Nu'a̱ tó'o xa yopa 'mʉi ma'ra'yo ya hingui øt'a ya ts'oqui ngue'a̱ nurá 'mʉi'a̱ ya ngu rá 'mʉi Ajua̱, ne ya hingui tsa da sigui da 'yøt'a ya ts'oqui ngue'a̱ ya xa yopa 'mʉi de Ajua̱. 10Hangue njaua da za ga pa̱dihʉ ndañ'ʉ yá ba̱tsi Ajua̱ ne ndañ'ʉ yá ba̱tsi ra ts'onda̱hi, ngue'a̱ nu'a̱ tó'o xi hingui øt'e xá hño ne nixi hingui ma̱di yá cu, nú'á̱ hingo rá ba̱tsi Ajua̱. 11Nguetho guehna rá hmanda Ajua̱ stá ødehʉ desde rá mʉdi nu ndá camfrihʉ, gue ga má̱dihʉ 'na ngu ma'na. 12Hinga øthʉ ngu bi 'yøt'a ra Caí nú'a̱ mrá ba̱tsi ra ts'onda̱hi. Nu'á̱ bi hyo rá cu. ¿Y pa te bi hyo'a̱? Ngue'a̱ nurá cu mi øt'a xá hño, ha nura Caí mi øt'a nú'a̱ xá nts'o. 13Ma zi cu'ihʉ, oxqui 'yøhʉ 'bʉ ya meximhai da ʉtsa'ihʉ. 14Nujʉ́ stá yopa 'bʉhʉ ne ya hindí njahʉ ngu ma'mɛt'o stí 'mɛdihʉ. Ne dí pa̱dihʉ gue ya stá yopa 'bʉhʉ ngue'a̱ dí ma̱dihʉ ma cuhʉ. Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o hingui ma̱ rá cu, nu'á̱ xa 'mɛditho. 15Nu'a̱ tó'o ʉtsa rá cu, ja ra uɛnda bi hyo, ne dí pa̱hʉ gue 'nara hyote hinxa yopa 'mʉitho ne hingui pɛ'tsta ra te pa nza̱ntho. 16Ra Zidada Jesucristo bi 'ñutcahʉ nda'a̱ ra hma̱te majua̱ni ngue'a̱ nu'á̱ bi du por guecjʉ. Nehe nujʉ́ dí 'ñepi ga tuhʉ po rá ngue ma cuhʉ. 17Nu'a̱ tó'o tsʉpabi ne hingui faxa rá cu nú'a̱ 'bɛpabi, nu'á̱ otho rá hma̱te ne nixi hingui ma̱di Ajua̱. 18Ma zi cu'ihʉ, hingui ho ga má̱dihʉ hønsɛ dega netho. Nujʉ́ mahyoni ga má̱dihʉ con gatho ma mfenihʉ ne ga mfaxhʉ. 19Ne 'bʉ majua̱ni ja ma hma̱tehʉ, njabʉ ga pa̱hʉ gue majua̱ni drí dɛnihʉ nú'a̱ majua̱ni, y ga pa̱hʉ nehe gue dí 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱. 20Pe 'bʉ ga tu ma mʉihʉ gue hindí 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱, nu'bʉ́ Ajua̱ da hñubga ma mʉihʉ ngue'a̱ nu'á̱ pa̱di gatho, ne pa̱tca ma mfenihʉ. 21Ma zi hma̱di cu'ihʉ, 'bʉ dí beñhʉ ja ma corasohʉ gue dí 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱, nu'bʉ́ hinga ma ga ntsuhʉ ga jonihʉ ja gue'a̱ ne ga aphʉ te ga aphʉ. 22Ne nu'a̱raza ma t'adi ga aphʉ'a̱, nu'á̱ da 'racjʉ nguetho dí øthʉ nú'a̱ di manda'a̱, ne dí øthʉ ya t'øt'e ngu di ho'a̱. 23Ne nu'á̱ bi manda ga camfribihʉ ra zi Hmu Jesucristo rá T'ʉ, ne ga má̱dihʉ 'na ngu ma'na ngu xqui manda nehe ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 24Y nu'a̱ tó'o ø'tuabi yá hmanda Ajua̱, nu'á̱ 'bʉi xá hño co Ajua̱, ne Ajua̱ 'bʉi con gue'a̱. Ajua̱ bi 'racjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ utcaguihʉ gue Ajua̱ 'bʉi con guecjʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\