RÁ MɄDI RA XUUA 4

1Ma zi hma̱di cu'ihʉ, oxqui camfrihʉ gatho nú'a̱ da si'ahʉ. Pa̱dihʉ xá hño ua go gue'a̱ xi majua̱ni xa ma̱ Ajua̱, pa go gue'a̱ gui camfrihʉ. Ngue'a̱ ndunthi ya hyate ba̱di 'yo ja ra ximhai, nu'ʉ́ 'yobʉ ma̱ gue ña̱ co rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi, pe nuya noya ma̱ñ'ʉ hingo mahyɛgui ngu nú'a̱ ma̱ Ajua̱. 2Ma ga xi'ahʉ hanja da za gui pa̱dihʉ nú'a̱ to'o ña̱ co rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. Nuto ma̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo rá T'ʉ Ajua̱ bi 'ñe bi nja̱'i, nú'ʉ́ go gue'ʉ ha̱mpa rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. 3Pe nu to'o ma̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo hingo rá T'ʉ Ajua̱ bi 'ñe bi nja̱'iua ja ra ximhai, nú'ʉ́ hingui ha̱mpa rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. Nú'ʉ́ ha̱mpa rá ts'ɛdi nú'a̱ to'o ma da 'ñehe da ncontraui ra zi Hmu Jesucristo. Ya xcá 'yødehʉ ma da 'ñehe ja ra ximhai nú'a̱ ra ncontra'a̱, y ya 'yo rí mpɛfi nú'ʉ to'o ha̱mpa rá ts'ɛdi'a̱. 4Ma zi cu'ihʉ, yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱, ne ya stá nta̱tehʉ de ya hyate ja̱'i, ngue'a̱ Ajua̱ to'o 'bʉi con guecjʉ ma'na ja rá ts'ɛdi'a̱ que nurá ncontra'a̱ to'o di manda ya ts'o'mʉi ja̱'i ja ra ximhai. 5Nuya hyate ja̱'i pɛpabi nú'a̱ to'o di manda ya ts'o'mʉi ja̱'i ja ra ximhai, hangue ma̱ de nú'a̱ ja ja ra ximhai, ne ya ts'o'mʉi ja̱'i de ra ximhai øde nú'a̱ te ma̱ñ'ʉ. 6Pe nujʉ́ yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱, y gatho nú'ʉ to'o pa̱di'a̱, nu'ʉ́ øtcaguihʉ nú'a̱ dí ma̱ñhʉ. Ha nu'ʉ tó'o hingyá ba̱tsi Ajua̱, hingui ne da 'yøtcaguihʉ. Hangue ringue'a̱ tsa ga pa̱hʉ to'o ma̱nga nú'a̱ majua̱ni, ne to'o ma̱nga nú'a̱ hinga majua̱ni. 7Ma zi hma̱di cu'ihʉ, ga má̱dihʉ 'na ngu ma'na, ngue'a̱ Ajua̱ ri ma̱caguihʉ. Nu'a̱ tó'o ma̱di rá miqu'eiui, go gue'a̱ ya rá ba̱tsi Ajua̱, ne nu'á̱ pa̱di xá hño Ajua̱. 8Nu'a̱ tó'o ʉtsa rá miqu'eiui, nu'á̱ hingui pa̱di Ajua̱, ngue'a̱ rá 'mʉi Ajua̱ xi ra ma̱te nza̱ntho. 9Ajua̱ bi 'ñutcaguihʉ gue xi majua̱ni nu'á̱ ma̱diguihʉ ngue'a̱ bá pɛhna rá 'ra T'ʉ ja ra ximhai pa da 'racjʉ ra 'ra'yo te. 10Ma ga xi'ahʉ nda'a̱ ra hma̱te majua̱ni: Nujʉ hinstí ma̱dihʉ Ajua̱, pe nu'á̱ xi ma̱diguihʉ, hangue bá pɛncahʉ rá T'ʉ nú'a̱ bi unga rá te pa bi gutca ma ts'oquihʉ. 11Ma zi hma̱di cu'ihʉ, Ajua̱ xi bi ma̱diguihʉ asta habʉ bi za. Hangue nujʉ́ dí 'ñepcaguihʉ ga má̱dihʉ 'na ngu ma'na. 12Ni 'nara ja̱'i hinhya'mʉ xa hyanda Ajua̱. Pe 'bʉ ga má̱dihʉ 'na ngu ma'na, nu'bʉ́ ha̱, Ajua̱ 'bʉi con guecjʉ, y njabʉ ma'na ga pa̱hʉ tengu rá hma̱te'a̱. 13Nujʉ dí pa̱hʉ gue dí 'bʉhʉ co Ajua̱ ne Ajua̱ 'bʉi con guecjʉ nguetho nu'á̱ xa 'racjʉ rá Ma̱ca Nda̱hi. 14Nuje stá hanthe rá T'ʉ Ajua̱ bá pɛhna Ajua̱ ra Dada pa da pøhø ya meximhai, ne dí damajua̱nihe njabʉ. 15'Bʉ 'na to'o da damajua̱ni gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu go gue'a̱ rá T'ʉ Ajua̱, Ajua̱ 'bʉi con gue'a̱ ne nu'á̱ 'bʉi co Ajua̱. 16Ya dí pa̱hʉ gue ri ma̱cjʉ Ajua̱, ne gue'a̱ dí camfrihʉ ngue'a̱ nu'á̱ 'bʉi con guecjʉ. Nurá 'mʉi Ajua̱ xi ra ma̱te nza̱ntho, y nu'a̱ tó'o ma̱di rá miqu'eiui, go gue'a̱ 'bʉi co Ajua̱ ne Ajua̱ 'bʉi con gue'a̱. 17Dí ma̱dihʉ Ajua̱ ne dí ma̱dihʉ ma miqu'eihʉ, hangue hinga ntsuhʉ nú'a̱ ra pa'a̱ de ra nsʉca uɛnda, ngue'a̱ numa 'mʉihʉua ja ra ximhai gue'a̱ ngu rá 'mʉi ma zi Hmuhʉ ra Jesu. 18'Bʉ dí ma̱dihʉ Ajua̱ con gatho ma mʉihʉ, hinga ntsuhʉ nú'a̱ da 'yøtcahʉ'a̱. Ngue'a̱ nura ntsu go gue'a̱ rá 'ñoui ra castigo, y nu'a̱ tó'o tsu ra nsʉca uɛnda, tsu ngue'a̱ hinxa ma̱di Ajua̱. 19Ajua̱ go rá mʉdi bi ma̱diguihʉ, hangue nujʉ́ go dí ma̱dihʉbya'a̱. 20Nu'a̱ tó'o ena gue ri ma̱di Ajua̱, pe nu'á̱ ʉtsa rá cu, nu'á̱ go 'nara c'uamba. Ngue'a̱ 'bʉ 'na ʉtsa rá cu nú'a̱ xa nhyandahmiui, nu'bʉ́ ¿hanja da za da ma̱di Ajua̱ nú'a̱ hinxa hyandi? 21Nuna go guehna ra hmanda xa xicjʉ Ajua̱ ga øthʉ: Nu'a̱ tó'o ma̱di Ajua̱, mahyoni nehe da ma̱di rá cu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\