RÁ MɄDI RA XUUA 5

1Nu'a̱ tó'o camfri gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu go gue'a̱ ra Cristo nú'a̱ bá pɛhna Ajua̱, nú'á̱ go gue'a̱ rá ba̱tsi Ajua̱. Y nu'a̱ tó'o ri ma̱di Ajua̱ ra Dada, go gue'a̱ da ma̱di nú'ʉ to'o yá ba̱tsi Ajua̱ nehe. 2'Bʉ majua̱ni dí ma̱dihʉ Ajua̱, ne 'bʉ dí ø'tuahʉ yá hmanda'a̱, nu'bʉ́ dí pa̱dihʉ gue dí ma̱tuahʉ yá ba̱tsi Ajua̱. 3Ngue'a̱ 'bʉ dí ø'tuahʉ yá hmanda Ajua̱, nu'bʉ́ xi majua̱ni dí ma̱dihʉ'a̱, ne nuyá hmanda Ajua̱ hingui hei ga øt'ehʉ. 4Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o rá ba̱tsi Ajua̱ xa da̱pa gatho ya ts'ot'øt'e de ra ximhai. Nujʉ́ stá nta̱tehʉ de ya ts'ot'øt'e de ra ximhai ngue'a̱ dí camfrihʉ Ajua̱. 5¿To'o xa da̱pa ya ts'ot'øt'e de ra ximhai? Nu'a̱ tó'o camfri gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu go gue'a̱ rá T'ʉ Ajua̱, go gue'a̱ xa da̱pa ya ts'ot'øt'e de ra ximhai. 6Ra Zidada Jesucristo bá eheua ja ra ximhai, bi nxistehe ne bi na̱'ma rá ji bi du. Hingue hønsɛ bi nxistehe, pe nehe bi du'a̱. Ha nura Ma̱ca Nda̱hi xicjʉ de gue'a̱ ne nu'á̱ ma̱nga majua̱ni. 7Nuni mahets'i 'bʉi hñu nú'ʉ to'o 'nat'a ma̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go rá T'ʉ Ajua̱. 'Na go ra Dada, ma'na go gue'a̱ nú'a̱ to'o xa thu'mbabi gue go gue'a̱ ra Noya, ha nu ma'na go rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱. Gatho'ʉ 'nat'a ma̱. 8Nehe nuua ja ra ximhai rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ utcaguihʉ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gue'a̱ rá T'ʉ Ajua̱. Y nu mi nxistehe'a̱, Ajua̱ bi ma̱ gue go rá T'ʉ'a̱. Ne dí ma̱ñhʉ gue go gue'a̱ rá T'ʉ Ajua̱, ngue'a̱ bi na̱'ma rá ji ne bi du po rá nguecjʉ. Gatho dí ma̱ñhʉ mahyɛgui gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gue'a̱ rá T'ʉ Ajua̱. 9'Bʉ ga camfrihʉ nú'a̱ damajua̱ni ya ja̱'i, ma'na mathoni ndunthi ga camfrihʉ nú'a̱ ma̱nga Ajua̱ ra Dada, ngue'a̱ nu'á̱ go guesɛ'a̱ ma̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu go gue'a̱ rá T'ʉ'a̱. 10Nuto camfribi rá T'ʉ Ajua̱, nu'á̱ ya xa ba̱di ja rá coraso nú'a̱ majua̱ni. Pe nu'a̱ tó'o hingui camfri Ajua̱, ja ra uɛnda ec'uamba'a̱, ngue'a̱ hinxa gamfri nú'a̱ bi ma̱ñ'a̱ de rá T'ʉ. 11Ne nuna guehna nú'a̱ xa xicaguihʉ Ajua̱, gue bi 'racjʉ 'nara 'ra'yo te nú'a̱ da nja pa nza̱ntho. Dí pɛ'tshʉ nura 'ra'yo te'a̱ ngue'a̱ rá T'ʉ Ajua̱ 'bʉi ja ma corasohʉ. 12Nu'a̱ tó'o 'bʉi co rá T'ʉ Ajua̱, pɛ'tsa ra 'ra'yo te; pe nu'a̱ tó'o hingui 'bʉi co rá T'ʉ Ajua̱, hingui pɛ'tsa ra 'ra'yo te. 13Dí op'a'ihʉ pa da za gui pa̱dihʉ gue guí pɛ'tshʉ ra te pa nza̱ntho nguetho guí camfrihʉ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gue'a̱ rá T'ʉ Ajua̱. 14Y nújʉ dyá gamfrihʉ da za ga aphʉ Ajua̱ nú'a̱ ga ne ga aphʉ, y nu'bʉ gue'a̱ rá paha'a̱, nu'bʉ́ da 'yøde ma nt'adihʉ. 15Y 'bʉ øde ma nt'adihʉ, nu'bʉ́ da 'racaguihʉ nú'a̱ dí aphʉ. 16'Bʉ gui pa̱hʉ gue 'nara cu xa 'yøt'a 'nara ts'oqui, ne 'bʉ nú'a̱ ra ts'oqui'a̱ hinda japi da 'mɛdi pa nza̱ntho, da za gui 'yapabihʉ Ajua̱ por gue'a̱, y Ajua̱ da japi da ñobri. Ja 'nara ts'oqui nú'a̱ japi da 'mɛdi pa nza̱ntho nú'a̱ to'o øt'e'a̱. Nú'á̱ hindí xi'ahʉ gue gui 'yaphʉ Ajua̱ por gue'a̱. 17Cada ra 'mi'qui 'nara ja̱'i øt'e nú'a̱ hingo rá paha Ajua̱, nu'á̱ øt'a 'nara ts'oqui. Pe hinga gatho ya ts'oqui japi da 'mɛdi pa nza̱ntho nú'a̱ to'o øt'e. 18Dí pa̱dihʉ gue nu'a̱ tó'o rá ba̱tsi Ajua̱, hingui sigui øt'a ya ts'oqui, ngue'a̱ rá T'ʉ Ajua̱ su'a̱ pa hinte da za da 'yø'tuabi ra ts'onda̱hi. 19Ne dí pa̱dihʉ gue nujʉ yá mɛtiguihʉ Ajua̱, ha nuya ts'oja̱'i ja ra ximhai o ja rá 'yɛ ra ts'onda̱hi. 20Ne dí pa̱dihʉ gue rá T'ʉ Ajua̱ xa 'ñeheua ja ra ximhai. Y nu'á̱ bi 'ñutcaguihʉ pa ga pa̱dihʉ to'o gue'a̱ Ajua̱ majua̱ni. Dí 'bʉhʉ co Ajua̱ nú'a̱ majua̱ni ngue'a̱ dí 'bʉhʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo nurá T'ʉ'a̱. Nú'á̱ gue'a̱ Ajua̱ majua̱ni ne 'racaguihʉ ra te pa nza̱ntho. 21Ma zi ba̱tsi'ihʉ, oxqui ma gui camfrihʉ ni 'nara c'oi nú'ʉ t'embi gue go gue'ʉ Ajua̱, nixi gui xøcambenihʉ'ʉ. Hønsɛ Ajua̱ bí 'bʉi mahets'i go gue'a̱ gui xøcambenihʉ. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\