RÁ MɄDI RA PEDRO 1

1Núgui drá Pedro, rá apostolgui ra Zidada Jesucristo. Dí op'ahʉ nuna carta nú'ahʉ gyá gamfrihʉ xcá pøñhʉ de ri haihʉ ne xcá nxañhʉ habʉraza ma'ra ya hai, 'ra de gue'ahʉ guí 'bʉhʉ Mponto, ma'ra Galacia, nu ma'ra Capadocia, nu ma'ra Asia, ha nu ma'ra Bitinia. 2Ajua̱ ma Dadahʉ bi huancahʉ ngu nú'a̱ xqui beni desde rá mʉdi pa dá camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Y po rá Ma̱ca Nda̱hi bi t'axca ma mfenihʉ pa ga øtehʉ ra Zidada Jesu co 'nara mfeni xá nt'axi, y co rá ma̱ca ji'a̱ xa xʉga ma ts'oquihʉ. Ajua̱ da ja̱p'a'ihʉ ndunthi ne da max'a'ihʉ pa gui 'bʉhʉ te rá 'ñentho. 3Ga xøcambenihʉ Ajua̱ nú'a̱ to'o ma Dadahʉ ne go gue'a̱ rá Dada ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Nú'á̱ xi ja ndunthi rá huecate pa guecaguihʉ, hangue xa 'racjʉ 'nara 'ra'yo te. Ne nubyá dí tø'mhʉ gue ma ga yopa ntehʉ ngue'a̱ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo bi du nepʉ bi yopa nte ma'na'qui'a̱. 4Nehe dí tø'mhʉ ga ha̱ñhʉ nú'a̱ ra tsogui bí pɛscaguihʉ Ajua̱ nuni mahets'i nú'a̱ hinda za da nhuati, nixi hinhya'mʉ da nts'oqui, nixi hinhya'mʉ ma da 'mɛdi ngu yá xi ya za. 5Ajua̱ xi sugaguihʉ co rá ts'ɛdi ngue'a̱ dí camfrihʉ'a̱. Nú'á̱ sugaguihʉ asta nú'a̱ ra pa da ña̱ngaguihʉ nuua ja ra ximhai pa dí 'racjʉ nuni mahets'i gatho nuya ja̱pi de ma mpøhøhʉ nú'ʉ 'bɛscaguihʉ ne ma da hnequi rá nga̱ts'i ra pa. 6Hangue por gue'a̱ xi drí johyahʉ masque dí thohʉbya ya ts'othogui nuua ja ra ximhai ngue'a̱ go gue'a̱ rá paha Ajua̱, pe nuya thogui'ʉ 'bestho ma da uadi ngue'a̱ 'raya patho ma da njabʉ. 7Nubya dí thohʉ ya ts'othogui pa ma'na da zɛdi ma jamfrihʉ, pa njabʉ nu stua yopa penga ra Zidada Jesucristo, Ajua̱ ma xi da 'ñesca ma nsuhʉ ne da johya'a̱ ngue'a̱ xa zɛdi ma jamfrihʉ. Nja ngu ra oro 'rani ja ra tsibi pa ma'na da hogui, nújʉ nehe dí thohʉ ya ts'othogui pa ma'na da zɛdi ma jamfrihʉ. Nura oro masque huadi ne thogui, pe 'rani ja ra tsibi pa ma'na da hogui, y numa jamfrihʉ ma'na ri muui que ra oro. 8Nu'ahʉ́ grí ma̱dihʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo masque hinxcá hyanthʉ, ne guí camfrihʉ'a̱ masque nubyá hinguí hanthʉ'a̱, hangue xi grí johyahʉ co 'nara da̱nga johya xi xá nsunda. 9Y nurá nga̱ts'i ra pa, ngue'a̱ xcá camfrihʉ, ma gui tsøñhʉ mahets'i habʉ ma dí t'a'ahʉ gatho ya ja̱pi de ri mpøhøhʉ. 10Maya'bʉ nuyá 'mɛhni Ajua̱ bi ma̱ gue nujʉ́ ndí ma ga mpøhøhʉ po rá hñoja̱'i Ajua̱. Nuya 'mɛhni'ʉ himbi za bi ba̱di de nuna mpøhø xa 'racjʉ Ajua̱ nubya. Nu'ʉ́ xi mi øt'a ra ts'ɛdi pa xa ba̱dihma̱ te rí bønga nú'a̱ bi ma̱ñ'ʉ, pe himbi za. 11Nu'ʉ́ bi ma̱ ngu nú'a̱ mi xipa rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ gue ra Zidada Jesucristo mi ma da thogui ya ʉgui asta rá du, pe 'mɛfa mi ma da t'umba ra nsunda. Pe nu'ʉ́ himbi za bi ba̱di ha'mʉ mi ma da njabʉ, nixi hanja mi ma da nja. 12Nuya 'mɛhni'ʉ bi sipi gue himi ma da hyanda nú'a̱ mi ma̱ñ'ʉ, pe nujʉ́ ha̱. Pe bi sipabi'ʉ gue mi pɛ'tsi da nja gatho nú'a̱ mi ma̱ñ'ʉ, pe asta 'mɛfa. Dí pa̱hʉ gue nuya pabya xa nja gatho nú'a̱ bi ma̱ñ'ʉ, ne gue'a̱ ya xa xi'a'ihʉ nú'ʉ to'o ma̱nba rá noya Ajua̱ ne ha̱npa rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ xuá 'bɛhna de mahets'i. Ne nuna mpøhøna̱ xi xá nsunda, hangue asta ya ɛnxɛ da nehma̱ da ba̱di nehe. 13Hangue beñhʉ xá hño de nú'a̱ te gatho gui 'yøthʉ, ne nsuhʉ xá hño, ne xi da tø'mhʉ nú'ʉ ya ja̱pi ma da 'ra'ahʉ Ajua̱ po rá hñoja̱'i nu stua yopa penga ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 14Nubyá ya yá ba̱tsi'ihʉ Ajua̱ ne guí øtehʉ'a̱, hangue oxqui beñhʉ gui 'yøt'ehʉ ya ts'ot'øt'e ngu nú'ʉ nguí øthʉ ma'mɛt'o ante gui camfrihʉ ra Zidada. 15'Yohʉ co ri mfenihʉ strá nt'axi ngu rá nt'axi Ajua̱ nú'a̱ xa huahn'ahʉ pa da pøhø'ihʉ. 16Ngue'a̱ Ajua̱ xicaguihʉ ja ra Ma̱ca T'ofo ne ena: “'Bʉhʉ xá nt'axi, ngue'a̱ nugui xá nt'axigui.” 17Ajua̱ go gue'a̱ ma Dadahʉ nú'a̱ to'o dí aphʉ ma nt'adihʉ, y nú'á̱ go gue'a̱ nehe ma da hña̱bgahʉ nguɛnda de gatho nú'a̱ te stá øthʉ. Nú'á̱ hinda ma da xʉ́ctho nú'ʉ to'o ma da hña̱'mba nguɛnda, hangue mahyoni ga 'yohʉ co rá ntsu Ajua̱ gatho nú'ʉ ya pa ga 'bʉhʉua ja ra ximhai. 18Dí pa̱hʉ gue Ajua̱ bi 'uegaguihʉ de ma nts'o'mʉihʉ nú'a̱ xqui 'ñutca ndu ma dadahʉ. Nu'á̱ bi pøhøguihʉ, pe hingue co ra t'axi nixi co ra oro nú'a̱ juadi ne thogui. 19Bi pøhøguihʉ co rá ma̱ca ji ra Zidada Jesucristo nú'a̱ bi mani nu mi tho'a̱, nja ngu 'nara zi t'ʉca dɛti xá nt'axi ne hinte ja. 20Nú'á̱ de ante da thoca ra ximhai ya xqui t'eque pa da du ne pa da pøhøguihʉ, pe hinga 'bestho bi 'ñehe, asta nuya pabya ja bi 'ñehe pa bi pøhøguihʉ. 21Nujʉ́ dí camfrihʉ Ajua̱ ngue'a̱ bá pɛncahʉ'a̱ ra Zidada Jesucristo pa bi du por guecjʉ, y 'mɛfa de gue'a̱ Ajua̱ bi japi bi yopa nte ma'na'qui, ne bá umba rá nsunda. Hangue dí camfrihʉ Ajua̱, ne dí tø'mhʉ da zixcahʉ ja rá nsunda nehe. 22Y stá camfrihʉ rá noya Ajua̱ ne ya stá nxʉcjʉ de ma ts'oquihʉ pa xa za stá mpɛ'tsua hma̱tehʉ 'na ngu ma'na, hangue xi ma ga má̱dihʉ 'na ngu ma'na con gatho ma mʉihʉ. 23Nubyá ya stá yopa 'bʉhʉ ma'ra'yo ngue'a̱ ya stá camfrihʉ rá noya Ajua̱ nú'a̱ hinhya'mʉ ma da uadi. Nuna ra te dí pɛ'tshʉ de guecua ja ra ximhai ma da uadi da thogui, pe nuna ra 'ra'yo te stá ha̱ñhʉbya hinhya'mʉ ma da uadi. 24Ra Ma̱ca T'ofo ena njaua: Rá te ra ja̱'i nja ngu 'nara nda̱po, ha nú'a̱ gatho te pɛ'tsa nura ja̱'i'a̱ nja ngu 'nara døni. Nura nda̱po da du y nura døni da hyøe, 25pe nurá noya Ajua̱ hinhya'mʉ da uadi. Y nura noya'a̱ go gue'a̱ ra ma̱ca noya ya xa si'ahʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\