RÁ MɄDI RA PEDRO 2

1Hangue ya hña̱cjʉ gatho nú'a̱ xá nts'o, ngu ra nthate, ra ñohmi, ra nduste, ra nt'etsate, guehya dí xi'ahʉ ya hingui 'yøthʉ. 2Njahʉ ngu 'nara zi ba̱tsi xi tsʉ ra thuhu dega 'ba, ne ne da zi ndunthi pa da niña̱, ne'ahʉ dá zʉ'ahʉ ra thuhu de rá noya Ajua̱, pa njabʉ ma'na da nda̱ngui ri jamfrihʉ, 3ngue'a̱ nu'ahʉ́ ya xcá pa̱tuahʉ rá hñoja̱'i ra Zidada. 4Jonihʉ co ra Zidada Jesu nú'a̱ to'o ra mʉdi do bi mɛgui Ajua̱ ja rá nija̱'a̱ nú'a̱ te, y nú'a̱ ra nija̱'a̱ go guecjʉ nújʉ stá camfrihʉ. Nja ngu nú'a̱ ra mʉdi do bi ʉtsa ya ga̱do ne bi føte'ʉ, njabʉ bi t'ʉtsa nehe ma Zidadahʉ ra Jesucristo asta bi tho ja ra ponza. Pe ja rá thandi Ajua̱ xi ri muui, ne bi hñuts'i'a̱ dega mʉdi do. 5Y nújʉ nehe dí njahʉ ngu 'raya do nú'ʉ t'ets'i ja ra ja̱do pa rí te rá nija̱ Ajua̱, y Ajua̱ go gue'a̱ ra ga̱do. Nujʉ go guecjʉ dyá macja̱hʉ majua̱ni ngue'a̱ dí pɛphʉ'a̱. Hangue ma ga umfʉ ma tehʉ'a̱ ngu 'nara hña̱'ti, ngue'a̱ gue'a̱ ri ho Ajua̱ ga umfʉ de rá thuhu ra Zidada Jesucristo. 6Ngue'a̱ Ajua̱ mi ma̱nga de ra Zidada Jesu ja ra Ma̱ca T'ofo, ne ena njaua: Nugui dí pɛgui ja ma hnini Sion nuna ra mʉdi do pa ma nija̱, ngue'a̱ guehna stá huts'i ne xi ri muui ndunthi; y nuto gatho da gamfri, hinda ma da 'bɛ yá tsa. 7Hangue nújʉ dí camfrihʉ ra Zidada Jesu, dí pa̱hʉ gue xi xá nsunda, pe nú'ʉ to'o hingui camfri'a̱, hingui pa̱di ua xá nsunda. Ja ra Ma̱ca T'ofo ma̱ njaua de ra Zidada Jesucristo, ne ena: Nú'a̱ ra do bi føthma̱bʉ 'na lado nuya hyøngu, nubya gue'a̱ ra mʉdi do de rá nija̱ Ajua̱. 8Ra Ma̱ca T'ofo sigui ma̱ de ra Zidada Jesucristo ne ena: Ya ja̱'i da za da mfe'tse ja nura do'a̱, ne da dagui. Y nu'ʉ tó'o ri mfe'tse, ri mfe'tse ngue'a̱ hingui camfri rá noya Ajua̱. Nú'ʉ́ ma da dagui pa da 'mɛdi ngue'a̱ bi ma̱nga Ajua̱ da njabʉ. 9Pe nujʉ́ go guecjʉ rá hniniguihʉ Ajua̱ xa huancahʉ ne xá nt'axiguihʉ, ne dyá nda̱ gá macja̱hʉ dí pɛphʉ Ajua̱ ra da̱nga nda̱, ne dí ma̱ñhʉ de yá da̱nga 'bɛfi nú'a̱ to'o bá tsicjʉ de ja ra 'bɛxuui pa ga 'bʉhʉ ja rá ma̱ca ñot'i'a̱, y nú'á̱ go guesɛ Ajua̱. 10Ma'mɛt'o himrá hniniguihʉ Ajua̱, pe nubyá ha̱, ya rá hniniguihʉ'a̱. Ma'mɛt'o hinstí tsʉhʉ ra huecate, pe nubyá ha̱, Ajua̱ xa huegaguihʉ. 11Ma zi hma̱di cu'ihʉ, nú'ahʉ gyá nzøhøhʉ de guecua ja ra ximhai, dí xi'ahʉ gue oxqui beñhʉ ya ts'omfeni de ra ximhai, ngue'a̱ nuya ts'omfeni'ʉ go gue'ʉ da za da ts'oc'a ri 'ra'yo tehʉ. 12'Yohʉ xá hño ja yá thandi nú'ʉ hingyá gamfri. Nú'ʉ́ ri numa'ñʉ'ihʉ, ne eñ'ahʉ gue gyá ts'oja̱'ihʉ, pe nu sta hyanda ri hoga'mʉihʉ, ne'ʉ ma da xøcambeni Ajua̱ nú'a̱ ra pa'a̱ da tha̱'mba nguɛnda'ʉ. 13'Yøtehʉ gatho nuya ja̱'i ha̱ ra ts'ʉtbi, ngue'a̱ guí camfrihʉ ra Zidada. 'Yøtehʉ nuri da̱nga nda̱hʉ, 14ne gatho nuyá mfats'i'a̱ nú'ʉ xa thuts'i pa da castiga nú'ʉ hingui øt'e xá hño, ha nehe pa da ña̱mahño de nú'ʉ øt'e xá hño. 15Ajua̱ gue'a̱ rá paha gui 'yøthʉ gatho nú'a̱ xá hño, pa njabʉ gui co'tuahʉ yá ne nú'ʉ ya ja̱'i ña̱ma'ñʉ de gue'ahʉ ne hinte yá fa̱di. 16Nubyá ya hinguí 'bʉhʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley, pe hingue ngue'a̱ ya hinguí 'bʉhʉ ja rá hmanda ra nda̱xjua ley ma gui 'yøthʉ ya ts'ocate. Nubyá ma'na mahyoni gui 'yøthʉ ra hño, ngue'a̱ gyá 'bɛgohʉ de Ajua̱. 17Hangue mahyoni gui umfʉ ra t'equ'ei gatho ya ja̱'i ngu rí 'ñepi cada 'na de gue'ʉ, ne xi gui ma̱dihʉ gatho ya cu, ne gui 'yohʉ co rá ntsu Ajua̱, ne gui umfʉ ndunthi ra t'equ'ei ri da̱nga nda̱hʉ. 18Nu'bʉ nú'ahʉ guí 'bʉhʉ dega 'bɛgo, 'yøta ri hmuhʉ co ndunthi ra t'equ'ei, hingue hønsɛ nú'ʉ ja yá hma̱te ne ya hoja̱'i, nehe nú'ʉ xi ya ts'o'mʉi. 19'Bʉ guí tsɛthʉ gatho ra nts'o'mʉi t'ø't'ahʉ masque hinte go xcá øthʉ, hønsɛ ngue'a̱ xcá camfrihʉ Ajua̱, nu'bʉ́ ha̱, guí øthʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱. 20Pe nu'bʉ dra castiga'ihʉ ngue'a̱ guí øthʉ nú'a̱ hingui ho, ne guí tsɛtathohʉ, xí njabʉ, ¿ha gue da t'e'ts'a ri nsuhʉ? Hina, hinda za. Pe nu'bʉ guí sufrihʉ ngue'a̱ guí øthʉ ra hño ne gatho guí tsɛtathohʉ, nu'bʉ́ ha̱, guí øthʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱. 21Ajua̱ bi huancahʉ pa ga tsɛthʉ ya ts'othogui ngu nú'a̱ bi zɛta ra Zidada Jesucristo. Nú'á̱ xi bi zɛta ya ts'othogui nsinque te ma ts'oqui mi tu, hønsɛ po rá nguecjʉ, hangue rí 'ñepcahʉ ga tsɛthʉ nehe ngu bi zɛti'a̱. 22Nu'á̱ hinhya'mʉ bi 'yøt'a ni 'nara ts'oqui, nixi to bi hyat'i. 23Ora mi ts'ani'a̱, nu'á̱ himi tha̱di. Ora mi hna'mbabi, nu'á̱ himbi nøt'e. Nu'a̱ mi øt'e, hønsɛ mi tsocuatho ja rá 'yɛ Ajua̱ ngue'a̱ go gue'a̱ pa̱di da 'yøt'a ra ts'ʉtbi ngu rí 'ñehe. 24Ma Zidadahʉ ra Jesu bi hña̱sca gatho ma ts'oquihʉ nuni ja ra pont'i habʉ bi du'a̱. Bi du'a̱ pa bi 'uegaguihʉ de ra ts'oqui pa da za ga 'bʉhʉ xá nt'axi. Nú'á̱ xi bi thogui 'raya da̱nga ʉgui pa go bi hña̱sca ma ʉguihʉ. 25Nujʉ́ ndí njahʉ ngu 'raya dɛti xqui nxani habʉraza, pe nubyá ya stá yopa penguihʉ co ma hoga Ma'yohʉ nú'a̱ to'o ri supca ma tehʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\