RÁ MɄDI RA PEDRO 3

1Nú'ahʉ 'bɛhña̱hʉ, 'yøta ri da̱mehʉ, pa njabʉ nu'bʉ ri da̱mehʉ hingyá gamfri, da za da gamfri'ʉ nsinque gui zofohʉ, hønsɛ ngue'a̱ da hyanda ri hoga'mʉihʉ. 2Da gamfri'ʉ ngue'a̱ da hyandi gue guí 'yohʉ xá nt'axi, ne ngue'a̱ xi di ja ri t'equ'eihʉ. 3Odi oda ri mfenihʉ ra nthoqui de ri sta̱hʉ, nixi de nú'a̱ ra oro gui hñuxhʉ, ne nixi de nú'a̱ ra he gui hñuxhʉ pa da hnequi mahotho'ihʉ. 4Nu'a̱ mahyoni gui 'yøthʉ, go da beñhʉ gui nhyocjʉ de mbo ja ri corasohʉ co 'nara nthoqui nú'a̱ hinda ma da ts'oqui. Gui hñoja̱'ihʉ ne gui 'bʉhʉ co 'nara hoga'mʉi, ngue'a̱ guehna ri ho Ajua̱. 5Njahʉ nehe ngu bi nja nú'ʉ ya hoga 'bɛhña̱ mi 'bʉ maya'bʉ, xi mri hñoqui xá hño mbo ja yá coraso, mi camfri Ajua̱ ne mi øta yá da̱me. 6Ngu ra Sara, xi bi 'yøta rá da̱me nú'a̱ mrá thuhu ra Abrá, ne xi bi jamasu'a̱, y asta mi embi gue go mi gue'a̱ rá hmu. Nu'ahʉ da za gui njahʉ ngu nú'a̱ ra 'bɛhña̱'a̱ 'bʉ gui 'yohʉ xá hño, ne hingui tsuhʉ gatho nú'a̱ da 'ñehe. 7Nú'ahʉ 'ñøhøhʉ, 'bʉhʉ xá hño co ri 'bɛhña̱hʉ ngu nú'a̱ ri manda Ajua̱, ngue'a̱ Ajua̱ xa 'ra'ahʉ 'nada ra te mahyɛgui con gue'ʉ, ne ngue'a̱ hinga mahyɛgui yá ts'ɛdi con gue'ahʉ. Hangue numansuhʉ'ʉ pa njabʉ Ajua̱ da 'yøde nú'a̱ gui 'yapabihʉ. 8Nubyá, nú'ahʉ grí gathohʉ, pɛ'tshʉ 'nada ra mfeni, hñu'mbahʉ yá mʉi nú'ʉ to'o tu yá mʉi, má̱dihʉ 'na ngu ma'na, pɛ'tshʉ ra nthecate 'na ngu ma'na, ne oxqui 'ñexhʉ 'na ngu ma'na. 9Oxqui ø'tuahʉ ra nts'o'mʉi nú'ʉ to'o ø't'ahʉ ra nts'o'mʉi, nixi gui tsañhʉ nú'ʉ to'o tsañ'ahʉ. Nu'a̱ gui 'yøthʉ, 'yaphʉ Ajua̱ da ja̱pabi'ʉ, ngue'a̱ Ajua̱ xa huahn'a'ihʉ pa gui 'yøthʉ njabʉ, ne pa da ja̱p'a'ihʉ'a̱. 10Xa nt'ofo ja ra Ma̱ca T'ofo ne ena njaua: Nu'a̱ tó'o ne da 'mʉ 'nara hoga'mʉi gatho ya pa de rá te, dá su rá ne pa hinda nhyate, ne hinda ma̱nga ya ts'onoya. 11Dá 'uegue de ya ts'oqui ne dá 'yøt'a ra hño. Dá 'yøt'a ra ts'ɛdi pa da 'mʉ te rá 'ñentho, ne hindra necatuhni. 12Ngue'a̱ Ajua̱ ri ja̱pa nú'ʉ to'o øt'a ra hño, ne øtuabi yá nt'adi'ʉ. Pe nuya ts'o'mʉi, hini ja̱pabi'a̱. 13¿To'o gue'a̱ da 'yø't'ahʉ 'nara nts'o'mʉi 'bʉ guí øthʉ ra hño? Jo'o. 14Pe nu'bʉ guí sufrihʉ ngue'a̱ guí øthʉ ra hño, nu'bʉ́ guí nja̱pihʉ. Hangue oxqui tsuhʉ te da t'ø't'ahʉ, nixi da du ri mʉihʉ. 15Xøcambenihʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo ja ri corasohʉ, ne gui ja gui pa̱hʉ hanja gui tha̱tuahʉ nú'ʉ to'o da 'yan'ahʉ de ri jamfrihʉ. Ha̱ha̱, gui tha̱dihʉ, pe co 'nara t'equ'ei ne hingue dega nt'ets'i. 16Hangue 'yohʉ xá hño co ri mfenihʉ strá nt'axi, pa njabʉ da 'bɛ yá tsa gatho nú'ʉ to'o ña̱ma'ñʉ de gue'ahʉ. Nu'ʉ́ ña̱ma'ñʉ de gue'ahʉ ngue'a̱ guí tɛnbahʉ rá 'mʉi ra Zidada Jesucristo. 17'Bʉ Ajua̱ go rá paha pa gui sufrihʉ, ma'na xá hño gui sufrihʉ ngue'a̱ guí øthʉ nú'a̱ xá hño, pe hingue gui sufrihʉ po 'nara nts'o'mʉi gui 'yøthʉ. 18Nehe ra Zidada Jesucristo bi sufri. Nú'á̱ 'na'quitho bi du pa bi hña̱sca ma ts'oquihʉ. Nú'á̱ hinte ma ts'oqui mi tu pe bi du por guecjʉ nújʉ dyá 'yøt'ats'oquihʉ. Bi njabʉ pa bi za dá jonihʉ co Ajua̱. Dí pa̱hʉ gue xi majua̱ni bi thopa rá ndo'yo, pe rá zi nda̱hi hina. 19Ha nu mi du, bi ma bá ña̱ ja yá thandi nú'ʉ to'o ya mi jot'a ja ra nidu. 20'Ra de gue nú'ʉ ya ja̱'i'ʉ go gue'ʉ mi 'bʉi de nú'ʉ ya pa mi 'bʉ ra Noé. Nuya ja̱'i'ʉ himbi ne bi 'yøte Ajua̱, y nú'bʉ mi hoca ra arca ra Noé, Ajua̱ bi mɛ'tsa ndunthi ra pacencia pa 'bʉ xa ntsø'mahma̱'ʉ, pe himbi ne. Hangue hønsɛ hña̱to ya ja̱'i bi bongui de ra nzøthe ngue'a̱ hønsɛ gue'ʉ xqui 'yøte Ajua̱, hangue himbi ja̱t'a ja ra dehe ngue'a̱ bi yʉt'a ja ra arca. 21Ha nu mi nhyaxa ja ra dehe nú'ʉ ya ja̱'i mi 'bʉ mbo ra arca, gue'a̱ 'nara nt'udi de nú'a̱ ra sistehe t'øt'ebya. Nura sistehe'a̱ hingo gue'a̱ pa da t'axca ma ndo'yohʉ, nú'á̱ go gue'a̱ pa da t'axca ma mfenihʉ, ne go gue'a̱ 'nara nt'udi de ma mpøhøhʉ. Stá mpøhøhʉ ngue'a̱ bi du ne bi yopa nte ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 22Nepʉ nú'á̱ bi yopa mengui pa mahets'i, ne bí huhnibya ja rá 'ñɛi Ajua̱. Ne bí o ja rá 'yɛ gatho ya ɛnxɛ nú'ʉ ha̱ ra ts'ʉtbi ne ha̱ ra ts'ɛdi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\