RÁ MɄDI RA PEDRO 4

1Ra Zidada Jesucristo xi bi sufri, hangue ne'ahʉ rí 'ñep'ahʉ gui hña̱ñhʉ gatho nú'a̱ da 'ñep'ahʉ ne gui sufrihʉ ngu bi nja'a̱. Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o xa sufri, go gue'a̱ ya xa 'uegue de ra ts'oqui. 2De gui 'bʉhʉua ja ra ximhai, mahyoni gui 'ueguehʉ de ya ts'oqui, pa njabʉ da za gui 'yø'tuahʉ rá paha Ajua̱, y hingo gui 'yø'tuahʉ rá paha ri ndo'yohʉ. 3Ma'mɛt'o nguí øthʉ nehe ngu nú'a̱ øtbya nú'ʉ hingyá gamfri. Nguí øthʉ ya ts'ot'øt'e, nguí beñhʉ ya ts'omfeni pa nguí øthʉ gatho nú'a̱ xi xá nts'o, nguí 'yohʉ ja ra ntixfani ne ja ra nts'o'yo. Nguí øt'atuhnihʉ habʉ ngrí ntihʉ. Nguí xøcambenihʉ ya c'oi nú'ʉ ni ts'ʉ hiní 'ñepi dra søcambeni. Pe nubyá ya dá gue'a̱ xcá 'yøthʉ. 4Nubyá nuya ja̱'i hingyá gamfri hingui tsa da ba̱di hanja ya hingrí 'ñohʉ'ʉ ja yá ts'ot'øt'e nú'ʉ øt'e'ʉ, hangue nubyá ña̱ma'ñʉ'ʉ de gue'ahʉ. 5Pe nuya ja̱'i'ʉ pɛ'tsi te ma da dapa nguɛnda Ajua̱ nú'a̱ to'o ma da hña̱'mba nguɛnda gatho nú'ʉ te, ne nú'ʉ ya xa du. 6Nehe nú'ʉ ya xa du, ne'ʉ ya xqui ts'ofo de rá noya Ajua̱, pa njabʉ masque ya xa du yá ndo'yo'ʉ, ma da yopa mɛ'tsa ma'na ra 'ra'yo te nú'a̱ ma go da umbabisɛ Ajua̱. 7Ya ts'ʉtho ya pa ri 'bɛdi pa da nja ra nga̱xhmai, hangue xi da nsuhʉ xá hño, ne oguí tsayahʉ gui 'yapabihʉ Ajua̱. 8Nu'a̱ xi mahyoni gui 'yøthʉ, má̱dihʉ 'na ngu ma'na, ngue'a̱ co ra hma̱te da za gui mpunba ts'oquihʉ 'na ngu ma'na. 9Nehe 'ñumba ntsayahʉ 'na ngu ma'na ja ri nguhʉ ne ote guí ma̱ñhʉ. 10Cada 'na de gue'ahʉ pɛhʉ nú'a̱ ra 'bɛfi xa 'ra'ahʉ Ajua̱ co nú'a̱ ra ts'ɛdi ne ra mfa̱di xa 'ra'ahʉ, pa njabʉ da za gui mfaxhʉ 'na ngu ma'na ne gui nhyoga mɛfihʉ de hangutho ya 'bɛfi xa 'ra'ahʉ Ajua̱ po rá hñoja̱'i. 11'Bʉ 'na xa t'umba ra 'bɛfi pa da nzote, dá nzote xá hño ngu nú'a̱ ma̱nga rá noya Ajua̱. Ha nu'bʉ 'na xa t'umba ra 'bɛfi pa da mfaste, dá mfaste co nú'a̱ ra ts'ɛdi xa umbabi Ajua̱. 'Yøthʉ njabʉ pa da hnequi rá nsunda Ajua̱ ja ri 'mʉihʉ de rá thuhu ra Zidada Jesucristo, ngue'a̱ nu'á̱ go rá mɛti ra nsunda ne go ri manda'a̱ pa nza̱ntho. Njabʉ gue'a̱. 12Ma zi hma̱di cu'ihʉ, odi tu ri mʉihʉ ngue'a̱ guí thohʉ ya ts'othogui. Nixi gui beñhʉ gue ngue'a̱ gyá gamfrihʉ hinda za gui thohma̱hʉ njabʉ, pe mahyoni gui thohʉ njabʉ pa ma'na da zɛdi ri jamfrihʉ. 13Nu'a̱ gui 'yøthʉ, johyahʉ, ngue'a̱ grí sufrihʉ ngu bi sufri ma Zidadahʉ ra Jesucristo. Ngue'a̱ nu'bʉ grí sufrihʉ, ma xi gui johyahʉ nu xcrí hyanthʉ stua yopa penga ra Zidada Jesu con gatho rá nsunda'a̱. 14'Bʉ tsañ'ahʉ ya ja̱'i ngue'a̱ xcá camfrihʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo, pa̱dihʉ gue guí nja̱pihʉ, ngue'a̱ ra Ma̱ca Nda̱hi 'bʉi con gue'ahʉ ne fax'ahʉ. Xi majua̱ni, nuya ja̱'i tsani Ajua̱, pe pa gue'ahʉ ri hnequi rá nsunda Ajua̱ ja ri 'mʉihʉ. 15Pe ni 'na de gue'ahʉ oxqui sufrihʉ po 'nara nthote, nixi po 'nara mfe, nixi po 'nara nts'o'mʉi, nixi por gui hñøthʉ habʉ hiní 'ñep'ahʉ. 16Pe nu'bʉ grí sufrihʉ hønsɛ ngue'a̱ gyá gamfrihʉ, hinga 'nara 'bɛtsa'a̱. Xøcambenihʉ Ajua̱ ha̱, ngue'a̱ gyá gamfrihʉ. 17Ya bi zø ra ora gue rá ts'ʉtbi Ajua̱ ma dí mʉdi co ya gamfri. Hangue nu'bʉ rá ts'ʉtbi Ajua̱ ma dí mʉdi con guecaguihʉ, ¿xihma̱ nú'ʉ to'o ri ʉtsabi rá noya Ajua̱, tengu sta tha̱'mba nguɛnda'ʉ? 18Nu'bʉ ya hoja̱'i xá hñei pa da mpøhø'ʉ, ¿xihma̱ nú'ʉ ya ts'o'mʉi ne ya 'yøt'ats'oqui gá ja̱'i, tengu xi ma da thogui'ʉ? 19Hangue 'bʉ dí sufrihʉ ngue'a̱ dí ø'tuahʉ rá paha Ajua̱, ma ga siguihʉ ga øthʉ nú'a̱ xá hño ne ga tsocuathohʉ gatho ja rá 'yɛ Ajua̱, ngue'a̱ go bi hyogaguihʉ'a̱, y nu'á̱ hinda ma da hyɛgasɛhʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\