RÁ MɄDI RA PEDRO 5

1Nú'ahʉ gyá nda̱hʉ de ya nija̱, dí zo'ahʉbya. Nugui drá nda̱ nehe de rá nija̱ Ajua̱, ne dá handi ne dí damajua̱ni de nú'ʉ ya ts'othogui bi thogui ra Zidada Jesucristo. Y ngugui ngu'ahʉ ma ga 'bʉhʉ mahyɛgui con gue'a̱ ja rá nsunda nú'a̱ ma da hnequi nu stua yopa pengui'a̱. 2Jamasuhʉ nú'ʉ ya gamfri xa 'ra'ahʉ Ajua̱ gui suhʉ, ngu 'raya hoga ma'yo xi ri jamasu xá hño yá dɛti. Suhʉ con gatho ri pahahʉ ngu nú'a̱ ri ho Ajua̱. Pɛhʉ nura 'bɛfi'a̱ con gatho ri mʉihʉ, hingue gui mpɛfihʉ pa gui tø'mhʉ gue da t'a'ahʉ ra boja̱. 3Oxqui ma gui nda̱nguihʉ de nú'ʉ grí suhʉ. Nu'a̱ gui 'yøthʉ, 'yohʉ xá hño, pa njabʉ da dɛn'a ri 'mʉihʉ'ʉ. 4Y nu stua yopa pengui nú'a̱ ra nda̱ de gatho ya ma'yo, ma da 'ra'ahʉ 'nara tha̱ha̱ xi xá nsunda, ne hinhya'mʉ da thegue. 5Nehe nu'ahʉ ba̱sja̱'ihʉ, dí xi'ahʉ gue gui 'yøtehʉ ya nda̱ de ra nija̱. Y gatho'ihʉ, 'ñøtehʉ 'na ngu ma'na, ne oxqui 'ñets'ihʉ nixi gui nøt'ehʉ, ngue'a̱ rá noya Ajua̱ ena njaua: Ajua̱ hingui faxa nú'ʉ to'o ri 'ñets'i ne ri nøt'e, pe nu'ʉ tó'o hingyá nøt'e ne hingyá 'ñets'i, nu'ʉ́ ha̱, fats'i. 6Hangue ogrí 'ñets'ihʉ, nixi gui nøt'ehʉ. Nu'a̱ gui 'yøthʉ, ha̱nithohʉ gatho nú'a̱ bí pɛhn'ahʉ Ajua̱ nú'a̱ ha̱ ra ts'ɛdi, pa njabʉ nu'á̱ ma da 'ñe'ts'a ri nsuhʉ 'mɛfa nu sta zø ra ora. 7Gatho ri dumʉihʉ go da tsocuahʉ Ajua̱, ngue'a̱ go gue'a̱ ri su'ahʉ ne hup'a ri mʉihʉ. 8Xi da nsuhʉ, ngue'a̱ nura ts'onda̱hi go gue'a̱ ma ncontrahʉ ne 'yo gatho ja rá ngʉni ra ximhai honi to'o da hyat'i. Nu'á̱ nja ngu 'nara dumanthuhu gá zate mafi ne 'yo honi to'o da za. 9Hangue dá zɛdi ri jamfrihʉ ne gui nø'tuahʉ ra ts'onda̱hi. Beñhʉ gue nuya thogui guí thohʉ, gue'ʉ thogui nehe nú'ʉ ma'ra ya cu 'bʉi gatho ja rá ngʉni ra ximhai. 10Pe hinga nza̱ntho ma gui thohʉ ya ts'othogui, hangue odi tu ri mʉihʉ, ngue'a̱ Ajua̱ ra da̱ngui rá hñoja̱'i pa gue'ahʉ, y nu'á̱ go gue'a̱ da 'ra'ahʉ ra ts'ɛdi pa ma'na da nja ri jamfrihʉ, ne pa gui tsɛtihʉ ya ts'othogui, pa njabʉ gui 'bʉhʉ xá hño. Nu'á̱ po rá hñoja̱'i xa huahn'ahʉ pa gui 'bʉhʉ ja rá nsunda pa nza̱ntho ngue'a̱ guí 'nathohʉ co ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 11Ajua̱ go rá mɛti ra nsunda, ne go ri manda'a̱ pa nza̱ntho. Njabʉ gue'a̱. 12Dí pɛhn'ahʉbʉ nuna carta co nuni ma hoga cuhʉ ra Silvano. Hinga ndunthi ya noya dí op'ahʉ, pe dí op'ahʉ pa ga nup'a ri mfenihʉ, ne pa ga xi'ahʉ gue nú'a̱ ra ma̱ca noya xcá camfrihʉ go gue'a̱ xi majua̱ni rá noya Ajua̱, ne go gue'a̱ xicjʉ de rá hma̱te'a̱, hangue dí xi'ahʉ gui sigui gui camfrihʉ xá hño. 13Ri fat'ajua̱'ihʉ nuya cu 'bʉcua ja ra nija̱ nuua ra hnini xa thu'mbabi Babilonia. Nuyʉ guehyʉ ya cu xa huahna Ajua̱ ngu xa huahn'a'ihʉ nehe. Nehe ri fat'ajua̱'ihʉ ra cu Marco núni dí ja ra uɛnda gue ma t'ʉ. 14Nubyá, go dí xi'ahʉ gui nzɛnjuahʉ 'na ngu ma'na co 'nara nthʉfi dega hma̱te. Gui 'bʉhʉ te rá 'ñentho gatho nú'ahʉ guí camfrihʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\