RÁ MɄDI RA TESALONICENSE 1

1Núga drá Pablo, ne ra cu Silvano ne ra cu Timu, dí pɛhn'a'ihebʉ nuna ra carta, nu'ahʉ gyá gamfrihʉ guí 'bʉhʉbʉ Tesalonica ne guí 'bʉhʉ co Ajua̱ ra Dada ne co ra zi Hmu Jesucristo. Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da ja̱p'a'ihʉ ne da max'ahʉ pa gui 'bʉhʉ te rá 'ñentho. 2Dí aphe Ajua̱ por gue'ahʉ ne nza̱ntho dí umfe njama̱di'a̱ por gatho'ihʉ. 3Nú'bʉ dí aphe Ajua̱ ma Dadahʉ, nza̱ntho dí beñhe ra 'bɛfi de ri jamfrihʉ ne ri 'bɛfihʉ dega hma̱te, ne dí beñhe de gatho nú'a̱ guí tsɛthʉ ngue'a̱ guí tø'mhʉ da 'ñehe ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 4Ma zi cu'ihe yá hma̱di'ihʉ Ajua̱, dí pa̱he gue xa huahn'a'ihʉ Ajua̱. 5Nura ma̱ca hoga noya dá xi'ahe hindá xi'a'ihe hønsɛ dega noya, dá xi'ahe co rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi, nehe dí camfrihe gue go guehna xi majua̱ni. Nu'ahʉ gá pa̱hʉ tengu ma 'mʉihe nú'bʉ duá 'bʉhebʉ con gue'ahʉ pa ri hñohʉ. 6Ya guí tɛnga ma 'mʉihe, nehe guí tɛmbahʉ rá 'mʉi ra Zidada Jesu. Gá ha̱ñhʉ rá noya Ajua̱ co ndunthi ra nt'ʉtsate, pe nehe co ra johya nú'a̱ xa 'ra'ahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi. 7Hangue gatho ya cu me Macedonia ne ya cu me Acaya bi dɛn'a ri 'mʉihʉ. 8Por gue'ahʉ bi ntʉnga rá noya ra Zidada hingo sɛhɛ Macedonia nixi sɛhɛ Acaya; nehe habʉraza fa̱di gue guí camfrihʉ Ajua̱. Nde nubyá, ya hindí pɛ'tshe te ga ma̱ñhe, 9ngue'a̱ ya ja̱'i ri mpede hanja bi za dá cʉthe ra ma̱ca noya con gue'ahʉ. Nehe ma̱ñ'ʉ gue gá tsohʉbʉ ya c'oi nú'ʉ hingo gue'ʉ Ajua̱ pa gui pɛpabihʉ Ajua̱ nú'a̱ te y go gue'a̱ Ajua̱ xi majua̱ni. 10Nehe guí tø'mbahʉ rá T'ʉ Ajua̱ nu stí 'ñehe de mahets'i. Ajua̱ go bi 'yøt'e pa bi yopa nte'a̱ de ja ya du, ne go gue'a̱ ra Zidada Jesu nú'a̱ to'o ña̱ngaguihʉ de rá cuɛ Ajua̱ ma da 'ñehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\