RÁ MɄDI RA TESALONICENSE 2

1Zi cuhʉ guí pa̱hʉ gue himbi 'mɛditho ma 'bɛfihe nú'bʉ dá ha̱ts'ahebʉ rá noya Ajua̱. 2Masque bi sicje ndunthi ya ts'onoya nuni Filipo ne bi hnabgaguiheni ngu guí pa̱hʉ, pe Ajua̱ bi 'racje ra ts'ɛdi pa dá xi'ahe ra ma̱ca noya, hindá ntsahe nixi dá ntsuhe, masque ndí thohe ya nt'ʉtsate. 3Dá zo'a'ihe de nú'a̱ xi majua̱ni, hindá zo'a'ihe dega ts'oqui nixi dega nthate. 4Ajua̱ bi hyandi gue mi 'ñepcaguihe ga ma̱ñhe ra ma̱ca noya ne bi 'bɛpcahe ga ma̱ñhe. Hangue gue'a̱ dí ma̱ñhe, hingo pa go da t'ø'tua yá paha ya ja̱'i, hønsɛ pa go da t'ø'tua rá paha Ajua̱ nú'a̱ to'o pa̱tca ma mfenihʉ. 5Hindá ha'ahe co 'raya hoga noya mahotho, ngu guí pa̱hʉ, nixi hindá ha'ahe dega nc'at'aboja̱, Ajua̱ go pa̱di. 6Ne hindá nehe to'o da 'ñesca ma nsuhe, nixi nu'ahʉ nixi ma'ra, masque mri 'ñepcaguihe hma̱ha̱ ngue'a̱ dyá 'mɛhnihe de ra Zidada Jesucristo. 7Nu'a̱ dá øthe, ndí pɛ'ts'ahe ra hma̱te ngu 'nara na̱na̱ su yá zi ba̱tsi. 8Nts'ɛdi xi stá ma̱'ahe, hangue hingue nsøctho dá 'ra'ahe rá hoga noya Ajua̱, nehe xa za stá uñhe ma tehe po rá ngue'ahʉ ngue'a̱ xi drí ma̱'ahe. 9Zi cuhʉ, nu ndá xi'a'ihe rá noya Ajua̱, guí pa̱hʉ gue ndí mpɛfihe ma pa ra xuui co ndunthi ra nzabi pa hindá ø't'a'ihe ra xuhña̱ ni 'na de gue'ahʉ. 10Guí pa̱hʉ ne Ajua̱ pa̱di gue nu ndá 'bʉhebʉ dá 'yohe xi xá hño ne dá nhyoja̱'ihe con gue'ahʉ nú'ahʉ gyá gamfrihʉ, ne hindá øthe nú'a̱ xá nts'o hangue himbi za to bi c'ascahe. 11Ne guí pa̱hʉ hanja ndí zo'a'ihe ne ndí nup'ahe ri mfenihʉ cada 'na de gue'ahʉ, ngu 'nara dada zofo yá ba̱tsi. 12Ndí 'bɛp'ahe gue gui 'yohʉ ngu rí 'ñep'a'ihʉ ngue'a̱ Ajua̱ xa zohn'a'ihʉ pa gui 'bʉhʉ ja rá ma̱ca hnini ne ja rá nsunda'a̱. 13Nuje nza̱ntho dí umfe njama̱di Ajua̱ ngue'a̱ gá øhʉ ra ma̱ca noya nú'a̱ dá xi'ahe ne gá pa̱hʉ gue go gue'a̱ rá noya Ajua̱ ne hingo rá noya 'nara ja̱'i. Ne majua̱ni go gue'a̱ rá noya Ajua̱, ne ri mpɛfi ja ri corasohʉ nú'ahʉ gyá gamfrihʉ. 14Nu'ahʉ, zi cuhʉ, xcá thoguihʉ ya nt'ʉtsate mahyɛgui ngu xa thogui ya cu de yá nija̱ Ajua̱ nuni Judea, nú'ʉ 'bʉi co ra Zidada Jesucristo. Xa ʉtsa'ihʉ ya mengu ri haihʉ mahyɛgui ngu ya xodyo xa ʉtsa ya cu nuni Judea. 15Nuya xodyo go gue'ʉ bi hyo ra Zidada Jesu, nehe bi hyo sɛhɛ yá ba̱di'ʉ, y necje bi guje. Hingui øt'e'ʉ nú'a̱ rá paha Ajua̱ ne ri ʉtsa'ʉ gatho ya ja̱'i. 16Mi ha̱gaguihe hma̱ha̱ ga zofohe ya ja̱'i nú'ʉ hingyá xodyo pa hinda mpøhø'ʉ. Njabʉ ya xodyo xi bi 'yøt'a ya ts'oqui asta habʉ bi za, ne rá nga̱ts'i rá cuɛ Ajua̱ ya xa zʉdi'ʉ pa nza̱ntho. 17Nujʉ zi cuhʉ ya pɛ'tsa ya pa hinstá nuhʉ, pe de ma corasohe dí beñ'ahe. Hangue xi ndí nehma̱he ga nuhʉ. 18Ndí nehma̱he stá mahebʉ ga c'a̱'ts'ahʉ pe ra Satá himbi hocje. Núga drá Pablo ndunthi ya 'mi'qui dá ne ga mahma̱bʉ. 19Nde, ¿te rá 'bɛ'a̱ dí tø'mhe, nda'a̱ ma johyahe, ne hanja da thuscahe ra corona nu sta 'ñehe ma Zidadahʉ ra Jesucristo? ¿Ha gue hingue por gue'ahʉ? 20Por gue'ahʉ ma da t'esca ma nsuhe ne ma ga johyahe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\