RÁ MɄDI RA TESALONICENSE 3

1Ya himbi za dá tø'mhe ma'ra ya pa pa dá pa̱he te gri 'bʉhʉ, hangue dá beñhe ga coheni Atena. 2Ha numa zi cuhʉ ra Timu dá pɛhn'a'ihebʉ. Gue'a̱ 'nará mɛfi Ajua̱ ne ma mfats'ihe ja rá 'bɛfi ra Zidada Jesucristo. Dá pɛhn'a'ihebʉ'a̱ pa da nup'a ri mfenihʉ pa ma'na da zɛdi ri jamfrihʉ, 3pa da njo'o ni 'na de gue'ahʉ to'o da ntsu de ya nt'ʉtsate guí thohʉ. Nu'ahʉ guí pa̱hʉ gue pa guehna dí 'bʉhʉua. 4Nu nduá 'bʉhebʉ con gue'ahʉ dá xi'a'ihe gue mi pɛ'tsi te ga thohʉ ya nt'ʉtsate ngu ya xa t'øt'e ne ya guí pa̱hʉ. 5Por gue'a̱ nuga ya himbi za dá tø'ma ma'ra ya pa, hangue dá pɛhn'ahʉbʉ ra mɛfi pa dá pa̱di te gra 'mʉ ri jamfrihʉ, xi'bʉ xqui hya'ahʉ ra ts'onda̱hi y nu'bʉ́ nú'a̱ ma 'bɛfihe xa 'mɛdithoho hma̱ha̱. 6Ra cu Timu ya bá pengui de guepʉ ne ja rí zøhø, hangue go bá ha̱ncahe'a̱ ra noya de ri jamfrihʉ y de ri hma̱tehʉ. Nza̱ntho guí bengaguihe co ra hma̱te ne xi guí nehma̱hʉ ga nuhʉ mahyɛgui ngu dí nehma̱he nehe ga hant'a'ihe. 7Zi cuhʉ, nu ndá pa̱he te gra 'mʉ ri jamfrihʉ xi bi hñu ma mʉihe, masque dí thohe ya nt'ʉtsate ne ya ts'othogui. 8Nubyá ha̱, xi dí johyahe ndunthi ngue'a̱ xi majua̱ni guí 'bʉhʉ xá hño co ra Zidada. 9Nde nu'bʉ́, otho con te ga ju'tuabihe Ajua̱ por gatho nú'a̱ ra johya dí pɛ'tshe ja rá thandi'a̱ ngue'a̱ guí 'bʉhʉ xá hño con gue'a̱. 10Ajua̱ dí aphe ma pa ra xuui con gatho ma mʉihe gue da 'racje nsɛqui ga nuhʉ pa ma'na da nxøgue ri jamfrihʉ. 11Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da zixcahe pa ga tsøñ'a'ihe. 12Ma zi Hmuhʉ da 'yøt'e pa ma'na da zi'ta ri hma̱tehʉ pa xi gui má̱dihʉ 'na ngu ma'na ne xi gui ma̱dihʉ gatho ma'ra, mahyɛgui ngu nuje dí ma̱'a'ihe. 13Ne da max'a'ihʉ pa gui zɛdihʉ, ne gui 'ueguehʉ de ya ts'oqui pa da njo'o to'o da c'a'ts'ahʉ ja rá thandi Ajua̱ ma Dadahʉ nu stí 'ñehe ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo con gatho nú'ʉ to'o xa gamfri'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\