RÁ MɄDI RA TESALONICENSE 4

1Nubyá zi cuhʉ, dí ba̱nte'ihe ne dí zo'a'ihe de rá ts'ɛdi ra Zidada Jesu gue ma'na gui 'yohʉ xá hño ngu dá u't'ahe, njabʉ ngu ne Ajua̱. 2Ya guí pa̱hʉ nuya hmanda dá 'bɛp'ahe de rá ts'ɛdi ra Zidada Jesu. 3Nurá paha Ajua̱ gue da t'axca ri mfenihʉ. Oxqui hñuxhʉ co ya 'bɛhña̱ nú'ʉ hingo xi ri 'bɛhña̱hʉ, nixi ya 'bɛhña̱ hinda hñuxui ya 'ñøhø nú'ʉ hingo xi yá da̱me. 4Cada 'na de gue'ahʉ gui pa̱hʉ hanja gui pɛ'tsa ri 'bɛhña̱hʉ, hingue gui pɛ'tshʉ dega ts'oqui, gui 'ñøtehʉ 'na ngu ma'na. 5Oxqui pɛ'tshʉ ra ts'onc'at'aja̱'i ngu øt'a ya 'ña̱gamfri ja̱'i nú'ʉ hinxa ba̱ Ajua̱. 6Oxqui ø'tuahʉ ni 'nara 'ñʉ ri cuhʉ nixi gui hyathʉ de nuya t'øt'eya, ngue'a̱ Ajua̱ go gue'a̱ unga ra nju'ti de gatho nuya, ngu ya stá xi'a'ihe ne stá zo'a'ihe ndunthi. 7Ajua̱ xa zoncahʉ pa da nt'axca ma mfenihʉ hingue pa ga øthʉ ya ts'oqui. 8Nu'a̱ tó'o ri ʉtsa nuna ra noya, hingo ʉtsa 'nara ja̱'i, pe ʉtsa Ajua̱ nú'a̱ to'o 'racjʉ rá Ma̱ca Nda̱hi. 9Hingo mahyoni ga op'a'ihe pa gui ma̱di ri cuhʉ, ngue'a̱ Ajua̱ ya xa 'ñu't'a'ihʉ gue gui má̱dihʉ 'na ngu ma'na. 10Ne majua̱ni ya guí øthʉ njabʉ con gatho ya cu 'bʉ gatho rá ngʉni Macedonia. Pe dí zo'a'ihe zi cuhʉ gue ma'na da zi'ta ri hma̱tehʉ. 11'Yøthʉ ra ts'ɛdi pa gui 'bʉhʉ 'nara hoga'mʉi. Mpɛfihʉ sɛhɛ co ri 'yɛhʉ ngu nú'a̱ stá 'bɛp'a'ihe, 12pa da ña̱mahño de gue'ahʉ nuya 'ña̱gamfri ja̱'i, ne pa hinte gui 'bɛhʉ. 13Zi cuhʉ, dí ne ga xi'ahe de nú'ʉ xa du pa gui pa̱hʉ ne pa hinda du ri mʉihʉ ngu nú'ʉ ma'ra hinte tø'mi. 14Nde, 'bʉ dí camfrihʉ gue ra Zidada Jesu bi du ne bi yopa nte ma'na'qui, nu'bʉ́ nehe dí camfrihʉ gue Ajua̱ dua tsi co ra Zidada Jesu nu stí 'ñehe'a̱ nú'ʉ to'o bi du ne mi camfri ra Zidada Jesu. 15Dí xi'ahe rá noya ra Zidada, gue nújʉ gra 'bʉthʉua ja ra ximhai asta ra pa da 'ñehe ra Zidada, hingo ma ga 'bɛt'ohʉ de nú'ʉ ya xa du. 16Pe ra Zidada ma dua ca̱i de mahets'i co 'nara hmafi dega hmanda, ne co 'nara noya de 'nara nda̱'ɛnxɛ mahets'i, ne co rá nzʉni ra trompeta de Ajua̱. Nu'bʉ́ nú'ʉ ya cu ya xa du ante da 'ñehe ra Zidada Jesu, nu'ʉ́ 'mɛt'o da yopa nte'ʉ. 17Nepʉ nújʉ gra 'bʉthʉua ja ra ximhai, 'bestho da gʉxcahʉ mahyɛgui con gue'ʉ pa maña̱ ja ya guui pa ga ma ga nthɛhʉ ra Zidada maña̱ ja ra nda̱hi, ne njabʉ ma ga 'bʉhʉ nza̱ntho co ra Zidada. 18Hangue hñu'mba mʉihʉ 'na ngu ma'na co nuya noyaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\