RÁ MɄDI RA TESALONICENSE 5

1Zi cuhʉ, hingo mahyoni ga op'a'ihe pa ga xi'ahe de nuya pa xa 'ñepʉ ne ha'mʉ ma da nja nuya t'øt'eya. 2Ngue'a̱ nu'ahʉ ya guí pa̱hʉ xá hño gue nu sta dat'a ra pa da 'ñehe ra Zidada, nura pa'a̱ ma da nja ngu øt'a ra be dega xuui. 3Nura pa sta 'ñenga ya ja̱'i gue ja ra hmetho ne ra hoga'mʉi, nu'bʉ́ sta da̱mfri'ʉ da 'ñe 'nara nhuati pa gue'ʉ ngu yá ʉgui 'nara 'bɛhña̱, ne hinda mpont'ui'ʉ. 4Pe nu'ahʉ zi cuhʉ ya hinguí 'bʉhʉ ja ra 'bɛxuui, hangue nura pa'a̱ hinda ma da zʉ'ahʉ ngu 'nara be. 5Gatho'ihʉ guí 'bʉhʉ ja ra ñot'i ne guí 'bʉhʉ dega pa. Nujʉ ya hindí 'bʉhʉ ja ra xuui nixi ja ra 'bɛxuui. 6Hangue hinga a̱hʉ ngu ma'ra, ga ndø'mhʉ nza̱ntho, ne di ja ma mfenihʉ. 7Nuto a̱ha̱, a̱ha̱ 'bʉ nxuui, ne nuto ri ti, ri ti dega xuui. 8Pe nujʉ dí 'bʉhʉ dega pa ne di ja ma mfenihʉ. Ga hñehʉ co ma hehʉ dega jamfri y dega hma̱te pa hinte ga jahʉ. Njabʉ ga hñehʉ ngu ri hñe nú'ʉ to'o 'yo ja ra tuhni. Ne ga pɛ'tshʉ ra nthø'mate pa ga mpøhøhʉ ngu 'nara nthaqui ja ma ña̱xuhʉ. 9Ajua̱ hinxa hñuxcahʉ pa da zʉcjʉ rá cuɛ'a̱, xa hñuxcahʉ pa ga mpøhøhʉ por ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 10Nú'á̱ bi du por guecjʉ pa da za ga 'bʉhʉ con gue'a̱ masque gra 'bʉthʉua o ya stá tuhʉ. 11Hangue hñu'mba mʉihʉ ne nupa mfenihʉ 'na ngu 'na ngu ya guí øthʉ. 12Zi cuhʉ, dí ba̱nte'ihe gue gui pɛ'tsuahʉ ra t'equ'ei nú'ʉ brí mpɛfibʉ ja rá 'bɛfi ra Zidada ne su'ahʉ ne zo'a'ihʉ. 13Pɛ'tsuahʉ ndunthi ra hma̱te po yá hoga 'bɛfi. 'Bʉhʉ co 'nara hoga'mʉi 'na ngu 'na. 14Nehe dí ba̱nte'ihe zi cuhʉ gue gui zohʉ ya cu nú'ʉ ya da̱hñei, gui nupa yá mfeni nú'ʉ to'o tu yá mʉi, gui faxhʉ nú'ʉ to'o ts'ʉtho yá jamfri, ne gui tsɛtuahʉ gatho. 15Jamasuhʉ gue hingui co'tshʉ ra nts'o'mʉi co ra nts'o'mʉi. 'Yøthʉ nza̱ntho ra hño 'na ngu ma'na nehe con gatho ya ja̱'i. 16Johyahʉ nza̱ntho. 17Ja guetbʉ́ gui 'yaphʉ Ajua̱. 18Umfʉ njama̱di Ajua̱ de gatho nú'a̱ da 'ñehe, ngue'a̱ gue'a̱ rá paha Ajua̱ pa gue'ahʉ nú'ahʉ guí 'bʉhʉ co ra Zidada Jesucristo. 19Oxqui ha̱cuahʉ rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. 20Oxqui ʉtsahʉ nú'a̱ te u't'ahʉ nú'ʉ ña̱ de rá noya Ajua̱. 21Pa̱hʉ nda'na̱ nú'a̱ xá hño, ne tɛñhʉ'a̱. 22'Uehʉ de gatho nú'a̱ xá nts'o. 23Ajua̱ hubga ma mʉihʉ, ne go gue'a̱ da t'axca maxøgue ri mfenihʉ, pa da 'bɛ'tsi xá hño ri hoga nda̱hihʉ ne ri mfenihʉ ne ri ndo'yohʉ, pa hinto da c'a'ts'ahʉ nu sta 'ñehe ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 24Hingui pata rá mfeni nú'a̱ to'o xa zohn'a'ihʉ, ne go gue'a̱ da 'yøt'e. 25Zi cuhʉ, 'yaphʉ Ajua̱ por guecje. 26Fat'ajua̱hʉbʉ gatho ya cu co 'nara nthʉfi dega hma̱te. 27Dí 'bɛp'a'ihʉ nts'ɛdi de rá thuhu ma Zidadahʉ gue gui hñe'tuabihʉ nuna ra carta gatho ya cu. 28Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da max'a'ihʉ. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\