RÁ MɄDI RA TIMOTEO 1

1Núgui drá Pablo rá apostolgui ra zi Hmu Jesucristo. Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gue'ʉ bi huancagui pa drá apostol. Ajua̱ go gue'a̱ bi pøhøguihʉ, y ra zi Hmu Jesucristo go gue'a̱ dí tø'mhʉ. 2Dí op'a'i nu'i Timu dí ja ra uɛnda gue ma t'ʉ'i ngue'a̱ go dá zo'a'i de ra jamfri. Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da ja̱p'a'i, da mɛ'ts'a ra nthecate, ne da max'a'i pa gui 'bʉi te rá 'ñentho. 3Ante ga ehe de guepʉ Efeso pa nuua Macedonia, dá ba̱nte'i gue gui cohibʉ pa gui zofo nú'ʉ 'raya cu 'bʉi de guepʉ udi ma'na'ño ra jamfri de nú'a̱ stá pa̱dihʉ, gui ha̱cuabi'ʉ gue ya hinda sigui da 'ñudi nú'a̱ udi'ʉ. 4Nixi hinda sigui da ma̱nga nú'ʉ ya 'bede xa zansɛ ya ja̱'i de maya'bʉ, nú'ʉ xi xcra matho ne hingui o rá 'ñu nú'a̱ ma̱. Ngue'a̱ nú'ʉ ya cu udi nuya nt'utuate'ʉ, udi hønsɛ pa da ntsanoya'ʉ, hingui uti ya cu de rá noya Ajua̱ pa ma'na da nte yá jamfri'ʉ. 5Dí 'bɛp'a'i gue gui zofo ya cu pa da mɛ'tsa 'nara coraso xá nt'axi ne 'nara hoga mfeni ne 'nara jamfri hingue maxøts'etho, pa njabʉ da za da mɛ'tsa 'nara hoga hma̱te. 6'Raya cu ya xa 'uegue de nuya hoga t'øt'e, hangue nubyá hønsɛ ma̱nga ya noya hinte ri muui. 7Nu'ʉ́ ne hma̱ha̱ gue da nxahnate de ra nda̱xjua ley, y ma̱ gue go gue'a̱ xi majua̱ni nú'a̱ ma̱ñ'ʉ masque nixi pa̱di nú'a̱ ma̱ñ'ʉ. 8Ha̱ha̱, nura nda̱xjua ley xá hño, pe nú'bʉ da t'øt'e ngu nú'a̱ bi beni Ajua̱. 9Ga pa̱hʉ gue himbi thuxa ra ley pa ya hoja̱'i. Ra ley bi thuts'i pa ya ts'o'yøde ne ya 'ña̱qu'equ'ei, pa ya ts'oja̱'i ne ya 'yøt'ats'oqui, pa nú'ʉ hingui tsu Ajua̱ ne ya 'ña̱gamfri, pa nú'ʉ to'o ho yá dada ne yá na̱na̱, ne pa ma'ra ya hyote. 10Nehe pa nú'ʉ to'o ya 'ñeja̱'i, pa nú'ʉ ya 'ñøhø ri hñuxui yá mi 'ñøhøui, ne pa nú'ʉ ya 'bɛhña̱ ri hñuxui yá mi 'bɛhña̱ui, pa nú'ʉ to'o pe ya ja̱'i, pa ya c'uamba, pa nú'ʉ to'o høxa ra thai rá miqu'eiui, nehe pa gatho nú'ʉ to'o øt'a ya ts'ot'øt'e nú'ʉ xicjʉ Ajua̱ gue hingui ho ga øthʉ'ʉ. 11Gatho guehna ma̱nga rá ma̱ca noya Ajua̱ nú'a̱ to'o xá nsunda. Nuna go guehna ra ma̱ca noya bi t'acagui pa ga ma̱. 12Nugui dí umba njama̱di ma Zidadahʉ ra Jesucristo ngue'a̱ bi 'raca ra ts'ɛdi pa ga pɛpabi. Bi hyandi gue xá hño ga pɛpabi, hangue bi hñuxcagui pa ga pɛpabi'a̱. 13Nugui ma'mɛt'o xi ndí ña̱ma'ñʉ de ra Zidada Jesu y ndrí ʉtsa, nehe xi ndrá ts'o'mʉi co ya gamfri. Pe nu'á̱ bi mɛsca ra nthecate ngue'a̱ hindí pa̱di hma̱ha̱ nú'a̱ ndí øt'e nguetho hinstí camfri thoho'a̱. 14Pe nurá hma̱te Ajua̱ xi ra da̱ngui pa guequi. Nú'á̱ bi xoga ma mfeni pa dá camfri ra Zidada Jesucristo ne pa bi za dá pɛ'tsua rá hma̱te'a̱. 15Nuna noya ma ga xi'a'i go guehna majua̱ni, hangue rí 'ñepi gue gatho ya ja̱'i da gamfri: gue ra Zidada Jesucristo bi 'ñeheua ja ra ximhai pa da pøhø ya 'yøt'ats'oqui, y nugui ma'na go ndrá 'yøt'ats'oqui. 16Pe masque ndrá 'yøt'ats'oqui, nura Zidada Jesucristo bi mɛsca ra nthecate, pa núgui 'nandrá da̱nga 'yøt'ats'oqui da hnequi ja ma 'mʉi gue Ajua̱ bi zɛtca ma nts'o'mʉi ne bi pungagui. Bi 'yøt'a njabʉ con guequi pa njabʉ da hyanda ma'ra ne da gamfri'ʉ pa da mɛ'tsa ra te pa nza̱ntho. 17Hangue nú'a̱ 'nat'a Ajua̱ rí 'ñepi dra søcambeni ne dra nsunda pa nza̱ntho. Go gue'a̱ 'nat'a Ajua̱ nú'a̱ hindí hanthʉ, go gue'a̱ pɛ'tsa gatho ra mfa̱di, go gue'a̱ ra Nda̱ de maya'bʉ, de nubya ne pa nza̱ntho, nehe go gue'a̱ 'bʉi pa nza̱ntho ne hinhya'mʉ da du. Njabʉ gue'a̱. 18Ma zi t'ʉ'i Timu, dí 'bɛp'a'i gue gui pɛ rá 'bɛfi Ajua̱ ngu rí 'ñehe, ngu 'nara soldado pɛ xá hño rá 'bɛfi ja ra tuhni. Ne dí ben'a'i de nú'a̱ bi ma̱nga ra Ma̱ca Nda̱hi gue ma gui pɛfi, pa njabʉ da za gui sigui gui pɛ xá hño rá 'bɛfi Ajua̱. 19Nehe su ri jamfri ne strá nt'axi ri mfeni. Nu 'ra bi ts'oca yá mfeni hangue xa 'bɛ yá jamfri. 20'Ra de gue'ʉ go gue'a̱ ra Imeneo ne ra Jandro nú'ʉ dá ɛnt'ua ja rá 'yɛ ra Satá pa da ba̱di gue hinda ña̱ma'ñʉ de rá noya Ajua̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\