RÁ MɄDI RA TIMOTEO 3

1Nuna noyana̱ guehna majua̱ni: 'bʉ to'o beni da mɛpa Ajua̱ dega ma'yo gue'a̱ 'nara hoga 'bɛfi ne. 2Pa to da ma'yo mahyoni di 'bʉi xá hño y di otho te di hma̱ de gue'a̱. Dra medintha̱ti co 'nada ra 'bɛhña̱. Di su rá mfeni, di 'yo co ndunthi ra mfa̱di ne di pɛ'tsa ra t'equ'ei. Di pa̱ da unga ntsaya, di pɛ'tsa ndunthi ra mfa̱di pa da 'ñutuate. 3Hindra ti, hindra 'yøt'atuhni, mahyoni di ja rá hma̱te, hindra zøt'amʉi. Hindra nduste pa da da̱ha̱ ra boja̱ dega nthate, nixi da ne da mɛ'tsa ndunthi ra boja̱. 4Di pa̱di da manda xá hño rá ngu, ne di pa̱di da zofo yá ba̱tsi ngu rí 'ñepi pa da 'yøte'ʉ. 5Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o hingui pa̱di da manda rá ngu, nu'bʉ́ ¿hanja da za da manda rá nija̱ Ajua̱? 6Hinda za da ma'yo 'nara 'ra'yo gamfri, ngue'a̱ xi'bʉ da 'ñets'i'a̱ ne njabʉ da ncondena ngu bi nja ra ts'onda̱hi. 7Mahyoni di udi 'nara hoga'mʉi pa njabʉ nehe nú'ʉ hingyá gamfri da ña̱mahño de gue'a̱, pa njabʉ hinda 'bɛ rá tsa nixi da zo ja rá 'yɛ ra ts'onda̱hi. 8Nehe 'nara maste de rá nija̱ Ajua̱ mahyoni dra 'ñequ'ei, hindi ña̱ maxøts'etho, hindra ti, hindra nduste pa da da̱ha̱ ra boja̱ dega nthate. 9Di camfri xá hño nú'a̱ ra jamfri xa t'utcahʉ co rá mfeni strá nt'axi. 10Nehe mahyoni 'mɛt'o dra tsapabi pa da fa̱di ua da 'ño xá hño ua hina. 'Bʉ da 'ño xá hño ne hinto da c'a'tsi, nu'bʉ́ ha̱, da za dra maste ja ra nija̱. 11Nehe nú'ʉ ya 'bɛhña̱ pɛpabi Ajua̱ mahyoni di pɛ'tsa ra hoga'mʉi. Hindra gʉxa nc'uamba. Di su rá mfeni, ne nza̱ntho di øt'e gatho nú'a̱ xá hño. 12Nura maste dra medintha̱ti co 'nada ra 'bɛhña̱. Nehe di pa̱di da manda xá hño rá ngu ne yá ba̱tsi. 13Nu'a̱ tó'o faste xá hño ja rá 'bɛfi Ajua̱, gue'a̱ da t'e'tsua rá nsu, ne ma'na da nja rá ts'ɛdi pa da ña̱ui ma'ra ya ja̱'i de ra jamfri pɛ'tsua ra Zidada Jesucristo. 14Zi cu Timu, dí ne 'bestho ga mabʉ ga c'a̱'ts'a'i, pe dí op'a'i nuna carta 15pa 'bʉ hingá 'me ga mabʉ, ma gui pa̱di hanja da za gui mpɛfi xá hño ja rá nija̱ Ajua̱ nú'a̱ te. Nu ja rá nija̱ Ajua̱ ja jani nú'a̱ majua̱ni ne ja hma̱ni nú'a̱ majua̱ni. 16Majua̱ni xi ra da̱ngui nú'a̱ ra jamfri xa t'utcahʉ nú'a̱ hinxqui fa̱di ma'mɛt'o, ne ena: Ajua̱ bi 'ñehe bi nja̱'i; y ra Ma̱ca Nda̱hi bi 'ñudi gue majua̱ni go gue'a̱ rá T'ʉ Ajua̱. Nehe ya ɛnxɛ bi hyandi'a̱. Nú'ʉ ya ja̱'i hingyá xodyo bi ts'ofo de gue'a̱. Nepʉ habʉraza ya ja̱'i ja ra ximhai bi gamfri'a̱. Y nu'á̱ bi ts'its'i pa mahets'i pa ja rá nsunda'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\