RÁ MɄDI RA TIMOTEO 5

1Oguí tsʉi ya zi nda̱xjua. Umba ra ts'ofo, ja ra uɛnda ri dada. Y nuya ba̱tsa'ñøhø umba ra ts'ofo, ja ra uɛnda ri cu. 2Ha nuya zi tia umba ra ts'ofo, ja ra uɛnda ri na̱na̱. Nehe ya ba̱s'bɛhña̱ umba ra ts'ofo co ri mfeni xá nt'axi, ja ra uɛnda ri nju. 3Xipa ra nija̱ da mats'i ya viuda nú'ʉ xi majua̱ni ya viuda ne jo'o to'o da mats'i. 4Nu'bʉ 'nara viuda 'bʉi yá ba̱tsi o 'bʉ yá 'bɛto, nuyá ba̱tsi o yá 'bɛto go yá uɛnda da su'ʉ, hingo ra nija̱. Mahyoni gue nuyá ba̱tsi o nuyá 'bɛto da ba̱di da hñoja̱'i co ya mengu ja rá ngu ne da co'tsuabi yá dada yá na̱na̱ de xa tede, ngue'a̱ gue'a̱ xá hño ne gue'a̱ ri ho Ajua̱. 5Nú'a̱ xi majua̱ni ra viuda ne 'bʉ sɛhɛ, nú'a̱ jo'o to ri su, hønsɛ tø'mbabi rá mfats'i Ajua̱, ne nza̱ntho ma pa ra xuui apabi Ajua̱, ne api da mats'i'a̱. 6Pe nu'a̱ ra viuda øt'e nú'a̱ go da ne, ne hingui 'bʉtho, nú'á̱ hiní 'ñepi da t'umba ra mfats'i, ngue'a̱ masque te, pe ja ra uɛnda ya xa du. 7'Bɛpabi ya cu da 'yøt'a núna dí op'a'i nehe, pa hinda nja te da hma̱ de gue'ʉ. 8'Bʉ 'nara cu hini jamasu nú'ʉ ja te yá njaui, ne ma'na nú'ʉ ya mengu ja rá ngu, nura cu'a̱ hinte ri muui rá jamfri, ne ma'na xá nts'o nú'a̱ øt'e que 'na nú'a̱ hingrá gamfri. 9Nú'a̱ ra lista habʉ thu'tsua yá thuhu nú'ʉ ya viuda pɛpa Ajua̱ ne t'umba ra mfats'i, nuni mahyoni ja gui hñu'tsuahʉni yá thuhu hønsɛ nú'ʉ ya viuda ya pɛ'tsa thogui hñu'rate njɛya, ne bi mɛ'tsa 'nada rá da̱me. 10Nehe hñu'tsuahʉ yá thuhu ya viuda nú'ʉ thandi ne fa̱di gue pɛ ya hoga 'bɛfi, ne bi tede xá hño yá ba̱tsi, pa̱di da unga ntsaya ja yá ngu, ne bi xʉcua yá ua nú'ʉ ya cu mí tsønga ja yá ngu, ne bi mats'i nú'ʉ mi tho ya ts'othogui, ne xa ba̱di xa mɛfi gatho ya hoga 'bɛfi. 11Pe nu'ʉ ya viuda ya ba̱s'bɛhña̱tho, oguí hu'tsuahʉ yá thuhu ja ra lista, ngue'a̱ ma da zø ra pa da ne da yopa ntha̱ti 'ra de gue'ʉ, y njabʉ ya hinda za da mɛpabi Ajua̱ ja ra nija̱. 12Y njabʉ da hnøma'ñʉ de gue'ʉ ngue'a̱ bi 'uegue de nú'a̱ ra cohi bi mɛ'tsi. 13Nehe da nza̱i gue hinte dyá 'bɛfi ngue'a̱ da nengu. Y hingue hønsɛ dya da̱hñei, nehe dya me'bede ne da hñøt'e habʉ hiní 'ñepi, ne da ma̱ nú'a̱ hiní 'ñepi da ma̱hma̱. 14Hangue nugui dí ne gue da ntha̱ti nuya viuda ya ba̱s'bɛhña̱tho, ne da mɛ'tsa ya ba̱tsi, ne da ba̱di da su yá ngu. Njabʉ ha̱, hinda nja te da ma̱nga ma ncontrahʉ de guecjʉ. 15Dí xi'a'i njabʉ ngue'a̱ 'raya viuda ya xa 'uegue de rá 'ñu Ajua̱ ne xa dɛni ra Satá. 16Hangue 'bʉ 'nara cu o 'nara nju di pɛ'tsa 'nara viuda ja rá ngu, dá su pa hinda t'apabi ra mfats'i ja ra nija̱, pa njabʉ nura nija̱ da mɛ'tsa ndunthi te da umba nú'ʉ xi majua̱ni ya viuda ne jo'o to'o da mats'i. 17Nubyá nuyá mɛfi Ajua̱ nú'ʉ ri manda xá hño ja ra nija̱, xi da hnu xá hño por gue'ʉ, ma'na nú'ʉ to'o ma̱mba rá noya Ajua̱ ne utuate. 18Ngue'a̱ ra Ma̱ca T'ofo ena njaua: “Oxqui tu'tua rá ne nú'a̱ ra nda̱mfri net'a ra trigo ja ra era.” Nehe enga njaua: “Nu'a̱ tó'o ri mpɛfi rí 'ñepi da t'umba rá tha̱ha̱.” 19'Bʉ da 'mʉi 'na to'o da ña̱pabi 'nará mɛfi Ajua̱, oxqui camfri 'bʉ da njo'o yoho o hñu pa da damajua̱ni. 20Pe nu'bʉ 'nará mɛfi Ajua̱ xi majua̱ni øt'a ya ts'oqui, tsʉi nts'ɛdi habʉ da 'yøde gatho ya cu, pa njabʉ da ntsu nehe nú'ʉ ma'ra. 21Dí 'bɛp'a'i gue gui 'yøt'a njabʉ mahyɛgui con gatho yá mɛfi Ajua̱. Hingui hña̱'mtho nú'ʉ to'o gui 'yø'tua ra ts'ʉtbi. Nehe pa̱di 'mɛt'o xá hño nú'a̱ te xa nja pa njabʉ gue'a̱ gui ma̱ñ'a̱. Njabʉ dí 'bɛp'a'i ja rá thandi Ajua̱ ne ja rá thandi ma Zidadahʉ ra Jesucristo ne ja rá thandi yá ɛnxɛ Ajua̱ nú'ʉ xa thahni pa da mɛpabi'a̱. 22Oxqui hu'tsua ri 'yɛ 'bestho nú'ʉ to'o ne da mɛpabi Ajua̱, ngue'a̱ xi'bʉ hingui 'yo xá hño, y njabʉ da hma̱ gue guí fats'i thoho'ʉ ja yá ts'oqui. Pe nu'í, 'bʉi nza̱ntho strá nt'axi'i. 23Ya oguí tsi nsøctho ra dehe. Tsi 'na tʉqui ra vinu dega obxi por nú'a̱ ra ʉmʉi tsʉ'i. 24Jamasu 'mɛt'o nú'ʉ to'o guí hu'tsua ri 'yɛ pa da mɛpabi Ajua̱, ngue'a̱ 'ra ri hnequi yá ts'oqui ante dra sʉcua ra uɛnda, pe nu ma'ra asta hinda tha̱'mba nguɛnda ja da hnequi yá ts'oqui. 25Nehe njabʉ nú'ʉ to'o øt'a ya hoga 'bɛfi. 'Raya hoga 'bɛfi ri hnequi 'bestho. Ha nu ma'ra da hnequi asta 'mɛfa, ngue'a̱ hingui tsa da gohitho mant'a̱gui ya hoga 'bɛfi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\