RÁ MɄDI RA TIMOTEO 6

1Gatho nú'ʉ to'o 'mɛgo, dá umba ndunthi ra t'equ'ei yá hmu, pa njabʉ hinda hnøma'ñʉ rá thuhu Ajua̱ nixi da hnøma'ñʉ ma jamfrihʉ. 2Nu'ʉ tó'o pɛ'tsa yá hmu ha ya gamfri, odri dintstho nú'a̱ xipa yá hmu hønsɛ ngue'a̱ nuyá hmu gue go ya gamfri nehe. Dá mɛpabi ma'na xá hño ngue'a̱ go ya hma̱di gamfri nú'ʉ to'o hocuabi yá 'bɛfi. 'Ñudi núna dí op'a'i ne njabʉ gui nzote. 3Nu'bʉ 'nara ja̱'i udi ma'na ra nt'utuate ne hingo udi rá hoga noya ma Zidadahʉ ra Jesucristo, ne hingo ri dɛni nú'a̱ ra nt'utuate nú'a̱ di ma̱ de ma jamfrihʉ, 4nura ja̱'i'a̱ ra 'ñets'i ne hinte rá fa̱di. Xa 'bɛ rá mfeni ngue'a̱ ri ho to da ntsanoyaui ne da ntsʉiui. Y nuni ja fʉhni ra nduste, ya hnecatuhni, ya ts'ante, ya nt'ɛnsfeni. 5Nu'ʉ tó'o ri ntsanoya njabʉ, gue'ʉ xa ts'oca yá mfeni ne hingui pa̱di nú'a̱ majua̱ni, ne di 'ñet'a gamfri pa da da̱ha̱ ra boja̱. Pe nu'í, 'uegue de gue'ʉ. 6Ha̱ha̱, numa jamfrihʉ xi ri muui ndunthi, pe nehe ga johyahʉ co nú'a̱ dí pɛ'tshʉ. 7Ngue'a̱ nújʉ ndá tsøhʉua ja ra ximhai hinte duá ha̱hʉ, y nehe hinda za te ga ha̱xhʉ de guecua. 8Hangue ga johyahʉ gue hindrí 'bɛ te ga tsihʉ nixi te ga hehʉ. 9Ngue'a̱ nu'ʉ tó'o ne da memati, tagui ja ya ts'oqui ne thát'i pa da 'yøt'a nú'a̱ xá nts'o, ne pɛ'tsa ya ts'onc'at'i hinte ri muui, ne honsɛ ra 'ñʉ. Hangue gue'a̱ da japi da nhuati'ʉ ne da 'mɛdi. 10Ngue'a̱ nura hma̱te de ra boja̱ ja bí ehni ndunthi ya ts'oqui. 'Raya cu xi xa ma̱di ra boja̱, hangue xa 'uegue de yá jamfri ne xa thogui ndunthi ya dumʉi. 11Pe nú'i rá mɛfi'i Ajua̱, 'uegue de gatho nuya ts'ot'øt'eya. Go da tɛna ra hoga'mʉi, ra hñoja̱'i, ra jamfri, ra hma̱te, ra pacencia, ne ra ts'ɛtuate. 12Ntuhni xá hño ja ra hoga tuhni dega jamfri. Su ra te pa nza̱ntho nú'a̱ bi 'ra'a Ajua̱ nu mi zohna'i'a̱, ne gá damajua̱ni de gue'a̱ ja yá thandi ndunthi ya ja̱'i. 13Dí 'bɛp'a'i ja rá thandi Ajua̱ nú'a̱ to'o ri umba yá te gatho nú'a̱ te 'bʉi. Y nehe dí 'bɛp'a'i ja rá thandi ra Zidada Jesucristo nú'a̱ to'o bi ma̱nga majua̱ni ja rá thandi ra Pilato. 14Guehna dí 'bɛp'a'i gue gui su xá hño nú'a̱ xra 'bɛp'a'i pa hinto da c'a'ts'a'i, asta ra pa da yopa pengaua ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 15Ngue'a̱ nu sta zø ra ora, Ajua̱ dua yopa pɛhna ra Zidada Jesucristo dua ehe. Ajua̱ go guesɛ'a̱ xá nsunda, ne go guesɛ'a̱ ri manda. Go gue'a̱ ra da̱nga Nda̱ de gatho ya nda̱, ne go gue'a̱ ra Hmu de gatho ya hmu. 16Go guesɛ'a̱ ya mi 'bʉi ne nza̱ntho da 'mʉi. Go gue'a̱ 'bʉ ja ra ñot'i nú'a̱ xi tsɛdi, ne hinhya'mʉ to xa hyandi'a̱ nixi hingui tsa to da hyandi. ¡Nú'á̱ ja rá ts'ɛdi pa nza̱ntho, ne go gue'a̱ rí 'ñepi dra nsunda pa nza̱ntho! Njabʉ gue'a̱. 17'Bɛpabi nuya memati de nuua ja ra ximhai gue odri 'ñets'i, nixi odi pɛ'tsua ra jamfri ra boja̱ nú'a̱ hate. Dá mɛ'tsua ra jamfri Ajua̱ nú'a̱ te ne xi ri 'racjʉ gatho nú'a̱ te dí hoñhʉ pa ga johyahʉ. 18Nuya memati'ʉ 'bɛpabi da 'yøt'e xá hño ne xi da mɛfi ndunthi ya hoga 'bɛfi. Nu'a̱ te da uni, dá uni con gatho yá mʉi ne con gatho yá paha. 19Y njabʉ da munts'a 'nara tha̱ha̱'ʉ pa rá ñoho ra 'mʉi, ne njabʉ da su ra te pa nza̱ntho. 20Nde nubyá, nu'i zi cu Timu, su ra ma̱ca noya nú'a̱ xra 'bɛp'a'i gui ma̱. Ne oxqui øde ya ts'o'bede nú'ʉ hinte ri muui, nixi oxqui 'yøde nú'ʉ to'o ri ntsanoya, nú'ʉ ma̱ gue pɛ'tsa 'nara hoga mfa̱di hma̱ha̱. 21Y nu'ʉ tó'o xa dɛna nú'a̱ ra mfa̱di'a̱, ya xa 'uegue de ra jamfri. Ajua̱ da max'a'i. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\