RÁ ÑOHO RA CORINTIO 10

1Núgui drá Pablo dí zo'a'ihʉ co ra t'equ'ei ne ra hma̱te nú'a̱ ri 'racagui ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 'Ra de gue'ahʉ guí eñhʉ gue ora dí 'bʉi con gue'ahʉ xi drá hoja̱'i, pe nú'bʉ dí 'bʉi yabʉ de gue'ahʉ, guí eñhʉ gue hindí tsu pa te ga xi'ahʉ. 2Pe nugui dí xi'ahʉ oxqui jacjʉ ga zo'ahʉ nts'ɛdi nu xcrá 'bʉi con gue'ahʉ, ngue'a̱ stá beni ga tsʉ́'ahʉ 'ra de gue'ahʉ nú'ahʉ xcá ma̱ñhʉ gue dí mpɛfihe de ma mfenisɛhe, hingue de nú'a̱ 'bɛpcahe Ajua̱. 3Xi majua̱ni nuje dyá ja̱'ithohe otho ma ts'ɛdihe pa ga ntunhe co ra nts'o. Nuje drí ntunhe pe co nú'a̱ ra ts'ɛdi ri 'racje Ajua̱. 4Y nú'a̱ dí ha̱he pa ga ntuhnihe hingue ngu nú'a̱ ha̱ ya meximhai, ngue'a̱ nú'a̱ dí ha̱he, dí ha̱npahe rá ts'ɛdi Ajua̱ xa 'racje pa ga huatuahe yá 'bɛfi ra ts'onda̱hi. 5Y con gue'a̱ ha̱, dí co'tuahe yá ne nú'ʉ to'o hingui pa̱ Ajua̱ ne xi ri 'ñets'i gue xi ja yá mfa̱di pe hinga gue'a̱ nú'a̱ ma̱, ne ʉ'ta ma'ra ya ja̱'i pa hinda gamfri nehe. Nuje dí zofohe ya ja̱'i da hyɛpʉ ya mfeni de nuna ra ximhai pa da nhyoga 'yøde de ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 6Y nu xcrí hña̱ñhʉ nuna ra ts'ofo dí 'ra'ahe, ma ga ha̱mbahe nguɛnda nú'ʉ hinda ne da 'yøtcahe. 7Nu'ahʉ́ hinguí huxhʉ nguɛnda xá hño tengu gra 'mʉi 'nara ja̱'i pa gui camfribihʉ, nguetho nu'ahʉ́ guí camfrihʉ hønsɛ de nú'a̱ ri hnequi. Nú'ahʉ guí pa̱hʉ gue rá mɛti'ihʉ ma Zidadahʉ ra Jesucristo, pa̱hʉ gue necje yá mɛtiguihe nehe'a̱. 8Nugui hindí ntsa ga ma̱ de nú'a̱ ra ts'ɛdi bi 'racje Ajua̱ pa dá zo'ahe, ngue'a̱ nu'á̱ bi 'racje nura ts'ɛdi'a̱ pa ga zo'ahe pa ma'na da nja ri jamfrihʉ, hingo pa da 'mɛ ri jamfrihʉ. 9Ne nugui hindí ne gui 'ñeñhʉ gue dí ne ga pi'ahʉ co numa carta dí pɛhn'ahʉbʉ. 10'Ra de gue'ahʉ guí eñhʉ gue nú'bʉ dí 'bʉi yabʉ de gue'ahʉ xi dí tsʉ́'ahʉ co ya carta dí pɛhn'ahʉ, nepʉ guí ma̱ñhʉ nehe gue nú'bʉ dí 'bʉi con gue'ahʉ othogui ra ts'ɛdi pa ga tsʉ́'ahʉ. Ne guí ma̱ñhʉ gue nixi pa ga ña̱ hindí pa̱di. 11'Bʉ nú'ahʉ guí ma̱ñhʉ njabʉ, pa̱hʉ xá hño gue ngu nú'a̱ dí op'ahʉ núbya hindí 'bʉi con gue'ahʉ, njabʉ nehe ga øt'e nu xcrá 'bʉi con gue'ahʉ. 12Nuje hindí njahe ngu nú'ʉ 'yobʉ xi ri 'ñexa sɛhɛ. Nu'ʉ́ ri hñɛcua sɛhɛ 'na ngu ma'na, ngue'a̱ ya 'bɛmfeni. 13Pe nuje hindí njahe ngu'ʉ, hønsɛ nu'a̱ dí øthe, dí ma̱ñhe nú'a̱ majua̱ni stá pɛfihe, ngue'a̱ Ajua̱ go xa 'racaguihe nuna ra 'bɛfina̱, ne bi hñuxcaguihe pa dá mahebʉ Corinto dá zo'ahe de rá noya'a̱. 14Hingrá nt'ets'i nú'a̱ dí ma̱ñhe gue go rá mʉdiguihe dá mahebʉ dá ha̱'ts'ahe rá noya ma Zidadahʉ ra Jesucristo, ngue'a̱ nu'á̱ xi majua̱ni dá mahebʉ. 15Hindrí 'ñexhe gue go stá pɛfihe nú'a̱ xa mɛfi ma'ra, hønsɛ nu'a̱ dí nehe gue ma'na da nte ri jamfrihʉ, pa njabʉ ma'na da nda̱ngui rá 'bɛfi Ajua̱ nú'a̱ xa 'bɛpcahe ga pɛhe con gue'ahʉ. 16Nehe dí tø'mhe gue 'mɛfa ma ga zofohe ma'ra ya ja̱'i de nú'ʉ ma'ra ya hnini thogui de ri hninihʉ habʉ hinxa nt'ødetho rá noya Ajua̱, pa njabʉ hinda t'ena gue drí 'ñexhe co nú'a̱ ya xa mɛfi ma'ra. 17Nu'bʉ to'o da 'ñets'i de nú'a̱ te xa mɛfi, dá 'ñets'i 'bʉ xa mɛfi co rá ts'ɛdi Ajua̱. 18Nu'bʉ 'nara ja̱'i di 'ñexasɛ de nú'a̱ xa mɛfi, hinte ri muui rá nt'ets'i. Pe nu'bʉ go Ajua̱ e'tsua rá nsu'a̱, nu'bʉ́ ha̱, ri muui nú'a̱ rá 'bɛfi'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\