RÁ ÑOHO RA CORINTIO 11

1¡Xa̱ma̱ hinda zøt'a ri mʉihʉ de núna dí xi'ahʉbya, masque gui beñhʉ gue dí nja ngu 'nara 'bɛmfeni ngue'a̱ ma ga ma̱ de nú'a̱ stá øt'e, pe osta zøt'a ri mʉihʉ! 2Nugui dí tagui dí tu por gue'ahʉ ne dí ne xi gui 'bʉhʉ xá hño ngu nú'a̱ ne Ajua̱, ngue'a̱ nugui go rá mʉdigui dá zo'ahʉ de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo pa gá camfrihʉ'a̱. Ne dí ne gui 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi'a̱, gui njahʉ ngu 'nara nxutsi xá nt'axi ma dra dapabi ja rá 'yɛ nú'a̱ to'o ma da 'yøt'e drá da̱me. 3Pe nugui dí tsu dra t'ʉ't'ahʉ pa dra ts'oc'a ri mfenihʉ ne gui 'ueguehʉ de nura hoga hma̱te guí pɛ'tsuahʉ ra Zidada Jesucristo. Dí tsu gui njahʉ ngu ra Eva bi hyat'a ra ts'onda̱hi nú'bʉ bi mpʉnga qu'eña̱. 4Ngue'a̱ nu'ahʉ 'bestho guí camfrihʉ nuto pabʉ zo'ahʉ de ma Zidadahʉ ra Jesu pe de ma'na'ño ra mfeni, hingo ngu nú'a̱ stá xi'ahʉ. Ne guí camfrihʉ nuto zo'ahʉ de rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱, pe hingui u't'ahʉ ngu nú'a̱ stá u't'ahe. Ne guí camfrihʉ nuto zo'ahʉ de ma'na ra noya hinga mahyɛgui co nú'a̱ ra ma̱ca noya stá xi'ahe, gatho xi guí camfrihʉ 'bestho. 5Pe nugui dí camfri gue ma'na dí pɛ'tsa ra nsu que nú'ʉ ri 'ñet'a apostol. 6Masque hindí pa̱di ga ma̱nga ya noya mahotho ngu ma̱ñ'ʉ, pe dí pa̱di gue nú'a̱ dí ma̱ gue'a̱ majua̱ni ngu xcá 'yøhʉ stá ma̱, ngue'a̱ nza̱ntho stá zo'ahʉ co ra mfa̱di nú'a̱ xa 'racagui Ajua̱. 7¿Ha gue 'nara ts'ocate dá øt'e ngue'a̱ hindá ha̱n'ahʉ nú'a̱ ra boja̱ nguí 'racjʉ nu ndá zo'ahʉ de rá noya Ajua̱? ¿Ha gue bi ʉ ri mfenihʉ hønsɛ ngue'a̱ gá handgahʉ dá mpɛfi pa dá tsʉdi nú'a̱ te mi 'bɛcagui pa bi za dá zo'ahʉ de rá noya Ajua̱? 8Nu'a̱ ra mfats'i dá ha̱ni, dá ha̱ni de ma'ra ya nija̱ pa bi za dá mabʉ dá zo'ahʉ de rá noya Ajua̱. 9Y nu nduá 'bʉpʉ con gue'ahʉ, hindá ne dá xuhña'ihʉ ni 'na de gue'ahʉ de nú'a̱ te mi øtca ra 'bɛdi, ngue'a̱ nuya zi cu de guecua Macedonia go gue'ʉ bi hña̱scabʉ nú'a̱ te mi øtca ra 'bɛdi. Nugui xi dá øt'a ra ts'ɛdi pa hindá xuhña'ihʉ, ne nza̱ntho ma ga øt'a njabʉ. 10Nugui dí ma̱nga nú'a̱ majua̱ni ngu nú'a̱ bi 'ñutcagui ma Zidadahʉ ra Jesucristo ga øt'e, y dí xi'ahʉ gue hinda za to'o da jacagui ga ha̱nbabi yá boja̱ ya cu de guepʉ Acaya nsøcta por ngue'a̱ dí ma̱nba rá noya Ajua̱. 11¿Te guí beñhʉ? ¿Ha gue guí beñhʉ gue dí ʉtsa'ihʉ ngue'a̱ hindá ha̱n'ahʉ ri mfats'ihʉ? Hina, hindrí ʉtsa'ihʉ. Ajua̱ pa̱di gue xi drí ma̱'a'ihʉ. 12Nugui ma ga sigui ga øt'a ra ts'ɛdi pa hinga ha̱n'ahʉ ni 'nara mfats'i, pa njabʉ hinda 'ñenga nú'ʉ ma'ra 'yobʉ ri 'ñet'a apostol gue nú'a̱ øt'ʉ, gue'a̱ dí øthe nehe. 13Nu'ʉ́ 'yobʉ ri 'ñet'a apostol de ra Zidada Jesucristo ne ri 'ñet'a mɛfi de Ajua̱, pe hinga majua̱ni, ngue'a̱ go ya hyate. 14Y hinga 'yøhʉ de nú'a̱ øt'a nú'ʉ ya c'uamba ja̱'i, ngue'a̱ asta ra Satá nehe ri 'ñet'a ɛnxɛ de Ajua̱. 15Hangue hinga 'yøhʉ gue nuyá mɛfi ra ts'onda̱hi ri 'ñet'a mɛfi de Ajua̱. Pe nuya mɛfi'ʉ ma da gu'tuabi Ajua̱ ngu nú'a̱ xa 'yøt'e'ʉ. 16Ma'na'qui dí yopa xi'ahʉ: Oxqui ma gui beñhʉ gue xi stá 'bɛ ma mfeni ngue'a̱ dí ma̱ de nú'a̱ stá øt'e, pe nu'bʉ njabʉ guí beñhʉ, ua beñhʉ. Pe 'racjʉ nsɛqui ga 'ñexa ts'ʉ ngu ri 'ñexa nú'ʉ ma'ra. 17Núna dí ma̱, dí ma̱nsɛ de guecsɛhɛ, hinga gue'a̱ xa 'ñutca hma̱ha̱ ma Zidadahʉ, ne dí nja ngu 'nara 'bɛmfeni drí 'ñexasɛ. 18Ngue'a̱ ndunthi ya ja̱'i xi ri 'ñets'i co ya t'øt'e nú'ʉ jaua ja ra ximhai, hangue nequi ma ga 'ñexa ts'ʉ. 19Nu'ahʉ guí behma̱hʉ gue xi ja ri mfa̱dihʉ, pe hinga majua̱ni ngue'a̱ grí ho gui 'yøthʉ nú'a̱ xi'ahʉ nú'ʉ xi ya 'bɛmfeni. 20Nu'ahʉ hingui tsøt'a ri mʉihʉ de nú'a̱ xi'ahʉ nú'ʉ ya ja̱'i'ʉ, masque ri ja'ahʉ gui pɛpabihʉ ne a'ahʉ ya boja̱, ne masque ha̱'ts'a'ihʉ gatho nú'a̱ guí pɛ'tshʉ, ne masque ri 'ñet'a nda̱'ʉ pa da za da manda'ihʉ, ne ña̱ma'ñʉ de gue'ahʉ, pe xcá hoptahʉ pa xa njabʉ'ʉ. 21Nugui dí ma̱nga majua̱ni gue nuje hinhya'mʉ stá beñhe ga ø't'ahe njabʉ ngu nú'a̱ ø't'ahʉ nú'ʉ ri 'ñet'a apostol, hangue 'ra de gue'ahʉ guí eñhʉ gue hinte ma fa̱dihe. Pe nugui hindí tsu ga 'ñets'i ngu ri 'ñets'i nú'ʉ ya 'ñet'a apostol, masque gui beñhʉ gue dí nja ngu 'nara 'bɛmfeni. 22¿Ha gue nu'ʉ́ ña̱ca ebreo? Nequi dí ña̱ca ebreo. ¿Ha gue nu'ʉ́ ya me Israel? Nequi drá me Israel. ¿Ha gue nu'ʉ́ xquí 'ñehe desde yá ja̱'i ra Abrá? Nequi ja stí 'ñehni nehe. 23¿Ha gue nu'ʉ́ ma̱ñ'ʉ gue yá mɛfi ra Zidada Jesucristo? Nugui ha̱, go rá mɛfigui. Nubyá dí ña̱ 'ñena 'nara 'bɛmfeni ngue'a̱ dí ma̱nga njabʉ. Nugui ma'na stá mpɛfi que gue'ʉ, ne ma'na xra fɛtc'agui que gue'ʉ, ne ma'na ndunthi ya i'qui xa jocagui ja ya fadi, y ndunthi ya i'qui stá c'ot'i ya pa xa thogagui. 24Cʉt'a ma i'qui bi mɛtc'agui ya xodyo, y cada ra inqui mi fɛtc'agui, mi 'racagui 'natema'rɛt'a ne gʉto ya mfɛi. 25Hñu'qui bi hnabgagui co ya za. 'Na'qui ya ma xa thogagui co ya nc'ahni. Hñu'qui bi yʉi nuya motsa habʉ ndí pa, ne de guehni 'na'qui dá o mbo ra dehe 'na pa ne 'na xuui. 26Xi stá 'yo ndunthi. Stá 'raxa ja ya da̱the xá nts'uni. Stá c'ot'i de yá 'yɛ ya dacate, ne stá c'ot'i de ja yá 'yɛ ma miqu'ei'be nú'ʉ ya xodyo ne de ja yá 'yɛ ya ja̱'i hingyá xodyo. Stá thogui ya ts'othogui ja ya hnini ne ja ya mbonthi ne ja ra ndehe. Ne xuá nts'uni pa guequi nura ora ndí 'ño'be nú'ʉ mri 'ñet'a cu. 27Stá thogui ndunthi ya nzabi ngue'a̱ xi stá mpɛfi ndunthi. Stá 'ña'tha̱. Stá tho ra thuhu ra nduthe. Stá tho ra tsɛ ne stá tho ra 'ña̱he. 28Hingue hønsɛ ndí thogui gatho nuya ya ts'othogui'ʉ, nehe ndí tho ya dumʉi ngue'a̱ mi oda ma mfeni de gue'ahʉ ne de gatho ma'ra ya gamfri. 29'Bʉ 'nara cu otho ndunthi rá jamfri, ja ra uɛnda gue nequi dí njabʉ nehe. 'Bʉ 'nara cu da t'ʉ'ti pa da 'yøt'a 'nara ts'oqui, nugui xi ri ʉ ma mfeni ne tsøt'a ma mʉi co nú'ʉ ya 'yʉ'tate. 30Nu'bʉ mahyoni ga 'ñets'i, ma ga ma̱ gatho nú'a̱ stá thogui habʉ xa hnequi gue de guecsɛhɛ hinte xa za stá øt'asɛ. 31Nu Ajua̱ rá Dada ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo xá nsunda pa nza̱ntho, nu'á̱ go gue'a̱ pa̱di xá hño gue majua̱ni nú'a̱ dí ma̱. 32Nu ndá 'bʉi de guehni Ndamasco mi 'bʉi 'nara gobierhnu de guehni nú'a̱ xqui hñuxa ra nda̱ Arena. Nura gobierhnu'a̱ go gue'a̱ bi manda da thøbgagui ja ya gosthi hnini pa dra jʉgaguihma̱. 33Pe nuya cu bi 'yɛnc'agui ja 'nara da̱nga 'bøts'e ne bi tonsc'agui ja 'nara ventana mi ja ja ra ja̱do nú'a̱ mi cot'a maxøgue ra hnini, ne ja bi ca̱bgaguini'ʉ pa njabʉ bi za dá c'ot'i de rá 'yɛ ra gobierhnu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\