RÁ ÑOHO RA CORINTIO 12

1Hiní 'ñepcagui ga 'ñets'i, pe mahyoni ga øt'e njabʉ. Pe nubyá ma ga xi'ahʉ de nú'ʉ ya thedi stá handi xa 'ñutcagui ra Zidada. 2Ma ga xi'ahʉ ngu 'ñena ma'na ra cu bi t'utua nú'ʉ ya thedi'ʉ, pe hina, ngue'a̱ nugui go bi t'utcagui'ʉ. Nú'a̱ ra cu'a̱ ya øt'a 'rɛt'amagoho njɛya bi ts'ixa asta xi mahets'i. Hønsɛ gue hindí pa̱di ua bi ts'its'i co rá ndo'yo, ua hønsɛ rá nda̱hi bi ts'i'tsuabi. Hønsɛ Ajua̱ go gue'a̱ pa̱di. 3Nugui dí pa̱di nú'a̱ ra cu bi ts'its'i asta xi mahets'i, hønsɛ hindí pa̱di ua bi ts'its'i con gatho rá ndo'yo o hina, hønsɛ Ajua̱ go gue'a̱ pa̱di xá hño. 4Nu'á̱ bi ts'ixa mahets'i nuni habʉ bá øde 'raya noya nú'ʉ xá nsunda asta hingui tsa da ma̱, ngue'a̱ Ajua̱ hinxa umba nsɛqui pa da ma̱. 5Nugui dí e'tsua rá nsu nú'a̱ ra cu'a̱, pe hingui tsa ga 'ñets'i de guecsɛ. Nu'a̱ ga øt'e, ga ma̱ gatho nú'a̱ stá thogui habʉ di hnequi gue de guecsɛhɛ hinte xa za stá øt'asɛ. 6Pe nu'bʉ ga nehma̱ ga 'ñets'i de nú'a̱ te stá øt'e, pøde ni 'na hinto ma da 'ñengagui gue stá 'bɛ ma mfeni, ngue'a̱ ga ma̱nga nú'a̱ majua̱ni. Pe hinga 'ñets'i, ngue'a̱ da t'esca ma nsu ne da t'engui gue xi drá da̱ngui pe hina. Nu'a̱ dí ne, dí ne gui pa̱tcahʉ xá hño tengu ma 'mʉi ngu nú'a̱ guí handasɛhʉ ne guí øsɛhʉ. 7Y pa hinga da̱ma 'ñets'i de gatho nú'a̱ xa 'ñutcagui ra Zidada, bá 'bɛncagui 'nara ts'o ʉgui xi xá 'ñʉ ngu 'nara nsʉni. Dí pa̱di xá hño gue nura Satá go gue'a̱ bá ha̱ nuna ʉguina̱ pa ga tsama'ñʉ ne pa hinga 'ñets'i. 8Hñu'qui stá apabi ra Zidada da hña̱gahma̱ nuna ts'o ʉgui. 9Pe nu'á̱ bi 'ñengagui: “Nugui dí 'bʉi con gue'i pa ga fax'a'i y ya hinte ma'na guí honi, ngue'a̱ nura ora otho ri ts'ɛdi, gue'a̱ ra ora ma'na ri hnequi ma ts'ɛdi ja ri 'mʉi,” njabʉ bi 'ñengagui. Hangue xi drí johya ngue'a̱ otho ma ts'ɛdi, ngue'a̱ njabʉ tsa da hnequi ja ma 'mʉi rá ts'ɛdi ra Zidada Jesucristo. 10Hangue nugui drí johya ga pɛpabi ma Zidadahʉ ra Jesucristo masque otho ma ts'ɛdi, ne nøngagui ya ja̱'i, ne dí tho ra nhyoya, ne t'ʉtsagui, ne dí tho ya dumʉi, ngue'a̱ nura ora otho ma ts'ɛdi, gue'bʉ ma'na dí ha̱npa rá ts'ɛdi Ajua̱. 11Nugui dí nja ngu 'nara 'bɛmfeni ngue'a̱ dí ma̱nsɛ de nú'a̱ te stá øt'e, pe go ri ts'oquihʉ pa dí øt'a njabʉ. Ngue'a̱ nu'ahʉ go mri 'ñep'ahma̱hʉ xcá 'ñescahʉ ma nsu, pe go guí e'tsuahʉ yá nsu nú'ʉ ri 'ñet'a apostol nú'ʉ ma̱nsɛ gue xi ya da̱ngui'ʉ pe hingo ma'na ya da̱ngui que guequi, masque hinte drí muui. 12Nu ndá ha̱'ts'ahʉbʉ rá noya Ajua̱, ja bi hnequibʉ gue xi majua̱ni go guequi 'nadrá apostol co nú'ʉ ya hoga nt'udi ne ya milagro gá hyanthʉ dá øt'e co rá ts'ɛdi Ajua̱, ne xi dá tsɛta ya nt'ʉtsate. 13Nugui nza̱ntho stá jamasu'ihʉ mahyɛgui ngu stá jamasu ma'ra ya nija̱ nehe. Hønsɛ nu'a̱ stá ø't'ahʉ, nú'a̱ hindá ne dá ha̱n'a'ihʉ nú'a̱ ra mfats'i nguí 'racjhma̱hʉ, ngue'a̱ hindá ne ga xuhña'ihʉ. ¡Pe nu'bʉ guí beñhʉ gue gue'a̱ 'nara nts'o'mʉi dá ø't'ahʉ, dí a'ahʉ ra pumbate! 14Y nubyá ya drí hñoqui pa ga mabʉ ga c'a̱'ts'ahʉ, y con guehna i'quina̱, ya rá hñu'qui dí pabʉ. Y nu xcrá tsømbʉ hindí ne ga xuhña'ihʉ. Ngue'a̱ nu'ahʉ go dí hoñ'ahʉ, hingo dí honga nú'a̱ te guí pɛ'tshʉ, ngue'a̱ 'nara dada go gue'a̱ rí 'ñepi da munts'a ra boja̱ pa da zocua yá ba̱tsi, hingue nuya ba̱tsi go da munts'a ra boja̱ pa da zocua yá dada. 15Nugui con gatho ma johya ma ga tegue gatho nú'a̱ te dí pɛ'tsi, ne masque dá thegue gatho ma nzaqui nehe, ngue'a̱ dí ne gui 'bʉhʉ xá hño co Ajua̱. ¿Ha gue ma gui ʉtsaguihʉ ngue'a̱ ma'na dí ma̱'ahʉ? 16Nu'ahʉ guí pa̱hʉ xá hño gue hindá ne ga xuhña'ihʉ, pe 'ra de gue'ahʉ guí ma̱ñhʉ gue 'nadrá hyate, ne guí ma̱ñhʉ gue nugui stá ha'ahʉ pa stá ha̱n'ahʉ te stá ha̱n'ahʉ. 17Xi nú'ʉ ya cu stá pɛn'ahʉbʉ, ¿ha gue stá pɛnpʉ pa da hya'a'ihʉ pa da hña̱n'ahʉ nú'a̱ te guí pɛ'tshʉ? 18Dá pɛn'ahʉbʉ nuni ra cu Tito co nú'a̱ ma'na ra cu pa dua c'a̱'ts'ahʉ. ¿Ha gue xa hya'ahʉ? ¿Ha gue hingue 'nat'a dí beñhe ne 'nat'a ra 'bɛfi dí pɛhe? 19Za̱i da ne gui beñhʉ gue go dí da'ahʉ nguɛnda de nú'a̱ te stá pɛfi, pe hina, nu Ajua̱ ra Dada go gue'a̱ drí dapa nguɛnda de nú'a̱ te dí øt'e, ne guehna dí ma̱ ja rá thandi'a̱ de rá thuhu ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Y gatho núna stá xi'ahʉ, ma zi hma̱di cu'ihʉ, stá xi'ahʉ pa njabʉ ma'na da nte ri jamfrihʉ. 20Nu xcrá tsømbʉ, dí tsu xi'bʉ hingri øthʉ ngu nú'a̱ dí nega, o xi'bʉ hingo gra øt'e ngu nú'a̱ go guí nehʉ. Dí tsu gri pɛ'tshʉ ya tsʉi, o gri nehʉ gui nsɛhɛhʉ, gri ncuɛhʉ, gri pɛ'tshʉ ya hegue, gri njʉ'tsua nc'uambahʉ, gri nøñhʉ 'na ngu ma'na, gri 'ñets'ihʉ, ne ya hinga 'na gri øthʉ. 21Nu xcrá yopa mabʉ dí tsu ga 'bɛ ma tsa ja rá thandi Ajua̱ por nú'a̱ gri øthʉ, y pøde da da̱qui ga nzoni ngue'a̱ ndunthi de gue'ahʉ ya maya'bʉ guí øthʉ ya ts'oqui, y hinxcá ñobrihʉ pa gui hyɛhʉbʉ ya ts'ot'øt'e, ne guí siguihʉ grí hñuxhʉ ya 'bɛhña̱ nú'ʉ hingue xi ri 'bɛhña̱hʉ, ne guí øthʉ nú'a̱ go guí nehʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\