RÁ ÑOHO RA CORINTIO 13

1Con guehna i'qui ma ga mabʉ, ya rá hñu'qui dí tsøñ'ahʉ. Y nu xcrá tsømbʉ ma ga ha̱mp'ahʉ nguɛnda ngu nú'a̱ ma̱nga ra ley habʉ ena: Pa da za da jamfri gue xa nja te xa 'yøt'a 'nara ja̱'i nú'a̱ hña̱pabi, mahyoni di 'bʉhni yoho o hñu nú'ʉ to'o damajua̱ni gue xi majua̱ni xa 'yøt'e nú'a̱ te hña̱pabi. 2Nu ndá mabʉ rá ño'qui, dá xi'ahʉ gatho'ihʉ nú'ahʉ xcá øthʉ ya ts'oqui, gue nu xcrá mabʉ rá hñu'qui ma ga ha̱mp'ahʉ nguɛnda gatho nú'a̱ xcá øthʉ. Y núbya hindí 'bʉitho con gue'ahʉ dí yopa ben'ahʉ ne gatho nú'ʉ ma'ra guí 'bʉhʉbʉ, gue ma ga ha̱mp'ahʉ nguɛnda ngu nú'a̱ ya stá xi'ahʉ. 3Nu'bʉ́ ha̱, ma gui pa̱hʉ gue go ra Zidada Jesucristo ri 'racagui ra ts'ɛdi pa ga zo'ahʉ. Y nu'á̱ go gue'a̱ pɛ'tsa ra ts'ɛdi pa da pa't'a ri 'mʉihʉ, nehe pa da castiga'ihʉ. 4Nu'á̱ masque bri pont'i ne bi thopa rá zi ndo'yo nú'a̱ mi otho rá ts'ɛdi, pe co rá ma̱ca ts'ɛdi Ajua̱ bi japi bi yopa nte de ra du'a̱. Nuje nehe otho rá ts'ɛdi ma ndo'yohe ngu rá zi ndo'yo. Pe dí pa̱he gue dí 'bʉhe con gue'a̱, hangue Ajua̱ ri 'racje ra ts'ɛdi pa ga zo'ahe. 5Bensɛhʉ ja ri mfenihʉ ua xi majua̱ni guí camfrihʉ xá hño ra Zidada Jesu o hina. Hangue bensɛhʉ xá hño. Nu'ahʉ go guí pa̱sɛhʉ ua 'bʉi ra Zidada Jesucristo ja ri corasohʉ o hina, pa gui pa̱hʉ ua hingrí 'ñet'a gamfrithohʉ. 6Ne nuje dí tø'mhe gui pa̱hʉ xá hño gue nuje hindyá 'ñet'a apostolhe. 7Nuje xi dí aphe Ajua̱ pa gui 'yohʉ xá hño ja rá thandi'a̱. Dí nehe gue gui 'yohʉ xá hño, pe hingue pa da hnequi gue dyá hoga apostolhe. Nu'a̱ dí nehe, dí nehe gui 'yohʉ xá hño masque dá t'enje gue dyá 'ñet'a apostolhe. 8Ngue'a̱ nuje hingui tsa ga øthe 'nara t'øt'e nú'a̱ dri ncontraui nú'a̱ majua̱ni. Nuje dí øthe ra ts'ɛdi pa nza̱ntho go da nta̱te nú'a̱ majua̱ni. 9Masque nuje xa t'acje ra ts'ɛdi pa ga castigahma̱'ihe, pe ga johyahe 'bʉ nu'ahʉ gui 'yohʉ xá hño. Nuje hindí tsayahe dí apabihe Ajua̱ pa xi gui 'yohʉ xá hño ja rá thandi'a̱. 10Dí op'ahʉ nuna carta núbya ante ga mabʉ ga tsøñ'ahʉ, pa nu xcrá tsømbʉ ya xcá øthʉ ngu nú'a̱ dí ne, pa ya hinga tsʉ́'ahʉ co nuna ra ts'ɛdi xa 'racagui ra Zidada. Y nuna ts'ɛdina̱ xa t'aqui pa ga zo'ahʉ pa ma'na da nte ri jamfrihʉ, hingue pa ga ja'ahʉ gui 'bɛ ri jamfrihʉ. 11Nubyá, zi cuhʉ, núna ma ga xi'ahʉ ya go guehna rá nga̱ts'i. Xi da johyahʉ ne 'yohʉ xá hño, dá hñu ri mʉihʉ, ne 'bʉhʉ te rá entho ne co 'nada ra mfeni. Ajua̱ ri ma̱caguihʉ ne hubga ma mʉihʉ pa ga 'bʉhʉ te rá entho, nú'á̱ go gue'a̱ da 'mʉi con gue'ahʉ. 12Ne nzɛnjuahʉ 'na ngu ma'na co 'nara nthʉfi dega hma̱te. 13Nehe ri fat'ajua̱'ihʉ gatho ya cu de guecua Macedonia. 14Y nubyá, ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da max'a'ihʉ, y Ajua̱ ra Dada da su'ahʉ co rá hma̱te, ne da 'mʉi ra Ma̱ca Nda̱hi nza̱ntho con gue'ahʉ. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\