RÁ ÑOHO RA CORINTIO 2

1Hangue nugui hindá ne dá gat'ibʉ ga tsøñ'ahʉ, ndí tsu xi'bʉ stá ja'ahʉ xa du ri mʉihʉ. 2Ngue'a̱ nu'bʉ nugui ga ja'ahʉ da du ri mʉihʉ, nu'bʉ́ ¿to'o ja da hñubga ma mʉiga? Ngue'a̱ 'bʉ go stá ja'ahʉ xa du ri mʉihʉ, ya hinxa za xcá hñubga ma mʉihʉ. 3Ne guet'atho ngu nú'a̱ ya stá op'ahʉ, dá xi'ahʉ nú'a̱ mahyoni gui 'yøthʉ, pa njabʉ 'bʉ stá mahma̱bʉ hinxcá jacjʉ da du ma mʉi, ngue'a̱ nu'ahʉ rí 'ñep'ahʉ gui jacjʉ ga johya. Y nugui ndí camfri gue gatho nu'ahʉ de xcá hyandgahʉ stá johya, ne'ahʉ xcá johyahʉ nehe. 4Y nu ndá op'ahʉ ra mʉdi, dá op'ahʉ co ndunthi ra dumʉi asta ndí zoni, pe hingue pa ndí ne da du ri mʉihʉ nehe, hønsɛ dá op'ahʉ pa gui pa̱hʉ hangu rá nda̱ngui nura hma̱te dí pɛ'ts'ahʉ. 5Nubyá, nú'a̱ ra cu bi jaqui bi du ma mʉi, hingue hønsɛgui, ne'ahʉ nehe, masque hinga gatho'ihʉ bi du ri mʉihʉ de gue'a̱. 6Y ya da zatho nú'a̱ gá ø'tuahʉ nura cu'a̱. 7Nubyá, nu'a̱ gui 'yøthʉ, pumbahʉ'a̱ ne hñu'mbahʉ rá mʉi, nu'bʉ hina, xi'bʉ da 'uegue de rá jamfri co ra dumʉi. 8Y dí xi'ahʉ nehe, gui 'ñu'tuahʉ gue grí ma̱dihʉ'a̱. 9Rá mʉdi dá op'ahʉ pa gui tsʉihʉ nura cu'a̱ pa njabʉ ga pa̱di ua gui 'yøthʉ gatho nú'a̱ dá 'bɛp'ahʉ gui 'yøthʉ. 10Hangue nubyá, nu'a̱ tó'o gui pumbahʉ, necagui ga pumbabi'a̱. Y po rá ngue'ahʉ ya stá pumbabi nura cu'a̱ ja rá thandi ma Zidadahʉ ra Jesucristo, ngue'a̱ ja ra uɛnda go xa 'yøtqui te xa 'yøtqui nehe. 11Ma ga øthʉ njabʉ pa hinda da̱cjʉ ra Satá, ngue'a̱ ya dí pa̱tuahʉ tengu yá ts'o'bɛfi'a̱. 12De ndá tsønga ja ra hnini Ntroa pa dá ma̱nba rá noya ra Zidada Jesucristo, xi bi xo ya gosthi pa dá zofo ndunthi ya ja̱'i, y ndunthi de gue'ʉ bi gamfri ra Zidada. 13Pe nuni xi bi du ma mʉi ngue'a̱ mi jo'oni nuni ra cu Tito. Hangue dá 'ñedi 'bestho nú'ʉ ya cu ya mengu de guehni pa duá ehe pa guecua Macedonia pa ja dá nthɛ'beuani. 14Nujʉ́ ga umfʉ njama̱di Ajua̱ ngue'a̱ nú'á̱ nza̱ntho faxcahʉ pa dí ta̱tehʉ ngue'a̱ dí 'bʉhʉ co ma Zidadahʉ ra Jesucristo. Nehe Ajua̱ faxcaguihʉ pa dí ma̱ñhʉ ra ma̱ca noya de ra Zidada Jesucristo pa habʉraza da fa̱di de gue'a̱. Y nura ma̱ca noya dí ma̱ñhʉ nja ngu 'nara hoga ñʉni xi tsɛ rá ñʉni. 15Y nujʉ nehe dí njahʉ ngu 'nara hoga ñʉni ngue'a̱ dí ma̱ñhʉ de ma Zidadahʉ ra Jesucristo, y nú'a̱ dí ma̱ñhʉ gue'a̱ ri ho Ajua̱. Ne dí zofohʉ nú'ʉ ma da mpøhø ne nú'ʉ hinda mpøhø. 16Y nú'ʉ hinda ma da mpøhø, hini ho nú'a̱ dí ma̱ñhʉ, ngue'a̱ pa gue'ʉ, gue'a̱ ngu 'nara ñʉni dega du. Pe pa nú'ʉ to'o da mpøhø, go gue'a̱ 'nara hoga ñʉni dega te pa nza̱ntho. Nu'bʉ́ ¿to'o ja da za da ma̱nba rá noya Ajua̱ de guesɛ 'na? 17Pe nuje co rá mfats'i Ajua̱ dí ma̱nbahe rá noya'a̱ ngue'a̱ yá 'mɛhniguihe'a̱ ne dí ma̱ñhe con gatho ma mʉihe ja rá thandi'a̱, ne dí ha̱npahe rá ts'ɛdi ma Zidadahʉ ra Jesucristo. Hindí njahe ngu ma'ra ma̱nba rá noya Ajua̱ co ra nthate, hønsɛ pa da da̱ ra boja̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\