RÁ ÑOHO RA CORINTIO 3

1Xibya ¿ha gue guí beñhʉ gue go dí ma̱nsɛhe de ma hoga'mʉihe pa gui yopa camfriguihe ngue'a̱ dí ma̱ñhe njabʉ? ¿Ha gue mahyoni ga u't'ahe 'nara hɛ'mi habʉ di ma̱ tengu ma 'bɛfihe? O ¿ha gue mahyoni gui 'racje 'nara hɛ'mi 'mɛt'o habʉ di ma̱ tengu ma 'bɛfihe pa njabʉ da gamfriguihe ma'ra ya cu? Ma'ra ha̱, øt'a njabʉ. 2Pe nuje hina, hinga mahyoni ga øthe njabʉ, ngue'a̱ nu'asɛhʉ guí njahʉ ngu 'nara hɛ'mi xa t'ofo habʉ he'ta ya ja̱'i tengu ma 'bɛfihe, ne ja ri hnecni gue xi majua̱ni yá 'mɛhniguihe Ajua̱. Y nura t'ofo'a̱ ya xa t'ofo ja ma mfenihe. 3Nu'ahʉ guí njahʉ ngu 'nara hɛ'mi bi 'yofo ma Zidadahʉ ra Jesucristo, ngue'a̱ nu'á̱ bi mpɛfi ja ri corasohʉ nu ndá zo'ahʉ de gue'a̱. Guehna 'nara hɛ'mi xa t'ofo co rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ nú'a̱ te, hingue xa t'ofo dega tinta, ne xa t'ofo ja ri mfenihʉ, hingue xa t'ofo ja 'raya xingdo. 4Dí camfri gue núna dí ma̱ñhe guehna majua̱ni ngue'a̱ nura ts'ɛdi dí ha̱he rí 'ñehe de Ajua̱ ne go xa 'racje ra Zidada Jesucristo. 5Nuje hingui tsa ga eñhe gue go dí pɛ'tsasɛhe ra ts'ɛdi, ngue'a̱ gatho nú'a̱ rá hoga 'bɛfi Ajua̱ dí øthe, Ajua̱ go ri 'racje ra ts'ɛdi. 6Nehe go gue'a̱ bi hñuxcaguihe pa ga udihe nú'a̱ ra 'ra'yo cohi bi 'yøt'e, ne bi 'racje ra mfa̱di pa dí udihe ngu rí 'ñehe. Nuna 'ra'yo cohina̱, ma̱ de ra 'ra'yo te ri 'racjʉ po ra Ma̱ca Nda̱hi, y hingui nja ngu nú'ʉ ya hmanda xqui t'ofo ja rá ley ra Moise, ngue'a̱ nú'a̱ xqui t'ofo ja nura ley'a̱ ma̱ gue nu'a̱ tó'o hinda 'yøt'e nú'a̱ ma̱, ma da ncondena pa da du, pe nuna ra 'ra'yo cohi ma̱ gue co rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi da za ga pɛ'tshʉ ra te pa nza̱ntho. 7Nurá ley ra Moise nú'a̱ bi t'ofo ja ya xingdo, mi tsa da condena pa da du to'o hinda 'yøt'a nú'a̱ ma̱, y nu de mi t'umba ra Moise xi bi huɛxca rá hmi co rá hyats'i Ajua̱, y nuya me Israel himi tsa da hyandua rá hmi co nura hyats'i'a̱. Pe nura hyats'i mi huɛxca ja rá hmi, 'ramats'ʉ bi 'mɛdi. 8Hangue 'bʉ xmá nsunda nú'a̱ ra hyats'i mi huɛxca ja rá hmi ra Moise, ¡xi hma̱ha̱ rá nsunda ra hyats'i xa 'racjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi po ra 'ra'yo cohi bi 'yøt'a ma Zidadahʉ ra Jesucristo! 9Nu'bʉ ra ley xi xmá nsunda masque mi tsa da condena pa da du to'o hinda 'yøt'a nú'a̱ ma̱, ¡xi hma̱ha̱ rá nsunda ra 'ra'yo cohi, ngue'a̱ go gue'a̱ xicaguihʉ gue Ajua̱ xa punga ma ts'oquihʉ pa ga 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi'a̱! 10Ngue'a̱ rá mʉdi, ra ley xi xmá nsunda, pe nubyá nuna ra 'ra'yo cohi ma'na xi xá nsundabya. 11'Bʉ nura ley mi ja rá nsunda ne bi uadi bi thogui, ¡xi hma̱ha̱ rá nsunda nuna ra cohi hinhya'mʉ ma da uadi! 12Nuje dí pa̱he xá hño gue nura 'ra'yo cohi ma da nja pa nza̱ntho, hangue habʉraza dí ma̱ñhe de gue'a̱ co ndunthi ra ts'ɛdi. 13Hindí njahe ngu ra Moise, ngue'a̱ nu'á̱ mi co'ma rá hmi co 'nara velo pa njabʉ ya me Israel himi tsa da hyandi da 'mɛdi nú'a̱ ra hyats'i xá nsunda mi ja ja rá hmi'a̱. 14Pe nu'ʉ́ xi bi megui yá mfeni, y asta núbya mapaya ora he'ta ra nda̱xjua t'ofo hingui pa̱di te rí bøni nú'a̱ ma̱, ja ra uɛnda xra jutua yá mfeni co 'nara velo. Ha nura velo'a̱, pa da za da tha̱cuabi de ja yá mfeni'ʉ, mahyoni da gamfri ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 15Pe asta mapaya ya me Israel hinxa ba̱ditho te rí bøni rá ley ra Moise ora he'ti'ʉ, ngue'a̱ ha̱da nú'a̱ ra velo pa jutua yá mfeni pa hinda ba̱di te rí bøni ra ley. 16Pe nu'bʉ nú'ʉ da gamfri ra Zidada, nu'bʉ́ da tha̱cua nú'a̱ ra velo xa jutua yá mfeni. 17Y nú'a̱ ra Zidada'a̱ go gue'a̱ ra Ma̱ca Nda̱hi, y nu'a̱ tó'o pɛ'tsa ra Ma̱ca Nda̱hi ja rá coraso ya hingui 'bʉi ja rá hmanda ra nda̱xjua ley. 18Pe nújʉ stá camfrihʉ, ya hindí pɛ'tshʉ nú'a̱ ra velo mi jutca ma mfenihʉ. Nujʉ́ ri hnequi rá nsunda ma Zidadahʉ ja ma 'mʉihʉ, nja ngu 'nara hñe ri yot'i. Ne 'na pa ngu 'na pa dí handuahʉ rá nsunda'a̱, y 'ramats'ʉ rí mpadi ma 'mʉihʉ asta hinga 'bʉhʉ 'nara 'mʉi ngu rá 'mʉi ma Zidadahʉ, y nurá Ma̱ca Nda̱hi ma Zidadahʉ go gue'a̱ patca ma 'mʉihʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\