RÁ ÑOHO RA CORINTIO 5

1Nuna ndo'yo dí ha̱hʉbya nja ngu 'nara ngu ma da nhuati. Y nu stí zø ra pa da nhuati, dí pa̱hʉ gue Ajua̱ ya xuá hyogahʉ 'nara 'ra'yo 'mʉi nuni mahets'i, nú'a̱ hinxa hyoca ra ja̱'i, ne hinhya'mʉ ma da nhuati. Y nú'a̱ ra 'ra'yo 'mʉi'a̱ go gue'a̱ 'nama 'ra'yo ndo'yohʉ ma dí t'acjʉ. 2Xi majua̱ni, de núbya dí ha̱hʉ nuna ndo'yo, xi dí thohʉ ndunthi ya dumʉi, hangue ga nehma̱hʉ ya gra 'bʉhma̱hʉ nuni mahets'i co ma'na ma 'ra'yo ndo'yohʉ. 3Nuni ma grá pɛ'tshʉ ma'na ra 'ra'yo ndo'yo, hingue ma dí 'mʉsɛ ma tehʉ nsi ra ndo'yo. 4Nújʉ dí 'bʉthʉua ja ra ximhai xi tu ma mʉihʉ ngue'a̱ dí ha̱thʉ nuna ndo'yo. Ga nehma̱hʉ ga tsohʉua nuna ra ndo'yo dí ha̱hʉ, pe hingue pa ya hinga pɛ'tshʉ nuna ma ndo'yohʉ, hønsɛ pa ma grá ha̱ñhʉ 'nara 'ra'yo ndo'yo nú'a̱ ma dí t'acjʉ, pa njabʉ ya hinhya'mʉ ga tuhʉ. 5Nusɛ Ajua̱ go gue'a̱ bi hñuxcahʉ pa da 'racjʉ 'nara 'ra'yo ndo'yo, ne bi 'racjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi pa da za ga pa̱dihʉ gue xi majua̱ni ma da 'racjʉ nú'a̱ xa ña̱tcahʉ. 6Hangue nujʉ́ dí tø'mhʉ ne dí camfrihʉ gue ma da njabʉ. Ne dí pa̱hʉ gue mientra dí 'bʉhʉua ja ra ximhai co nuna ndo'yona̱, hingui tsa grá 'bʉhʉ 'nadbʉ co ma Zidadahʉ nuni mahets'i. 7Dí tø'mhʉ gue ma da njabʉ ngu núna dí camfrihʉ, hingue po nú'a̱ dí hanthʉ, pe po ra jamfri nú'a̱ dí pɛ'tshʉ. 8Hangue po nuna ra jamfrina̱, ya ga nehma̱hʉ ga tuhʉ pa ga tsohʉua nuna ra ndo'yo dí ha̱hʉ pa grá 'bʉhʉ 'nadbʉ co ma Zidadahʉ nuni mahets'i. 9Hangue nujʉ́ dí øthʉ ra ts'ɛdi ga 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi'a̱ nuua ja ra ximhai ne nuni mahets'i nu xcrá 'bʉhʉ con gue'a̱, pa nu'á̱ da hopca ma 'mʉihʉ. 10Ngue'a̱ pɛ'tsi ma grá 'bahʉni ja rá thandi ma Zidadahʉ ra Jesucristo pa da hña̱bgahʉ nguɛnda 'na ngu 'na ua stá øthʉ ra hño nuua ja ra ximhai, ua hina. Ne cada 'na de guecjʉ ma da 'raca ma tha̱ha̱hʉ ngu nú'a̱ rí 'ñepcahʉ. 11Dí tsuphe rá cuɛ ra Zidada, hangue dí øthe ra ts'ɛdi dí zofohe ya ja̱'i pa da gamfri'ʉ. Ajua̱ pa̱tca xá hño ma 'mʉihe, ne dí tø'mhe gue ne'ahʉ ya guí pa̱tcahe tengu ma 'mʉihe. 12Pe nuje, hindí ma̱nsɛhe tengu ma 'mʉihe pa njabʉ gui camfriguihe. Dí ma̱ñhe njabʉ pa nu'ahʉ go da za gui ma̱ñhʉ tengu ma 'mʉihe. Nu'bʉ́ ha̱, da za te gui tha̱tuahʉ nú'ʉ ya ja̱'i ri 'ñexasɛ gue 'bʉi xá hño pe yá 'baitho, ngue'a̱ hingui 'bʉi xá hño de yá coraso. 13Nu'bʉ núje stá 'bɛ ma mfenihe ngu guí ma̱ñhʉ 'ra de gue'ahʉ, dí njahebʉ ngue'a̱ dí pɛphe Ajua̱ con gatho ma ts'ɛdihe. Pe hina, ngue'a̱ nuje ri xø ma mfenihe, ne dí njahebʉ pa ga u't'ahe hanja grí 'yohʉ xá hño. 14Numa Zidadahʉ ra Jesucristo xi ri ma̱cjʉ'a̱, hangue ringue'a̱ dí pɛphʉ'a̱. Nujʉ́ dí pa̱hʉ gue nu'á̱ bi du pa ya hingo ga tuhʉ, ha nu mi du'a̱, ja ra uɛnda dá tuhʉ mahyɛgui con gue'a̱. 15Nu'á̱ bi du po rá nguecjʉ pa njabʉ nújʉ dí tehʉbya ya hinga ma ga 'bʉhʉ de ma pahasɛhʉ, ma ga 'bʉhʉ pa ga ø'tuahʉ rá paha nú'a̱ to'o bi du po ma ts'oquihʉ y nehe bi yopa nte pa guecjʉ. 16Hangue nubya ya hindí jamasuhe te gatho pɛ'tsa ra ja̱'i pa ga pa̱he te gra 'mʉi, ngu ndí øthe ma'mɛt'o, asta nehe ma Zidadahʉ ra Jesucristo dá hyɛcuahe ya meximhai, pe nubyá ya hindí øthe njabʉ. 17Nu'a̱ tó'o xa gamfri ra Zidada Jesucristo go gue'a̱ ya xa yopa 'mʉi ma'ra'yo, nurá nda̱xjua 'mʉi ma'mɛt'o ya bi uadi bi thogui, y nubyá ya pɛ'tsa 'nara 'ra'yo 'mʉi. 18Gatho gue'a̱ bi 'yøt'a Ajua̱. Go gue'a̱ bi punga ma ts'oquihʉ po rá du ra Zidada Jesucristo pa bi za dá 'bʉhʉ xá hño con gue'a̱. Ne núje yá 'mɛhniguihe'a̱ bi 'racje ra 'bɛfi pa ga xiphe ya ja̱'i de nura pumbate ri uñ'a̱. 19Ajua̱ bá pɛhna ra Zidada Jesucristo pa bi umbabi ra pumbate ya ja̱'i, pa da za da 'mʉi'ʉ xá hño con gue'a̱, y nu'á̱ ya hinda ma da benbabi yá thai de yá ts'oqui'ʉ. Ha nuje, bi 'racje ra 'bɛfi pa ga xipabihe ya ja̱'i de nura pumbate ri uñ'a̱ pa nu'ʉ́ da za da 'mʉi xá hño con gue'a̱. 20Hangue núje yá 'mɛhniguihe ra Zidada Jesucristo dí zo'ahe, ja ra uɛnda go zo'asɛhʉ Ajua̱, hangue dí ba̱nte'ihe de rá thuhu ma Zidadahʉ ra Jesucristo gui 'yaphʉ ra pumbate Ajua̱ pa njabʉ da za gui 'bʉhʉ xá hño con gue'a̱. 21Numa Zidadahʉ ra Jesucristo himi tu ni 'nara ts'oqui'a̱, pe po rá nguecjʉ Ajua̱ bi 'yøt'e pa go gue'a̱ bi hña̱sca gatho ma ts'oquihʉ ja rá zi ndo'yo'a̱. Ajua̱ bi 'yøt'a njabʉ pa bi za bi ma̱ gue ya hinte ma ts'oqui dí tuhʉ ngue'a̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\