RÁ ÑOHO RA CORINTIO 7

1Ma zi cu'ihʉ, guehya ya da̱nga hña̱'ti xa ña̱tcahʉ Ajua̱, hangue mahyoni ga 'ueguehʉ de gatho ya ts'oqui de ma mfenihʉ ne de ma ndo'yohʉ. 'Na pa ngu 'na pa ga t'axca ma mfenihʉ ne ga 'yohʉ co rá ntsu Ajua̱. 2¡Ogrí ʉtsaguihe! Xi da ma̱cje, ngue'a̱ ni 'na de gue'ahʉ hinstá ø't'ahe ni 'nara nts'o'mʉi, nixi hinstá ʉ't'ahe, ne nixi hinstá ha'ahe pa ga ha̱n'ahe te ga ha̱n'ahe. 3Hingo 'nara nts'ʉi núna dí xi'ahʉ, ngue'a̱ ja juadi dá xi'ahʉ gue xi drí ma̱'ahʉ con gatho ma mʉi, nubya y asta ma du. 4Dí camfri gue guí øthʉ nú'a̱ dá xi'ahʉ, hangue dí e'ts'a ri nsuhʉ, y masque dí thogui ndunthi ya ts'othogui, pe nu'ahʉ guí hubga ma mʉihʉ ne xi drí johya ndunthi por gue'ahʉ. 5Desde ndá tsøhe de guecua Macedonia, himbi za dá 'bʉhe xá hño, ngue'a̱ xi ndí thohe ndunthi ya ts'othogui, habʉraza mi 'bʉi nú'ʉ to'o mi ʉtsaguihe po rá noya Ajua̱, ne xi mi tu ma mʉihe por gue'ahʉ. 6Pe Ajua̱ nú'a̱ hu'mba yá mʉi nú'ʉ to'o tu yá mʉi, bi hñubga ma mʉihe ngue'a̱ bá pɛncahe ra cu Tito pa da zønje. 7Xi dá johyahe nu mi 'ñe bi zønje, ne bi xicje gue xi mri johya de gue'ahʉ, hangue ma'na bi hñubga ma mʉihe. Ne bi xicje gue guí nehma̱hʉ gui hyandgahe. Ne bi xicje gue xi xa du ri mʉihʉ por nú'a̱ xcá øtcahʉ. Ne bi xicje gue xi guí øthʉ ra ts'ɛdi pa gui 'yøthʉ nú'a̱ dá xi'ahʉ. Hangue ma'na xi dá johyahe. 8Dí pa̱di gue numa carta dá pɛhn'ahʉbʉ bi ja'ahʉ bi du ri mʉihʉ, nequi bi duhma̱ ma mʉi nehe. Pe nugui hindí yohna ma mfeni, ngue'a̱ dí handi gue nú'a̱ ra carta'a̱ bi ja'ahʉ bi du ri mʉihʉ masque 'raya zi patho. 9Hangue nubyá drí johya co nú'a̱ ma carta dá pɛhn'ahʉbʉ ngue'a̱ bi ja'ahʉ gá tu ri mʉihʉ pa njabʉ gá øthʉ nú'a̱ dá xi'ahʉ, hingue dá johya ngue'a̱ gá thohʉ ya dumʉi. Xa du ri mʉihʉ, pe gá ñobrihʉ, y njabʉ gá øthʉ ngu nú'a̱ ri ho Ajua̱. Hangue odi tu ri mʉihʉ de nú'a̱ dá op'ahʉ ngue'a̱ hinte gá jahʉ. 10Nu'ʉ tó'o tu yá mʉi de yá ts'oqui ne da 'uegue de gue'ʉ pa go da 'yø'tua rá paha Ajua̱, nu'ʉ́ go gue'ʉ ma da mpøhø ne hinhya'mʉ da beni gue go 'nara 'ñʉ nú'a̱ ra dumʉi bi thogui. Pe nu'ʉ tó'o da du yá mʉi de yá ts'oqui ne hinda 'uegue de gue'ʉ, go gue'ʉ ma da 'mɛdi ja ra du pa nza̱ntho. 11Nu'ahʉ ha̱, gá tu ri mʉihʉ ne gá ø'tuahʉ rá paha Ajua̱, ne gá ntsø'mhʉ ngue'a̱ hinxqui tsʉithohʉ nú'a̱ ra cu bi 'yøt'a ra ts'oqui. Hangue xi gá 'yøthʉ ra ts'ɛdi pa gá 'yøthʉ nú'a̱ dá xi'ahʉ. Gá ma̱ñhʉ gue hinhya'mʉ gá tɛhɛhʉ nú'a̱ ra cu'a̱. Gá ncuɛhʉ de nú'a̱ bi 'yøt'e, ne gá ntsuhʉ ngue'a̱ hinte xqui xiphʉ, ne 'mɛfa gá zofohʉ'a̱ pa bi ñobri. Nubyá guí ne gui hyandgahʉ, ngue'a̱ ya xcá 'yø'tuahʉ'a̱ ngu nú'a̱ mri 'ñepi. Nubyá ha̱, dí pa̱di gue hinte guí tuhʉ de nú'a̱ ra t'øt'e bi nja. 12Hindá op'ahʉ hønsɛ po rá ngue nú'a̱ xqui 'yøt'a nú'a̱ ra cu, nixi por nú'a̱ to'o bi t'ø'tua ra ts'oqui. Nugui dá op'ahʉ pa gui da̱ma 'yøthʉ nú'a̱ dá xi'ahʉ, pa njabʉ da zo ri mfenihʉ gue xi guí ne gui 'yøtcaguihʉ ja rá thandi Ajua̱ nú'a̱ dí xi'ahʉ. 13Hangue nubyá xcá hubga ma mʉihʉ. Ne ma'na xi stá johyahe ndunthi ngue'a̱ nuni ra cu Tito gá hu'mbahʉ rá mʉi nehe, hangue xi bi johyani. 14Nugui xi stá e'ts'a ri nsuhʉ ja rá thandini, ne hinstá 'bɛ ma tsa de nú'a̱ stá xipabini de gue'ahʉ, ngue'a̱ gatho bi njabʉ ngu nú'a̱ dá ma̱. Gatho nú'a̱ stá xi'ahʉ go gue'a̱ majua̱ni, ne nú'a̱ stá xipabini. 15Ha nuni xi ri ma̱'ahʉ, ngue'a̱ bentho gue nú'a̱ ra pa'a̱ bi mabʉ bi zøñ'ahʉ gá umfʉ ntsaya co ndunthi ra t'equ'ei ne ra hma̱te, ne gá 'yøthʉ nú'a̱ bi xi'ahʉ. 16Hangue nubyá ma'na xi drí johya ngue'a̱ dí pa̱di gue guí øthʉ gatho nú'a̱ stá xi'ahʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\