RÁ ÑOHO RA CORINTIO 8

1Nubya zi cuhʉ dí ne ga xi'ahe gue Ajua̱ po rá hñoja̱'i xa umba ra ts'ɛdi pa xa 'yøt'a 'nara da̱nga 'bɛfi gatho nú'ʉ ya cu ri munts'i habʉraza de guecua Macedonia. 2Nú'ʉ́ masque xa thogui ndunthi ya ts'othogui ne xi nts'ɛdi tho ra nhyoya, pe xi ja yá johya'ʉ. Hangue masque hyoya'ʉ, pe con gatho yá paha xa unga 'nara da̱nga mfats'i dega boja̱ pa da mats'i ma'ra ya cu. 3Nugui dí pa̱di xá hño nú'a̱ dí xi'ahʉ, gue nu'ʉ́ bi unga yá mfats'i con gatho yá mʉi asta habʉ bi zʉpa yá ts'ɛdi, ne bi uni'ʉ masque mi ø'tuahma̱ ra 'bɛdi'ʉ. 4Y asta mi acje ra favo ga umfe nsɛqui'ʉ pa da munts'a nú'a̱ ra mfats'i'a̱ ne da 'racje pa ga ha̱'tsuahe nú'ʉ ya cu xi tho ra nhyoya nuni Jerusale. 5Y hingue hønsɛ bi unga yá mfats'i dega boja̱'ʉ, nehe bi 'yøt'a ma'na ndunthi de nú'a̱ hinduí tø'mhe, ngue'a̱ ma'na xi bi du'tsua yá mʉi da mɛpabi Ajua̱, ne da 'yøt'a ngu nú'a̱ dá xiphe, ngu nú'a̱ bi xicje Ajua̱. 6Hangue nuni ra cu Tito ya dá xiphe da mabʉ Corinto pa da ben'ahʉ gui sigui gui munts'a ri mfats'ihʉ nú'a̱ ya xcá fʉhʉ xcá muntshʉ ngu nú'a̱ bi xi'ahʉni nura mʉdi. 7Nu'ahʉ xi xcá pønga ri hmihʉ ngue'a̱ xi ja ndunthi ri jamfrihʉ, ne xi guí pa̱hʉ gui 'ñudihʉ xá hño rá noya Ajua̱, xi ja ri mfa̱dihʉ, xi guí øthʉ xá hño nú'a̱ ma̱nga rá noya Ajua̱, ne xi grí ma̱cje nehe. Nubyá, pa ma'na gui pønga ri hmihʉ nehe, xi da sigui gui muntshʉ nú'a̱ ra mfats'i. 8Pe nugui hindí ja'ahʉ gui 'yøthʉ. Hønsɛ dí xi'ahʉ nú'a̱ øt'a ya cu de guecua Macedonia, pa 'bʉ gui 'yøthʉ njabʉ nehe, nu'bʉ́ ha̱, da hnequi gue xi majua̱ni ja ri hma̱tehʉ. 9Nu'ahʉ ya xcá pa̱tuahʉ tengu rá hñoja̱'i ma Zidadahʉ ra Jesucristo. Nú'á̱ masque go rá mɛti gatho ya hño de mahets'i, pe bi 'ñe bi nhyoyaua ja ra ximhai po rá nguecjʉ, pa njabʉ bi za bi 'racjʉ gatho ya hño de mahets'i pa dua mɛtihʉ. 10Nugui njabʉ dí beni ga xi'ahʉ, gue xá hño pa gue'ahʉ gui sigui gui muntshʉ nú'a̱ ra mfats'i gá fʉhʉ gá muntshʉ majɛya. Nu ngá fʉhʉ gá uñhʉ'a̱, gá uñhʉ con gatho ri mʉihʉ. 11Hangue nubyá con gatho ri mʉihʉ juahʉ gui uñhʉ nú'a̱ ra mfats'i xcá fʉhʉ xcá muntshʉ. Uñhʉ asta habʉ da zʉ ri ts'ɛdihʉ. 12Ngue'a̱ nu'bʉ gui unga ri mfats'ihʉ con gatho ri mʉihʉ ne asta habʉ da zʉ ri ts'ɛdihʉ, nu'bʉ́ ha̱, gue'a̱ ri ho Ajua̱. Ajua̱ hingui a'ahʉ nú'a̱ hingui tsʉ ri ts'ɛdihʉ. 13Hindí xi'ahʉ gui umfʉ ra mfats'i ma'ra pa go gui nhyoyahʉ. 14Nu'a̱ dí xi'ahʉ, núbya ja te guí pɛ'tshʉ, da za gui faxhʉ ma'ra to'o hingui pɛ'tsi, pa njabʉ ra pa'a̱ hingo gri pɛ'tshʉ, ne 'bʉ go di pɛ'tsi'ʉ, nu'ʉ́ da za go da max'ahʉ nehe. Njabʉ gui mfaxhʉ 'na ngu ma'na pa hinte gui 'bɛhʉ. 15Gui njahʉ ngu bi nja ya me Israel nu mi mɛnpabi Ajua̱ te da zi'ʉ, ngu ena ja ra Ma̱ca T'ofo: “Nu'a̱ tó'o bi go ndunthi, hinte bi bonguabi; ha nu'a̱ tó'o ts'ʉtho bi go, himbi 'bɛpabi nehe.” 16Dí umba njama̱di Ajua̱ ngue'a̱ nu'á̱ bi xocua rá mfeni nuni ra cu Tito pa rí dagui rí du por gue'ahʉ ngugui. 17Nuní bi 'yøde ma nt'adihe gue da mabʉ dua c'a̱'ts'ahʉ, ne ma da ma de rá paha sɛhɛ ngue'a̱ xi rí dagui rí du por gue'ahʉ. 18Nehe dí pɛnhebʉ ma'na ra cu pa da mɛuini. Nuni ra cu xi xa t'e'tsua rá nsu ja gatho ya nija̱, y gatho ya cu ma̱ gue nuní xi ma̱nba xá hño rá noya Ajua̱. 19Y hingue hønsɛ ña̱mahño'ʉ de guehni, nehe bi hñuts'ini pa ga mahe Jerusale ga tsohe nú'a̱ ra mfats'i dí muntshʉ. Y núna dí øthʉ guehna pa rá nsunda Ajua̱, ne pa da ba̱di nú'ʉ ya cu ma ga ha̱'tsuahʉ ra mfats'i, gue nu'ahʉ xi guí faxhʉ'ʉ con gatho ri mʉihʉ. 20Y nuje xi drí jamasuhe nuna boja̱ ma ga ha̱xhe pa hinto da ña̱ma'ñʉ de guecje. 21Nuje nza̱ntho dí øthe ra ts'ɛdi pa ga suhe gatho ya t'øt'e xá hño ngu rí 'ñehe. Y hingue hønsɛ ja rá thandi Ajua̱ dí øthe njabʉ, nehe ja yá thandi ya ja̱'i. 22Nehe dí pɛnhebʉ ma'na ra cu pa da mɛui nuni ra cu Tito co nuni ma'na ra cu, ngue'a̱ stá hanthe ndunthi ya i'qui gue xi xa supabi yá 'bɛfi Ajua̱ con gatho rá mʉi. Y nubyá xi ne da mabʉ dua c'a̱'ts'ahʉ ngue'a̱ camfrini gue nu sta zømbʉ ma gui 'yøthʉ xá hño ngu rí 'ñehe. 23Ha nu'bʉ to'o da 'yan'ahʉ de nuni ra cu Tito, xipabihʉ gue drí mpɛ'be mahyɛgui ja rá 'bɛfi Ajua̱ ne go guehni stá pɛnpʉ pa da max'ahʉ. Ha nuyʉ má yoho ya cu, go xa mɛhna ya nija̱ de guecua. Y nuya cuyʉ ri hnequi ja yá 'mʉi rá nsunda ra Zidada Jesucristo. 24Hangue 'ñutuahʉ 'nara hoga hma̱te nuya cuyʉ, pa njabʉ da ba̱di gatho ma'ra ya cu gue xi majua̱ni ja ri hma̱tehʉ ngu nú'a̱ stí xipabi'ʉ de gue'ahʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\