RÁ ÑOHO RA CORINTIO 9

1Ma zi cu'ihʉ, ya hinga mahyoni ga yopa op'ahma̱hʉ pa ga ben'ahʉ de nú'a̱ ra mfats'i ma ga umfʉ ya cu, 2ngue'a̱ ya stá pa̱t'a ri hoga pahahʉ. Xi stá e'ts'a ri nsuhʉ ngue'a̱ stá xipabi ya cu de guecua Macedonia de nú'a̱ ri hoga paha guí pɛ'tshʉ, nú'ahʉ gyá menguhʉbʉ Acaya. Ne stá xipabi gue nu'ahʉ de majɛya gá fʉhʉ gá muntshʉ ra mfats'i. Y co nuri hoga paha guí pɛ'tshʉ xcá nuphʉ yá mfeni ndunthi ya cu de guecua Macedonia. 3Pe masque'a̱, dí pɛhn'ahʉbʉ nuyʉ ya cu pa da ben'ahʉ gui sigui gui muntshʉ nú'a̱ ra mfats'i ngu nú'a̱ stá xipabi ma'ra ya cu de gue'ahʉ, pa da njabʉ ngu nú'a̱ stá xipabi'ʉ. 4Dí xi'ahʉ njaua ngue'a̱ xi'bʉ ga mɛ'bebʉ 'raya cu de guecua Macedonia ha nu xcrá tsøñhebʉ di othotho ra mfats'i de nú'a̱ stá ma̱ gue ya xcá muntshʉ. Nu'bʉ́ ha̱, ja ga 'bɛhni ma tsahe, hinga hønsɛguihe, ne'ahʉ nehe. 5Hangue dá beni gue ante ga mahebʉ, mahyoni ga pɛhn'ahebʉ da 'mɛt'o nuyʉ hñu ya cu da ma da ben'ahʉ de nú'a̱ ra mfats'i xcá ma̱ñhʉ gui uñhʉ. Nuyʉ ya cuyʉ guehyʉ ma da max'ahʉ gui muntshʉ nú'a̱ ra mfats'i'a̱. Y dí nehe gui uñhʉ con gatho ri mʉihʉ, hingue dí nehe gue nu xcrá tsøñhe ja ga ja'ahe pa gui uñhʉ, dí nehe gue nu xcrá tsøñhe, ya di ja. 6Beñhʉ núna ma ga xi'ahʉ: Nu'a̱ tó'o da mot'a 'na tʉi, gue'a̱ 'na tʉi da xofo, pe nu'a̱ tó'o da mot'a ndunthi, ma da xofo ndunthi nehe. 7Hangue bensɛhʉ ja ri mfenihʉ nú'a̱ ma gui uñhʉ, y gue'a̱ gui uñhʉ'a̱. Pe uñhʉ con gatho ri pahahʉ, ne ogrí hyøcjʉ nú'a̱ guí uñhʉ, ngue'a̱ Ajua̱ xi ri ma̱di nú'ʉ to'o ri unga 'nara mfats'i con gatho yá paha. 8Ajua̱ ja rá ts'ɛdi pa da ja̱p'ahʉ ne da xup'ahʉ gatho nú'a̱ te guí pɛ'tshʉ, pa njabʉ hinte da 'yø't'ahʉ ra 'bɛdi, y njabʉ ma'na da xup'ahʉ pa da za gui faxhʉ nú'ʉ ma'ra to'o hingui tsʉpabi. 9Nu'bʉ gui øthʉ njabʉ, nu'bʉ́ ha̱, guí øthʉ ngu nú'a̱ xa t'ofo ja ra Ma̱ca T'ofo habʉ ena: 'Nara hoja̱'i con gatho rá mʉi xi hecuabi ya hyoya ndunthi ya hño, y nurá hñoja̱'i'a̱ hinhya'mʉ da 'mɛdi. 10Ajua̱ 'racjʉ ya nda pa ga pothʉ, ne ri japi da nte pa da nja te ga tsihʉ. Nehe go gue'a̱ da xup'a'ihʉ nú'a̱ ra mfats'i guí uñhʉ, pa njabʉ ma'na da nja nú'a̱ te gui uñhʉ. 11De nú'a̱ ra mfats'i ma gui uñhʉ, ma'na ma da xup'ahʉ pa ma'na da za gui uñhʉ. Y gatho nú'a̱ ri mfats'ihʉ ma ga ha̱'tsuahe ya cu, nu stí hña̱ni'ʉ ma da umba njama̱di Ajua̱ po nú'a̱ ri mfats'ihʉ. 12Y njabʉ hingue hønsɛ ma gui umfʉ nú'a̱ te ø'tua ra 'bɛdi'ʉ, pe nu'ʉ́ ma da umba ndunthi njama̱di Ajua̱ de gatho núna xcá 'yøthʉ con gue'ʉ. 13Y nu sta hña̱nga nú'a̱ ri mfats'ihʉ, ma da xøcambeni Ajua̱'ʉ ngue'a̱ ma da ba̱di gue xi xcá camfrihʉ rá noya ra Zidada Jesucristo ne guí øtehʉ. Nehe da xøcambeni'ʉ Ajua̱ ngue'a̱ guí umfʉ ri mfats'ihʉ con gatho ri mʉihʉ. Y nú'a̱ guí øthʉ gue'a̱ 'nara hño pa gatho ya cu. 14Y nuya cu'ʉ ma da 'yapabi Ajua̱ ndunthi por gue'ahʉ, ne da mɛ'ts'ahʉ ra hma̱te ngue'a̱ Ajua̱ xa 'ra'ahʉ ra ts'ɛdi pa guí uñhʉ ri mfats'ihʉ. 15¡Ga umfʉ njama̱di Ajua̱ ngue'a̱ bá pɛncahʉ rá hma̱ca T'ʉ, y guehna 'nara 'baha ma'na xi ra da̱ngui de gatho!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\