RÁ ÑOHO RA XUUA 1

1Núga drá Xuua ya drá nda̱xjua, dí op'a'i co ri ba̱tsi nú'i ma zi nju'i, xa huahn'ahʉ Ajua̱. Dí ma̱di'ihʉ ngue'a̱ nujʉ́ mahyɛgui dí tɛñhʉ nú'a̱ majua̱ni. Ne hingue hønsɛgui dí ma̱'ahʉ, nehe gatho nú'ʉ to'o xa ba̱di nú'a̱ majua̱ni ri ma̱di'ihʉ, ngue'a̱ nu'ahʉ́ guí pa̱dihʉ nú'a̱ majua̱ni. 2Nu'ahʉ́ dí ma̱di'ihʉ ngue'a̱ gathoguihʉ dí pa̱dihʉ nú'a̱ majua̱ni ne hinhya'mʉ ma ga pumfrihʉ'a̱. 3Ajua̱ ra Dada ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo rá T'ʉ, ma da ja̱p'a'ihʉ ne da mɛ'ts'ahʉ ra nthecate, ne da max'ahʉ pa gui 'bʉhʉ te rá 'ñentho ngue'a̱ guí camfrihʉ nú'a̱ majua̱ni ne grí ma̱dihʉ Ajua̱. 4Dá johya ndunthi nú'a̱ ra ora dá nthɛ'be 'ra de nuri ba̱tsi nú'ʉ 'yo xá hño ngu nú'a̱ bi xicaguihʉ Ajua̱ ra Dada gue ga 'yohʉ. 5Nubyá ma zi nju'i, xi dí ne ga xi'a'i gue pɛ'tsi ga má̱dihʉ 'na ngu 'na. Dí op'a'ihʉ nuna ra nda̱xjua hmanda nú'a̱ stá ødehʉ desde ra mʉdi ndá camfrihʉ. 6Ne ¿hanja da za ga má̱dihʉ 'na ngu 'na? Ga øthʉ gatho nú'a̱ xicjʉ Ajua̱ ga øthʉ, nu'bʉ́ njabʉ da za ga má̱dihʉ 'na ngu 'na. Ne go gue'a̱ bi sicjʉ desde ra mʉdi ndá camfrihʉ gue nza̱ntho ga má̱dihʉ 'na ngu 'na. 7Guehna dí xi'ahʉ ngue'a̱ ndunthi ya hyate 'yo'ʉ habʉraza ja ra ximhai. Nu'ʉ́ ma̱ gue himbi nja̱'i ra Zidada Jesucristo nú'a̱ rá 'mɛhni Ajua̱. Pe nu'ʉ tó'o ma̱ njabʉ gue'ʉ ya hyate ne yá ncontra ra Zidada Jesu. 8Nsusɛhʉ pa hinto da hya'a'ihʉ, pa hingui 'bɛthʉ nú'a̱ ra 'bɛfi xcá 'yøthʉ, pa njabʉ gui ha̱ñhʉ ra tha̱ha̱ nú'a̱ ne da 'ra'ahʉ Ajua̱. 9Nu'a̱ tó'o hingui øte nú'a̱ ma̱nga Ajua̱, nu'á̱ hingui camfri nú'a̱ bi 'ñudi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne nu'á̱ hingui pa̱di Ajua̱. Pe nu'a̱ tó'o camfri nú'a̱ bi 'ñudi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, nu'á̱ pa̱di ra Dada ne ra T'ʉ. 10Nu'bʉ 'nara ja̱'i da zøñ'a'ihʉ ne da xi'ahʉ 'nara nt'udi nú'a̱ hinxa 'ñudi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, oxqui ma gui umfʉ ntsaya ja ri nguhʉ, nixi gui zɛnguahʉ y nixi gui 'ñemfʉ: “Ajua̱ da max'a'i.” 11'Bʉ 'na to'o da zɛngua 'na de nuya ja̱'i'ʉ o da 'ñembi: “Ajua̱ da max'a'i”, go gue'a̱ di mfaxui yá ts'o'bɛfi nuya ja̱'i'ʉ. 12Dí pɛ'tshma̱ ndunthi te ga xi'ahʉ, pe hønsɛ dí xi'ahʉ nuya ya noya dí op'a'ihʉ, ngue'a̱ dí beni ga tsøñ'a'ihʉ ne ga hñandahmihʉ pa ga ña̱hʉ, pa njabʉ xi ga johyahʉ. 13Pɛñ'a'ihʉ ya nzɛngua yá ba̱tsi ri cu nú'a̱ to'o xa huahna Ajua̱ nehe. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\