RÁ ÑOHO RA PEDRO 1

1Núgui drá Simu Pedro, rá 'bɛgogui ra Zidada Jesucristo ne drá apostol de gue'a̱. Dí op'ahʉ nú'ahʉ guí pɛ'tshʉ nú'a̱ ra jamfri xi xá nsunda ngu nú'a̱ dí pɛ'tshe nehe, ngue'a̱ Ajua̱ ma Zidadahʉ ra Jesucristo nú'a̱ to'o ma Pøhøtehʉ øt'e gatho nú'a̱ xá hño ne xa 'racjʉ nuna ra jamfri dí pɛ'tshʉ. 2Ajua̱ da ja̱p'a'ihʉ ndunthi ne da max'ahʉ pa gui 'bʉhʉ te rá 'ñentho ngue'a̱ rí te ri mfa̱dihʉ de Ajua̱ ra Dada ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 3Ajua̱ co rá ma̱ca ts'ɛdi xa 'racjʉ ma 'ra'yo tehʉ, ne xa 'racjʉ gatho nú'a̱ te dí hoñhʉ pa da za ga 'bʉhʉ xá hño ja ma 'ra'yo tehʉ, ne xa 'racjʉ ra mfa̱di pa dá pa̱hʉ nú'a̱ to'o xa zoncahʉ po rá nsunda ne po rá ts'ɛdi. 4Nú'á̱ po rá nsunda ne rá ts'ɛdi bi 'racjʉ gatho nuya ja̱pi xa ña̱tcahʉ, nú'ʉ́ xi ya da̱ngui, ne xi ri muui ndunthi. Y co nú'ʉ ya ja̱pi'ʉ faxcahʉ pa ga 'bʉhʉ ngu rá 'mʉi'a̱, ne pa ga 'ueguehʉ de gatho nuya ts'ot'øt'e jaua ja ra ximhai, nú'ʉ bí ehe de yá ts'onc'at'i ya ja̱'i. 5Hangue por gue'a̱ 'yøthʉ ra ts'ɛdi pa gui 'yohʉ xá hño, hingue hønsɛ gui camfrithohʉ. Y hingue hønsɛ gui 'yohʉ xá hño, mahyoni gui pa̱tuahʉ xá hño rá noya Ajua̱ nehe. 6Y hingue hønsɛ gui pa̱tuahʉ rá noya Ajua̱, mahyoni gui nsusɛhʉ nehe. Y hingue hønsɛ gui nsusɛhʉ, mahyoni gui tsɛthʉ nehe gatho nú'a̱ da 'ñehe de gue'ahʉ. Y hingue hønsɛ gui tsɛthʉ nú'a̱ da 'ñehe de gue'ahʉ, nehe mahyoni gui 'yø'tuahʉ rá paha Ajua̱. 7Y hingue hønsɛ gui 'yø'tuahʉ rá paha Ajua̱, nehe mahyoni gui mpɛ'tsua t'equ'eihʉ 'na ngu ma'na. Y hingue hønsɛ'a̱, nehe mahyoni gui má̱dihʉ 'na ngu ma'na. 8Nu'bʉ gui 'yøthʉ gatho nuya ya t'øt'eya con gatho ri mʉihʉ, nu'bʉ́ ha̱, guí pɛphʉ xá hño Ajua̱, ne hinda ma 'mɛditho nú'a̱ xcá pa̱hʉ de ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 9Pe nu'bʉ hingui 'yøthʉ gatho nuya ya t'øt'eya, nu'bʉ́ ja ra uɛnda gyá godahʉ, ne otho ri mfenihʉ, ne ya xcá pumfrihʉ gue bri sʉc'a ri ts'oquihʉ nú'ʉ nguí øthʉ ma'mɛt'o. 10Hangue zi cuhʉ, xi da 'yøthʉ ra ts'ɛdi pa da hnequi ja ri 'mʉihʉ gue xi majua̱ni bi huahn'ahʉ Ajua̱ pa bi pøhø'ihʉ. Nu'bʉ gui 'yøthʉ njabʉ, nu'bʉ́ ha̱, hinhya'mʉ gui 'ueguehʉ de gue'a̱. 11Nehe nu'bʉ gui 'yøthʉ njabʉ, nu'bʉ́ Ajua̱ co rá da̱nga hma̱te ma dí 'ra'ahʉ 'nara hoga tsaya nuni mahets'i, nuni habʉ ma grá 'bʉhʉ pa nza̱ntho co ma Zidadahʉ ra Jesucristo nú'a̱ to'o bi pøhøguihʉ. 12Hangue por gue'a̱ nugui hinga tsaya ga ben'ahʉ nuya ya t'øt'eya, masque ya guí pa̱hʉ, ne ya xi xa zɛdi ri jamfrihʉ ja rá noya Ajua̱ nú'a̱ xa t'u't'ahʉ. 13Hangue mientra dí te, nugui rí 'ñepqui ga nup'a ri mfenihʉ co ndunthi ra ts'ofo. 14Ngue'a̱ dí pa̱di gue 'nitho ma ga tsocua nuna ma ndo'yo, ngu bi xicagui ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 15Nehe ma ga ja ga ben'ahʉ gatho nú'a̱ stá xi'ahʉ, pa hinhya'mʉ gui pumfrihʉ, masque ya gra jo'oua ja ra ximhai. 16Nú'a̱ dá xi'ahe de rá ts'ɛdi ma Zidadahʉ ra Jesucristo, ne de rá yo'ehe, hingue 'nara 'bedetho xa zana ya ja̱'i. Nuje dá xi'ahe nú'a̱ dá hanthe ngue'a̱ nucsɛhe co ma hmi ma dahe dá handuahe rá nsunda'a̱. 17Ajua̱ ra Dada go gue'a̱ bi 'yøt'e pa bi hnequi rá nsunda ma zi Hmuhʉ ra Jesu ne bi 'ñe'tsua rá nsu, ngue'a̱ nú'á̱ bá ña̱ desde mahets'i ne bi 'ñena: “Nuni go guehni ma hma̱ca T'ʉ, ne xi drí johya con guehni.” 18Nuje dá øhe nuya ya noya bá ehe desde mahets'i ngue'a̱ ndí 'bʉheni co ma zi Hmuhʉ ra Jesu nuni ja ra ma̱ca t'øhø habʉ bi pata rá 'bai'a̱. 19Hangue dí pa̱hʉ gue nú'a̱ bi ma̱nga yá 'mɛhni Ajua̱ maya'bʉ go gue'a̱ majua̱ni. Hangue xá hño hinga pumfrihʉ nú'a̱ bi ma̱ñ'ʉ, ngue'a̱ nú'a̱ bi ma̱ñ'ʉ gue'a̱ ri yotc'ahʉ nuua ja ra ts'oximhai, nja ngu 'nara ñot'i ri yot'i ja ra 'bɛxuui. Pe dí tø'mhʉ gue ma da nja ra hyats'i nu sta yot'a ma Zidadahʉ ra Jesucristo nuua ja ra ximhai. Nú'bʉ́ ha̱, gue'bʉ ma ga pɛ'tshʉ maxøgue ra hyats'i'a̱ ja ma corasohʉ. 20Mahyoni ga beñhʉ xá hño gue hingui tsa ga pa̱hʉ de guecsɛhʉ te rí bønga nú'a̱ bi ma̱nga yá 'mɛhni Ajua̱ ne bi 'yofo ja ra Ma̱ca T'ofo. 21Ngue'a̱ ni 'na xɛni de ra Ma̱ca T'ofo himbi 'yofo de rá mfenisɛ 'nara ja̱'i. Pe nuya ma̱ca hoga 'mɛhni de Ajua̱ mi ha̱npa rá ts'ɛdi Ajua̱ ne mi ma̱ñ'ʉ ngu nú'a̱ mi xipa ra Ma̱ca Nda̱hi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\