RÁ ÑOHO RA PEDRO 2

1Maya'bʉ ja ra hnini de Israel mi 'bʉi 'raya ja̱'i mi 'ñet'a 'mɛhni de Ajua̱. Nehe núbya mapaya ma da 'mʉi 'raya 'ñet'a xahnate madetho de gue'ahʉ. Nu'ʉ́ ma da 'ñu't'ahʉ mant'a̱gui 'raya nt'udi xá nts'o nú'ʉ da za da ts'oc'a ri mfenihʉ. Nehe ma da gøni ra Zidada nú'a̱ to'o bi du pa da pøhøhma̱'ʉ. Hangue Ajua̱ ma da huati 'bestho'ʉ po yá ts'o'bɛfi'ʉ. 2Ndunthi to ma da dɛnba nuyá ts'ot'øt'e ma da 'yøt'e. Y po yá ts'oqui nú'ʉ bi cadi'ʉ, ndunthi to'o ma da ña̱ma'ñʉ de nú'a̱ ra nt'utuate majua̱ni, y nú'á̱ go gue'a̱ rá hoga noya Ajua̱. 3Nuya 'ñet'a xahnate'ʉ po yá nc'at'a boja̱ ma da 'ñu't'ahʉ 'raya noya nú'ʉ 'ñena xi majua̱ni, pe hønsɛ pa da hña̱n'a ri boja̱hʉ. Pe nuyá castigo'ʉ hinda ma da mpont'ui, ngue'a̱ ya maya'bʉ mi ma̱ Ajua̱ gue ma da huati'ʉ, y ya ma da zøhø ra pa pa da njabʉ. 4Ngu nú'ʉ ya ts'o'ɛnxɛ bi 'yøt'a ya ts'oqui maya'bʉ nehe, Ajua̱ himbi pumbabi'ʉ, hangue bi mɛhni pa ja ra nidu ne bi got'a ja ra 'bɛxuui, y ja bí jot'ini'ʉ asta hinda zøhø nú'a̱ ra pa da t'øt'a ra ts'ʉtbi. 5Ajua̱ himbi pumbabi nehe nú'ʉ ya ts'oja̱'i mi 'bʉi nú'a̱ ra pa'a̱ bi nja ra da̱nga nzøthe. Hangue co nú'a̱ ra nzøthe'a̱, Ajua̱ bi huata gatho ya 'yøt'ats'oqui gá ja̱'i mi 'bʉcua ja ra ximhai. Hønsɛ ra Noé nú'a̱ to'o bi zofo ya ja̱'i pa xa 'uehma̱ de yá ts'oqui, hønsɛ'a̱ bi ña̱ni Ajua̱ mahyɛgui co nú'ʉ má yoto ya ja̱'i. 6Nehe Ajua̱ bi huata ra hnini Sodoma ne Gomorra, y hønsɛ ra 'bospi bi gohi. Ajua̱ bi 'yøt'a njabʉ pa da ntsu nú'ʉ ma'ra ya ts'oja̱'i bra 'bɛfa. 7Pe Ajua̱ bi ña̱ni ra Lot nú'a̱ mi 'bʉhni Sodoma. Nú'á̱ mi 'nara hoja̱'i, y xi mi tu rá mʉi ngue'a̱ mi handua yá ts'ot'øt'e nuya ts'oja̱'i mi 'bʉi de guehni. 8Nú'a̱ ra hoja̱'i'a̱ mi 'bʉ madetho de nuya ts'oja̱'i. Hangue nza̱ntho xi mri 'ñʉnga rá mfeni por nú'a̱ mi øde ne mi handi mi øt'a nú'ʉ ya ts'oja̱'i de guehni. 9Hangue dí pa̱dihʉ gue Ajua̱ ja rá ts'ɛdi pa da ña̱ni de gatho ya ts'othogui nú'ʉ to'o ya hoja̱'i. Nehe ja rá ts'ɛdi pa da 'ueca gatho ya ts'oja̱'i ne da castiga nú'a̱ ra pa sta 'yøt'a ra ts'ʉtbi'a̱. 10Y ma'na ma dra castiga nú'ʉ to'o xi ri 'ñɛnt'i pa da 'yøt'a gatho nú'a̱ go da ne, ne ri nø'tuabi gatho nú'ʉ to'o ha̱ ra ts'ʉtbi, ne hinte tsutho, xi ya necio. Ne hingui tsu pa da ña̱ma'ñʉ de nú'ʉ to'o ha̱ 'nara da̱nga ts'ʉtbi. 11Pe nuya ɛnxɛ bí 'bʉ mahets'i, masque ma'na ja yá ts'ɛdi ne yá nsu que nuya ts'oja̱'i'ʉ, pe hinhya'mʉ xa ma̱nbabi ja rá thandi Ajua̱. 12Nuya ts'oja̱'i'ʉ nza̱ntho ña̱ma'ñʉ pe nixi pa̱di nú'a̱ ma̱. Ngue'a̱ nu'ʉ́ nja ngu ya mbo'ni otho yá mfeni, ne xa 'mʉi hønsɛ pa dra jʉ ne da tho. Nuya ja̱'i'ʉ po yá ts'oquisɛ ma da 'mɛdi pa nza̱ntho. 13Y ma da hña̱nga yá tha̱ha̱ po yá ts'o'bɛfi øt'e. Hyastho xi ri johya ja yá ts'onc'at'i. 'Bʉi con gue'ahʉ pe hønsɛ ri 'bɛ't'a ri tsahʉ. Masque 'bʉi ne ri ñuni con gue'ahʉ 'ñena xi ya cu, pe hønsɛ oda ja yá mfeni yá ts'onc'at'i, y ha'ahʉ eñ'ahʉ gue xá hño nú'a̱ øt'e. 14Nza̱ntho oda yá mfeni nú'ʉ ya ts'oqui ne da 'yøt'e co ya 'bɛhña̱. Hingui tsaya da 'yøt'a ya ts'oqui, y hinhya'mʉ tsʉ yá nc'at'i. Nuya ja̱'i'ʉ cadi nú'ʉ hingui pa̱di ua ra hño øt'e ua ra 'ñʉ. Xi ya c'at'aboja̱. Pe hinda ma da mpont'ui rá cuɛ Ajua̱. 15Nú'ʉ́ xa 'uegue de rá 'ñu Ajua̱, ne xa dɛnba rá nts'o'mʉi ra Balaam nú'a̱ mrá t'ʉ ra Beor. Nura Balaam xi mi nehma̱ da da̱hma̱ ra boja̱ co yá ts'o'bɛfi. 16Hangue Ajua̱ bi zʉi'a̱ po nú'a̱ mi beni da 'yøthma̱. 'Nara pa Ajua̱ bi japi bi ña̱ nurá burru ngu ña̱ 'nara ja̱'i, ne bi zofo ra Balaam. Hangue njabʉ ra Balaam bri japi bi pumfri nú'a̱ ra ts'omfeni mi beni'a̱. 17Nuya hyate ja̱'i'ʉ nja ngu 'nara pøthe nú'a̱ xa xa. Nehe nja ngu ya guui ri du ra bʉnthi. Ya xa t'eque'ʉ pa da ma da 'mʉ ja ra nidu habʉ bí ja 'nara da̱nga 'bɛxuui pa nza̱ntho. 18Nú'ʉ́ ma̱nga ya da̱nga noya, pe hinte ri muui nú'a̱ ma̱ñ'ʉ. Y co yá ts'ot'øt'e cadi nú'ʉ ya 'ra'yo gamfri ya xqui 'ueguehma̱ de ja ya ts'oqui, cadi pa da 'yøt'e ngu nú'a̱ øt'e'ʉ. 19Nehe xipabi gue da za da 'yøt'a gatho nú'a̱ go da ne'ʉ, ngue'a̱ ya hinto ri manda'ʉ. Pe go guesɛ'ʉ ya 'bɛgo de ra ts'oqui, hangue hingui mandasɛ'ʉ, ngue'a̱ 'bʉ 'nara ja̱'i da 'bɛdi, go gue'a̱ da 'mɛgo de nú'a̱ to'o da da̱pabi. 20Xi majua̱ni, 'bʉ 'nara ja̱'i xa ba̱di ma Zidadahʉ ra Jesucristo nú'a̱ to'o bi pøhøguihʉ, ne xa 'uegue de ya ts'oqui, pe 'mɛfa da yopa mengui da 'yøt'a ya ts'oqui pa go da nta̱te ra ts'oqui, nu'bʉ́ nura ja̱'i'a̱ ya ma'na strá nts'o pa gue'a̱ que rá mʉdi ante da gamfri. 21Ma'na xá hño hinxa ba̱tuahma̱ rá 'ñu Ajua̱, que nú'a̱ bi ba̱di ne bi yopa menga ma'na'qui ja ra ts'oqui ne bi 'uegue de rá ma̱ca noya Ajua̱ nú'a̱ xqui sipabi. 22Nura ja̱'i'a̱ bi nja ngu ra tsat'yo ne ra ts'ʉdi hma̱ ne t'ena: “Ra tsat'yo bi yopa zi nú'a̱ xqui zogui, y nura ts'ʉdi xmá nt'axihma̱, pe bi yopa nxa ja ra bøhai.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\