RÁ ÑOHO RA TESALONICENSE 3

1Nubyá zi cuhʉ dí a'a'ihe gui 'yaphʉ Ajua̱ por guecje pa da da̱ma ntʉnga rá noya Ajua̱ habʉraza, ne da jamfri ngu xcá camfrihʉ. 2Nehe 'yaphʉ Ajua̱ gue da ña̱ngaguihe'a̱ de ya 'yøt'ats'oqui gá ja̱'i nú'ʉ øt'a ya nts'o'mʉi, ngue'a̱ hinga gatho pɛ'tsa ra jamfri. 3Masque njabʉ, nu Ajua̱ hingui pata rá mfeni, nú'á̱ da ja'ahʉ gui zɛdihʉ ne da ña̱ñ'a'ihʉ de ra nts'o. 4Dí camfrihe gue guí øthʉ nú'a̱ stá 'bɛp'ahe ne ma gui sigui gui 'yøthʉ njabʉ ngue'a̱ Ajua̱ ri 'ra'ahʉ ra ts'ɛdi. 5Ra Zidada Jesu da xoc'a ri mfenihʉ pa gui pɛ'tshʉ rá hma̱te Ajua̱ ja ri corasohʉ, ne pa gui tsɛthʉ ngu bi zɛta ra Zidada Jesucristo. 6Zi cuhʉ, dí 'bɛp'a'ihe de rá thuhu ma Zidadahʉ ra Jesucristo gue gui 'ueguehʉ de gatho nú'ʉ ya cu xa mpʉnga da̱hñei ne hingui 'yo ngu nú'a̱ dá u't'a'ihe. 7Nu'ahʉ ya guí pa̱hʉ gue rí 'ñep'a'ihʉ gui tɛnga ma 'mʉihe. Nuje hindá nda̱hñeihe nu ndá 'bʉhʉbʉ. 8Nixi to'o bi 'uinjethoho. Nu'a̱ ndí øthe, ndí mpɛfihe ma pa ra xuui co ndunthi ra nzabi pa himbi 'mɛ te dá tsihe, ne pa hindá ø't'ahe ya xuhña̱. 9Hingue himrí 'ñepcaguihe pa gui 'racaguihe te ga tsihe. Dá øthe njabʉ pa da za gui 'yøthʉ ngu nú'a̱ dá øthe. 10Ngue'a̱ nú'bʉ nduá 'bʉhe con gue'ahʉ dá 'bɛp'ahe gue nu'a̱ tó'o hinda ne da mpɛfi hinda ñuni nehe. 11Dí xi'ahe nuna ngue'a̱ dí øhe gue 'ra de gue'ahʉ ya xcá mpʉnga da̱hñeihʉ ne hinguí ne te gui pɛhʉ, hønsɛ guí 'yohʉbʉ grí hñøthʉ habʉ hindí 'ñepi gui hñøthʉ. 12Nuya cu'ʉ to'o øt'a njabʉ, dí 'bɛphe ne dí zohe de rá ts'ɛdi ma Zidadahʉ ra Jesucristo gue da mpɛfi te rá 'ñentho pa njabʉ da da̱ha̱ nú'a̱ da zi. 13Zi cuhʉ odi tsabi'ihʉ gui 'yøthʉ ra hño. 14Nu'a̱ tó'o hinda 'yøtcaguihe nú'a̱ dí ma̱ñhe ja nuna ra carta, ma̱ñhʉ to gue'a̱ ne ogrí ntsixhʉ'a̱ pa njabʉ da ntsa. 15Pe oguí ʉtsahʉ. Umfʉ ra ts'ofo ngu rí 'ñepi 'nara cu. 16Nubyá, ra Zidada nú'a̱ 'racjʉ ra humʉi, nza̱ntho da 'ra'ahʉ 'nara humʉi de nú'a̱ te gatho da 'ñehe. Ra Zidada da 'mʉi con gatho'ihʉ. 17Núga drá Pablo dí op'ahʉ ra nzɛngua co ma 'yɛ sɛhɛ, guehna 'nara seña ja gatho nú'ʉ ya carta dí ofo. Njaua dí ofo. 18Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da max'a'ihʉ gatho. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\