RÁ ÑOHO RA TIMOTEO 2

1Nu'i Timu ma zi t'ʉ'i ja ra jamfri, xi da zɛdi ja rá 'bɛfi Ajua̱ co nú'a̱ ra ts'ɛdi 'racaguihʉ ra Zidada Jesucristo. 2Gatho nú'a̱ dá u't'a'i ja yá thandi ma'ra ya cu, 'ñutuabi nehe nú'ʉ ma'ra ya hoga cu pa nehe da ba̱di'ʉ, y njabʉ da 'ñutuabi nehe nú'ʉ ma'ra ya cu. 3Nehe tsɛta ya ts'othogui ngu 'nara hoga soldado de ra Zidada Jesucristo. 4Nu 'nara soldado hønsɛ nú'a̱ ra 'bɛfi xa t'umbi gue'a̱ tsa da mɛfi. Hingui tsa da mɛfi ma'na ra 'bɛfi. 'Bʉ da mɛfi ma'na ra 'bɛfi, hinda pønga rá hmi co nú'a̱ to'o bi umba rá nsu dega soldado. 5Nehe nura 'ñeni 'bʉ hinda 'ñeni ngu rí 'ñehe, hinte ma tha̱ha̱ da t'umbi. 6Nehe 'nara mot'i mahyoni 'mɛt'o da mpɛfi pa da za da xofo nú'a̱ bi mot'i. 7Beni xá hño nú'a̱ dí op'a'i, y ra Zidada go gue'a̱ da 'ra'a ra mfa̱di de gatho. 8Dá 'yoda ja ri mfeni ra Zidada Jesucristo nú'a̱ bá e bi 'mʉi de rá ji ndu ra Davi, ne bi du, nepʉ bi yopa nte ma'na'qui, ngu ma̱nga rá noya Ajua̱ y dí ma̱ nehe. 9Dí tho ya thogui ngue'a̱ dí ma̱mba rá noya Ajua̱, ne asta dí jot'a fadi ngu 'nara ts'oja̱'i. Pe nurá noya Ajua̱, nu'á̱ hingui jot'i. 10Nugui dí tsɛta gatho nuya ts'othogui pa njabʉ nú'ʉ xa huahna Ajua̱ da za da gamfri ra Zidada Jesucristo ne da mpøhø'ʉ, ne da 'mʉi pa nza̱ntho ja rá nsunda Ajua̱. 11Nuya ya noya dí op'a'i go guehya xi majua̱ni, ne ena: 'Bʉ stá tuhʉ co ra Zidada Jesu, nehe ga 'bʉhʉ con gue'a̱; 12'Bʉ ga tsɛthʉ ya ts'othogui, nehe ma ga mandahʉ con gue'a̱. 'Bʉ ga cønihʉ'a̱, nehe da gøngaguihʉ'a̱. 13'Bʉ nújʉ hindí øthʉ nú'a̱ dí ma̱ñhʉ, nu'á̱ ha̱, nza̱ntho øt'e gatho nú'a̱ ma̱, ngue'a̱ nu'á̱ hingui pata rá mfeni. 14Benbabi ya cu nuya noya dí op'a'i. 'Bɛpabi'ʉ ja rá thandi ra Zidada gue hinda ntsanoya, ngue'a̱ hinte ri muui, hønsɛ pa da ts'ocua yá mfeni nú'ʉ to'o øde. 15'Yøt'a ra ts'ɛdi gui nhyoga mɛfi pa da 'ñotho hanja gui ntsa, ne gui ma̱mba xá hño rá noya Ajua̱ nú'a̱ ma̱nga majua̱ni, pa njabʉ da za gui 'bʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱. 16'Uegue de nú'ʉ hingui o rá 'ñu nú'a ma̱ y nixi hinte ri muui nú'a̱ ma̱ñ'ʉ, ngue'a̱ nu'ʉ tó'o øt'a njabʉ ma'na rí duxa ya ts'oqui. 17Y nú'a̱ ma̱ñ'ʉ da ts'ocua yá mfeni ya cu, nja ngu ra cance di ntsini maxøgue ja rá ndo'yo 'na. 'Ra to'o øt'a njabʉ go gue'a̱ ra Imeneo ne ra Fileto. 18Nu'ʉ́ go gue'ʉ ya xa 'uegue de nú'a̱ majua̱ni, ne ma̱ñ'ʉ gue ya xa nuhu nú'ʉ xa du, ne ri ts'ocua yá jamfri ma'ra. 19Pe nu'ʉ tó'o majua̱ni 'bʉi ja rá nija̱ Ajua̱ hinda ma da ts'ocua yá jamfri, ngue'a̱ ra Ma̱ca T'ofo enga njaua: “Ra Zidada pa̱di to'o gatho yá mɛti'a̱.” Nehe ena: “Dá 'uegue de ya ts'oqui gatho nú'ʉ to'o di xøcambenibi rá thuhu ra Zidada Jesucristo.” 20Y nurá nija̱ Ajua̱ gue'a̱ ngu 'nara da̱nga ngu habʉ ja ndunthi ya traste, 'ra dega oro, 'ra dega t'axi, 'ra dega za, ha nu ma'ra dega dohmi. Nu'ʉ xá hño, gue'ʉ ma'na thoni'ʉ ne ma'na ri muui. Ha nu'ʉ hints'ʉ xá hño, hints'ʉ thoni ngue'a̱ hini muui. 21Hangue njabʉ nehe ya cu, 'bʉ da 'uegue de gatho nú'a̱ xá nts'o, nu'bʉ́ ri muui y thoni pa ya hoga 'bɛfi, ne strá nt'axi ne strá hño pa da mɛpabi ra Zidada. Nehe di 'bʉi pa da mɛfi gatho ya hoga 'bɛfi. 22Hangue nu'í oxqui tɛnba yá nts'o'mʉi ya ba̱sja̱'i. Go da tɛna ra hñoja̱'i, ra jamfri, ra hma̱te, ne ra hoga'mʉi mahyɛgui co nú'ʉ ma'ra ya cu ri xøcambeni ra Zidada co yá mfeni xá nt'axi. 23Nehe oxqui øt'e ngu nú'a̱ øt'a nú'ʉ ya necio ri ntsanoya ne hinte yá fa̱di, ngue'a̱ ja fʉhni ya tsʉi. 24Y nu 'nará mɛfi ra Zidada hiní 'ñepi dra necatsʉi. Dra hoja̱'i con gatho ha̱, ne di pa̱di da nxahnate, ne gatho tsɛtatho. 25Nehe co ndunthi ra hñoja̱'i da umba ra ts'ofo nú'ʉ to'o 'na'ño ma̱. Xa̱ma̱ Ajua̱ da xocua yá mfeni'ʉ pa da ñobri ne pa da e da ba̱di nú'a̱ majua̱ni. 26Ne da c'ot'i de yá 'yɛ ra ts'onda̱hi nu habʉ o'ʉ pa ø'tua rá paha'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\