RÁ ÑOHO RA TIMOTEO 3

1Oxqui pumfri gue nuyá nga̱ts'i ya pa ma da hnequi 'raya pa xá nts'o. 2Ngue'a̱ ya ja̱'i dri nsu sɛhɛ, xi da ne da mɛ'tsa ndunthi ra boja̱, dya 'ñets'i, dya c'at'i, dya zante, dya ts'o'yøde co yá dada, dya ts'oc'baha, dya 'ña̱qu'equ'ei. 3Hindi ja yá hma̱te, dya zamʉi di otho yá nthecate, dya gʉxa nc'uamba, hindi tsa da za̱ma yá mfeni pa hinda 'yøt'a ya ts'oqui, dya ts'o'mʉija̱'i, ne di ʉtsa gatho nú'a̱ xá hño. 4Dya betetho'ʉ, hindi tsu te da 'yøt'e o te da ma̱. Nu'ʉ́ ma'na da ne da 'yøt'a ya t'øt'e xá nts'o que da ma̱di Ajua̱. 5Dri 'ñet'a hoja̱'i pe hindi pɛ'tsa ra ts'ɛdi pa da 'ñudi ra hñoja̱'i. Hangue nu'í gui 'uegue de gue'ʉ. 6Go guehya ya ja̱'i cʉt'a ja ya ngu pa cadi ya 'bɛhña̱ nú'ʉ ri zʉtho, pa da gamfribi nú'a̱ xipabi'ʉ. Nuya 'bɛhña̱'ʉ xi tuxa ndunthi ya ts'oqui, ne pɛ'tsa ndunthi ya ts'onc'at'i. 7Nza̱ntho ri nxadi nú'a̱ sipi, pe hinhya'mʉ da za da ba̱di nú'a̱ majua̱ni. 8Nuya ja̱'i'ʉ nza̱ntho ri nøt'a thoho ora sipa rá noya Ajua̱, nja ngu ra Jane ne ra Jambre bi nø'tuabi ra Moise. Gue'ʉ ya ja̱'i'ʉ xi xa ts'oca yá mfeni ne hingui pɛ'tsa nú'a̱ ra jamfri xi majua̱ni. 9Nuya ja̱'i'ʉ ya hinda ma da hyat'a ma'ra ya ja̱'i, ngue'a̱ gatho ya ja̱'i ma da ba̱tuabi yá necio, ngu bi nja nú'ʉ yoho ya 'ñøhø bi nø'tuabi ra Moise. 10Pe nu'í xcá tɛna ma nt'utuate, xcá tɛnga ma 'mʉi, xcá pa̱tca ma mfeni ne ma jamfri, xcá tɛna ma pacencia ne ma hma̱te, ne xcá pa̱di gatho nú'a̱ stá tsɛti. 11Xcá pa̱di de ya nt'ʉtsate ne de ya ʉgui dá thogui nuni Antioquía, nuni Iconio, nuni Listra. Pe de gatho nuya thogui'ʉ Ajua̱ bi ña̱ngagui. 12Xi majua̱ni, nu'a̱ tó'o camfri ra Zidada Jesucristo ne xi ne da 'mʉi 'nara hoga'mʉi, nu'á̱ da thogui ya nt'ʉtsate. 13Pe nuya ts'oja̱'i ne ya hyate ma'na rí ma xá nts'o. Nu'ʉ́ 'yo hate ne thát'i. 14Pe nu'í oxqui 'uegue de nú'a̱ xcá pa̱di, ngue'a̱ ya guí pa̱di xá hño gue go gue'a̱ majua̱ni ngue'a̱ guí pa̱di nú'ʉ to'o bi 'ñu't'a'i. 15Y desde gá mba̱tsi gá pa̱di ra Ma̱ca T'ofo nú'a̱ xicjʉ de ra Zidada Jesucristo pa da za ga camfrihʉ ne njabʉ ga mpøhøhʉ. 16Gatho ra Ma̱ca T'ofo, Ajua̱ go bi unga ra mfeni pa bi t'ofo. Hangue xá hño ra Ma̱ca T'ofo pa da 'ñutuate, pa da ntsʉte, pa da unga ra ts'ofo, ne pa da 'ñudi ra hñoja̱'i, 17pa njabʉ nú'ʉ to'o xa gamfri Ajua̱ da nxøgue yá mfa̱di ne da ba̱di da mɛfi ya hoga 'bɛfi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\