RÁ HÑU RA XUUA 1

1Núga drá Xuua ya drá nda̱xjua, dí op'a'i ma zi hma̱di cu Gayo nú'i dí ma̱'i ngue'a̱ mahyɛgui dí camfrihʉ nú'a̱ majua̱ni. 2Ma zi cu'i, dí apa Ajua̱ da bøni xá hño gatho nú'a̱ guí øt'e. Ngu ri coraso 'bʉi xá hño co Ajua̱, njabʉ nehe dí ne gui 'bʉi xá hño ja ri te. 3Dá johya ndunthi nu mi zøhøua 'raya cu ne bi xicagui'ʉ gue xi guí 'yo xá hño ne guí øt'e nú'a̱ majua̱ni ngu nú'a̱ ri manda Ajua̱. 4Nú'ʉ to'o xa gamfri nú'a̱ dá uti, nú'ʉ́ dí øt'a ra uɛnda gue ma ba̱tsi, ne xi dí johya ndunthi nura ora dí øde gue ri sigui øt'e nú'a̱ majua̱ni ngu ri manda Ajua̱. 5Ma zi cu'i, nu'í guí øt'e 'nara hoga 'bɛfi ngue'a̱ guí umba ra mfats'i ya cu masque hinguí pa̱di'ʉ. 6Nura ora ndí munts'iheua ja ra nija̱, nuya cu bi zøhøua bi metcahe de nú'a̱ ra hma̱te xcá umbabi'ʉ. Xá hño gui sigui gui fats'i'ʉ ne gui umbi'ʉ nú'a̱ mathoni pa da 'ño da ma̱mba rá noya Ajua̱, ngue'a̱ nu'ʉ́ pɛpabi Ajua̱. 7Nu'ʉ́ xa zogui yá ngu ne 'yo zofo ya ja̱'i de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne hinxa hña̱ni'ʉ ni 'nara mfats'i de nú'ʉ hingyá cu. 8Por gue'a̱ nujʉ mathoni ga faxhʉ'ʉ. Ga mfaxhʉ 'na ngu ma'na pa da ntʉnga rá noya Ajua̱. 9Dá pɛñ'a'ihʉbʉ 'nara carta ja ri hmunts'ihʉ, pe nura cu Diótrefe nú'a̱ to'o di 'ñets'isɛ pa da nda̱ de ya cu ja ri nija̱hʉ, hingui ne da 'yøt'e nú'a̱ dí ma̱ñhe. 10Hangue nu xcrá mabʉ ga tsøñ'a'ihʉ, ma ga xi'a'ihʉ ja ri hmunts'ihʉ te øt'a ra cu Diótrefe. Nu'á̱ nønje ne ma̱ nú'a̱ hinga majua̱ni pa hinda 'yøtcaguihe ya cu. Nú'á̱ ne gue go da t'øte'a̱. Ne hinga hønsɛ'a̱ øt'e, nehe hingui umba ntsaya nú'ʉ ya cu tsøñ'a'ihʉ, ne ha̱cuabi ya cu gue hinda umba ntsaya nehe'ʉ. Nu'a̱ tó'o ri unga ntsaya, ra cu Diótrefe ɛni de ra nija̱. 11Ma zi hma̱di cu'i, oxqui ma gui øt'e ngu øt'a ya ts'o'mʉi gá ja̱'i. Ma'na xá hño tɛmba yá 'mʉi nú'ʉ to'o øt'e xá hño. Nu'a̱ tó'o øt'e xá hño, gue'a̱ rá ba̱tsi Ajua̱, ha nu'a̱ tó'o hingui øt'e xá hño, hinxa ba̱di Ajua̱. 12Numa cuhʉ ra Demetrio, gatho ya cu ña̱ xá hño de gue'a̱, ngue'a̱ nu'á̱ øt'e nú'a̱ majua̱ni. Necje nehe, dí ma̱ñhe gue nu'á̱ øt'e xá hño. Ne guí pa̱di gue nú'a̱ dí ma̱ñhe gue'a̱ majua̱ni. 13Ja ndunthi te ga xi'i, pe hindí ofoua gatho. 14Ngue'a̱ dí beni ga mabʉ 'bestho pa ga hñandahmihʉ ne ga ña̱hʉ. 15Ma zi cu Gayo, Ajua̱ da max'a'i. Gatho ma mpa̱dihʉ nú'ʉ 'bʉcua pɛñ'a'i ra nzɛngua. 'Yøtca ra ma̱te gui fat'ajua̱ cada 'nama mpa̱dihʉ nú'ʉ bí 'bʉi de guepʉ. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\