RA ECHO 17

1Ra cu Pablo ne ra cu Sila bi ma bi 'ranga ja ra hnini Anfipoli ne ja ra hnini Apolonia, ne de guehni bi zønga asta ja ra hnini Tesalonica. Ne ja mi jani 'nará nija̱ ya xodyo. 2Y nuni ra nija̱'a̱ nú'a̱ ra pa dega tsaya ra cu Pablo ngu xi mrá nza̱i bi ma bi yʉt'ini hñu semana dega tat'a hña̱to pa mi ntsanoyaui ya xodyo. 3Mi he'ta ra Ma̱ca T'ofo ne mi xipabi'ʉ hanja mi pɛ'tsi da sufri ra Cristo nú'a̱ rá 'mɛhni Ajua̱, ne da du ne da yopa nte. Ne mi embabi: ―Nuna ra Jesu dí xi'ahʉ go guehna ra Cristo bá pɛhna Ajua̱ pa da nda̱. 4Ne 'ra de ya xodyo bi gamfri ne bi munts'ui ra cu Pablo ne ra cu Sila. Nehe bi gamfri ndunthi ya me Grecia nú'ʉ mri xøcambeni Ajua̱, ne ndunthi ya 'bɛhña̱ nú'ʉ xi myá fa̱di de ra hnini. 5Hangue xi bi bø yá cuɛ ya xodyo nú'ʉ himyá gamfri, ne bá munts'a 'raya ts'oja̱'i mbi 'yo dega da̱hñei ja ra hnini pa bi 'yʉ'ti ne bi japi da ñʉnts'i maxøgue ra hnini. Nepʉ bi ma'ʉ ja rá ngu ra cu Jasón pa xa gʉcjhma̱ha̱ ra cu Pablo ne ra cu Sila pa xa 'yɛnt'ua ja yá 'yɛ ya ja̱'i. 6Pe nu'ʉ́ mi jo'oni, hangue go bri jʉca ra cu Jasón co ma'ra ya cu, bi ts'ixa ja ya nda̱ de ra hnini, ne mi mafi nts'ɛdi ya ja̱'i mi ena: ―Nú'ʉ ya 'ñøhø to'o xa ts'oca gatho ra ximhai co yá ts'ont'udi ya xa zøcjʉua nehe. 7Nuna Jasón go guehni xa umba nsɛqui ja rá ngu. Gathoyʉ hingui øta ma nda̱hʉ Nroma ngue'a̱ nuyʉ́ ma̱ gue 'bʉ ma'na ra nda̱, ne nú'a̱ ra nda̱'a̱ rá thuhu ra Jesu, 'na̱. 8Y nu mi 'yø njabʉ ya ja̱'i ne ya nda̱ de ra hnini, xi bi bø yá cuɛ gatho ne mri ña̱hnitho'ʉ. 9Pe ra cu Jasón ne nú'ʉ to'o mri 'ñoui bi 'yadi'ʉ 'nara fiansa pa bi thɛgui. 10Ne ngu bi nxuui ya cu bi mɛhna ra cu Pablo ne ra cu Sila pa bi ma ja ra hnini Berea. Ne nu mi zøni de guehni bi yʉt'a ja yá nija̱ ya xodyo. 11Y nuya xodyo de guehni Berea xi myá hoja̱'i'ʉ, hingue ngu ya me Tesalonica. Co ndunthi ra paha bi gamfri'ʉ rá noya Ajua̱, ne hyastho mi honga ja ra Ma̱ca T'ofo pa da ba̱di ua gue xi majua̱ni nú'a̱ mi ma̱ñ'ʉ. 12Hangue ringue'a̱ ndunthi de gue'ʉ bi gamfri, ne 'raya me Grecia bi gamfri nehe, nehe ndunthi nú'ʉ to'o xi myá fa̱di ngu ya 'bɛhña̱ ngu ya 'ñøhø, gatho bi gamfri'ʉ. 13Pe nu mi 'yøde ya xodyo me Tesalonica gue ra cu Pablo mi ma̱nga rá noya Ajua̱ de guehni Berea, bi ma de guehni'ʉ pa bá ʉ'ta ya ja̱'i. 14Pe nuya cu de guehni Berea bi da̱ma zixa ra cu Pablo pa bi ma ja ra ndehe. Pe ra cu Sila ne ra cu Timoteo ja bi gohnitho'ʉ Berea. 15Ha nú'ʉ to'o bi zixa ra cu Pablo bi mɛui asta ja ra hnini Atena. Nepʉ nu'ʉ́ bá pengui bá ha̱ ra noya nú'a̱ bá xipa ra cu Pablo gue da xipa ra cu Sila ne ra cu Timoteo da ma 'bestho pa ja dí nthɛuini. 16Ha nu de mi 'bʉhni Atena ra cu Pablo mi tø'ma ra cu Sila ne ra cu Timoteo, xi mi tu rá mʉi ngue'a̱ bi hyandi xi mi ja ndunthi ya c'oi nú'ʉ mi nsunda ya ja̱'i de guehni. 17Hangue bi zofo ya xodyo ja yá nija̱, ne nú'ʉ ma'ra mi xøcambeni Ajua̱ de guehni. Ne hyastho mi 'yoni ja ra tai mi zofo ya ja̱'i. 18Ne bi ntsanoyaui 'raya 'ñøhø de guehni mri nxadi nú'a̱ mi utuabi ya ja̱'i nú'ʉ mi t'embi ya epicureo, ne ma'ra mri nxadi de ya estoico. Ne 'ra de gue'ʉ mi ena: ―¿Te xicjʉ 'bʉ nuna 'ñøhø xi ña̱ ndunthi? Ha nu ma'ra mi ena: ―'Matho ma̱mba rá noya ma'ra ya zidada. Nu'ʉ́ bi ma̱nga njabʉ ngue'a̱ ra cu Pablo xqui xipabi'ʉ de ra Zidada Jesu, ne xqui xipabi gue xqui yopa nte de ra du. 19Nepʉ de guehni bi zixa ra cu Pablo ja 'nara zi loma rá thuhu Areópago, ngue'a̱ mri nza̱i ja da munts'ini gatho ya ja̱'i pa da nxahni'ʉ 'na ngu ma'na, ne bi t'ambabi: ―¿Ha da za gui 'ñutcaguihe nuna ra 'ra'yo nt'utuate guí udi? 20Ngue'a̱ guí xicaguihe ya 'ra'yo noya hinstá øhe, hangue dí ne ga pa̱he te rí bønga nuya noya guí ma̱. 21Bi ma̱nga njabʉ'ʉ ngue'a̱ gatho ya me Atena ne ya nzøhø gá ja̱'i mi 'bʉi de guehni mri nza̱i mri munts'i hønsɛ pa da 'yøde ne da ma̱ de nú'ʉ ya 'ra'yo noya xqui 'yøde. 22Hangue ra cu Pablo bi 'mai madetho de gue'ʉ nuni ja ra Areópago ne bi 'ñena: ―Nú'ahʉ gyá me Atenahʉ, dí handi gue nu'ahʉ́ xi grí xøcambenihʉ gatho nú'ʉ ri zidadahʉ. 23Ngue'a̱ de dá thogui de guehni ja ri nija̱hʉ habʉ guí xøcambeni ri zidadahʉ, dá handa 'nara ata habʉ nt'ofo ne ena: “Nuna ata ja guecua di xøcambeni nú'a̱ ra ajua̱ hinhya'mʉ xa fa̱di”, njabʉ ena. Y nú'a̱ Ajua̱ hinhya'mʉ xcá pa̱hʉ, go gue'a̱ dí xi'ahʉbya. 24Nú'a̱ Ajua̱ to'o bi hyoca ra ximhai ne gatho nú'a̱ jaua, go gue'a̱ ra Nda̱ de mahets'i ne de ra ximhai. Nu'á̱ hingui 'bʉ ja ya nija̱ nú'ʉ xa hyoca ya ja̱'i. 25Ne nixi hingui ø'tua ra 'bɛdi nú'a̱ øt'a ya ja̱'i pa gue'a̱, ngue'a̱ go guesɛ'a̱ ri 'racjʉ ra te ne ra nda̱hi pa ga jʉnshʉ, ne gatho ya t'øt'e nú'ʉ dí hoñhʉ. 26Ne 'nadra ji bi hyoca gatho ya ja̱'i nú'ʉ 'bʉi habʉraza nuua ja ra ximhai. Ne nu'á̱ go bi ma̱ hangu ya jɛya da nte'ʉ ne habʉ da 'mʉ'ʉ. 27Ajua̱ njabʉ bi hyogaguihʉ pa ga hoñhʉ'a̱ pa xahma̱ ga tsʉdihʉ, masque nu'á̱ hingui 'bʉi yabʉ de guecjʉ. 28Ngue'a̱ por gue'a̱ dí 'bʉhʉ ne dí 'ña̱nihʉ, nja ngu 'rari 'yofohʉ bi 'yofo njaua bi 'ñena: “Xi majua̱ni nujʉ́ go yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱”, njabʉ bi 'ñena. 29Hangue nu'bʉ yá ba̱tsiguihʉ Ajua̱, hinda za ga eñhʉ gue Ajua̱ 'nara c'oi dega oro o dega t'axi o dega do nú'a̱ xa hyoca ya ja̱'i ngu nú'a̱ beni hanja da hyocsɛ'ʉ. 30Ajua̱ mi hopi da thoguitho nú'a̱ xqui 'yøt'a ya ja̱'i maya'bʉ ngue'a̱ hinte myá fa̱di, pe nubyá ri manda gue da ñobri gatho ya ja̱'i. 31Ngue'a̱ Ajua̱ xa hñuxa 'nara pa, ne nú'a̱ ra pa'a̱ ma da hña̱'mba nguɛnda gatho ya ja̱'i de ra ximhai co 'nara hoga ts'ʉtbi. Y nú'a̱ to'o bi hñuts'i pa da hña̱nga nguɛnda go gue'a̱ ra Zidada Jesucristo. Ne ngu 'nara nt'udi de gue'a̱, Ajua̱ bi japi bi yopa nte de ra du. 32Y nu mi 'yøde'ʉ gue ra Zidada Jesu xqui yopa nte de ra du, 'ra mi 'ña̱nt'ʉtho, ha nu ma'ra mi ena: ―Ma'na xá hño ma'na ra pa gui xicje nú'a̱ guí ma̱. 33Nepʉ ra cu Pablo bi 'uegue de gue'ʉ. 34Pe 'ra de gue'ʉ bi gamfri ne bi dɛni'a̱. Ne 'na de gue'ʉ mrá thuhu ra Nisio, mi gue'a̱ 'na de nuya nda̱ mri munts'ini ja ra Areópago. Nehe 'nara 'bɛhña̱ mrá thuhu ra Damari bi gamfri rá noya Ajua̱, co ma'ra ya mengu de guehni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\