RA ECHO 2

1Nu mi zøhø ra pa de ra Pentecoste yá ngo ya xodyo, gatho ya gamfri xqui munts'a 'nadbʉ co 'nada ra mfeni. 2Nepʉ mi da̱mfri'ʉ bi nt'øde 'nara ñʉni xi nts'ɛdi xqui 'ñe de mahets'i. Bi nt'øde gatho mbo ra ngu habʉ xqui munts'i'ʉ ngu 'ñena 'nara da̱nga bʉnthi xi nts'ɛdi. 3Ne 'mɛfa bi hnequi 'ra ngu ya t'ʉca faspi maña̱ de ja yá ña̱xu cada 'na de nuto gatho mi 'bʉhni. 4Y gatho'ʉ bi hña̱nga ra Ma̱ca Nda̱hi, ne bi mʉdi bi ña̱ 'rama'na'ño ya hña̱qui cada 'na de gue'ʉ ngu mi japabi ra Ma̱ca Nda̱hi da ña̱'ʉ. 5Nuya pa'ʉ mi 'bʉhni Jerusale 'raya xodyo xqui 'ñehe de habʉraza ya hai de ra ximhai, ne nu'ʉ́ xi mi camfri Ajua̱ ngu nú'a̱ xqui t'utuabi. 6Y nu de mi nt'øde nú'a̱ ra da̱nga ñʉni, ndunthi ya ja̱'i xi bi da̱ma munts'i habʉ mi 'bʉi ya cu, ne bi 'yø ngue'a̱ mi øde yá hña̱qui cada 'na de gue'ʉ. 7Ne himi pa̱ te da beni, bi 'yø ne mri 'ñémbabi'ʉ: ―¿Ha gue hingo guehyʉ ya me Galilea núyʉ dí øhʉ ña̱? 8Nu'bʉ́ ¿hanja cada 'na de guecjʉ dí ø ma hña̱quihʉ nú'a̱ dá pa̱hʉ desde dá 'bʉhʉ? 9Ngue'a̱ 'ra de guecjʉ dyá menguhʉ Partia ne de Media, ne de Elam, ne de Mesopotamia, ne de Judea, ne de Capadocia, ne de Mponto, ne de Asia. 10Ne nu ma'ra de guecjʉ ya me Frigia, ne Pamfilia, ne Egipto, ne 'raya hnini de Africa gueta Cirene. Ne nu ma'ra de guecjʉ ya me Nroma, 'ra majua̱ni ya xodyo ha nu ma'ra bi nxodyo hønsɛ ngue'a̱ ri dɛnga ma leyhʉ. 11Ne nu ma'ra de guecjʉ ya me Creta ne Arabia. Ha gatho nugaguihʉ dí øhʉ xicjʉ de ma hña̱quihʉ gra ña̱ cada 'na de guehyʉ, ne xicjʉ de nuya da̱nga t'øt'e xa 'yøt'a Ajua̱. 12Nepʉ nú'ʉ ya ja̱'i'ʉ bi ntsø'mi ne mi tu yá mʉi mri 'ñémba 'na ngu 'na: ―¿Xibya? ¿Te rí bømbyana̱? 13Ha nu ma'ra mi øtbuhlatho mi ena: ―Nuyʉ́ xa nti. 14Nu'bʉ́ ra ora'a̱ ra apostol Pedro bi 'mai co nú'ʉ má 'rɛt'ama'ra ya apostol, nepʉ bi ña̱ nts'ɛdi'a̱, bi 'ñena: ―Nú'ahʉ gyá me Judeahʉ ne gatho nú'ahʉ guí 'bʉhʉua Jerusale, 'yøhʉ núna ma ga ma̱ pa gui pa̱hʉ. 15Núyʉ guí øhʉ ña̱, hindi ti ngu guí beñhʉ, ngue'a̱ ja nzʉnga gʉto xudi. 16Núna guí hanthʉ, go guehna xqui ma̱nga ra ba̱di Joel gue mi pɛ'tsi da njabʉ, y nubyá ya gá hyanthʉ bi nja ngu nú'a̱ bi ma̱ñ'a̱. Nu'á̱ bi 'yofo njaua: 17Ajua̱ bi 'ñena: Nuya pa da 'ñepʉ, ma ga pɛmpa ra Ma̱ca Nda̱hi gatho ya ja̱'i de ra ximhai. Nuri t'ʉhʉ ne ri t'ixuhʉ ma da ña̱ co rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. Nuya ba̱sja̱'i ma da hyanda 'raya nt'udi, nuya nda̱xjua ma da 'ui ya t'i. 18Ne nuya pa'ʉ gatho nú'ʉ pɛpqui, dra 'ñøhø que dra 'bɛhña̱, ma ga pɛmpabi'ʉ ra Ma̱ca Nda̱hi pa da umba ra ts'ɛdi da ña̱. 19Ne ma ga u't'ahʉ 'raya da̱nga nt'udi nuni mahets'i ne nuua ra ximhai, dega ji, ne dega tsibi, ne dega 'bifi. 20Ma gui hyanthʉ ra hyadi hinda ma da unga ra ñot'i, ma da 'mɛxuui. Nura za̱na̱ ngu ma da nji. Nepʉ de gue'a̱ ja da zøhø nú'a̱ ra pa de rá 'ñehe ra Zidada, gue'a̱ ra pa ma da hneca rá da̱nga ts'ɛdi'a̱ strá nsunda. 21Ne gatho nú'ʉ to'o da 'yapa ra Zidada da mpøhø, da pøhø'a̱. 22Nú'ahʉ gyá me Israelhʉ, 'yødehʉ nuya ya noya ma ga xi'ahʉ: Nu'ahʉ́ guí pa̱hʉ gue ra Jesu nú'a̱ mrá me Nasare bi 'yøt'a gatho nú'ʉ ya t'øt'e ne gatho nú'ʉ ya nt'udi bi 'yøt'e con gue'ahʉ po rá ts'ɛdi Ajua̱, ngu guí pa̱sɛhʉ, y njabʉ bi hnequi gue Ajua̱ xqui mɛhni'a̱. 23Pe nu'á̱ bri da ja ri 'yɛhʉ, nepʉ nu'ahʉ gá daphʉ ja yá 'yɛ ya 'yøt'ats'oqui pa bi pont'a ja 'nara pont'i asta himbi du. Pe gatho nú'a̱ bi nja, bi njabʉ ngue'a̱ Ajua̱ go bi bensɛ da njabʉ y nú'á̱ gue'a̱ mrá paha'a̱. 24Nu'ahʉ gá hyohʉ ra Jesu, pe nu Ajua̱ go gue'a̱ bi 'yøt'e pa bi yopa nte ma'na'qui de ra du, ngue'a̱ nura du otho rá ts'ɛdi pa da za̱mi'a̱. 25Ra nda̱ Davi xqui ma̱ de gue'a̱ ne xqui 'ñena: Nuga dí pa̱di gue Ajua̱ nza̱ntho 'bʉi con gueque pa da maxcagui ne da ña̱ngagui. 26Hangue nuga xi drí johya ne dí ña̱ co nura johya dí pɛ'tsi. Ne dí tø'mi gue nu xcrá tu, ma ga yopa nte de ra du. 27Ngue'a̱ nu'i, ma Dada'i, hingui ma gui hopi ja da gohni ma te ja ra du, nixi gui hopi da 'ya ma ndo'yo ja ra hai, ngue'a̱ go ri hma̱ca 'bɛgogui. 28Ngue'a̱ nu'i xcá 'ñutca ra 'ñu dega te, ne ma gui 'raca 'nara da̱nga johya nu xcrá 'bʉpʉ mahets'i con gue'e. Guehna bi ma̱nga ra Davi ja ra Ma̱ca T'ofo. 29Nú'ahʉ ma cu'ihʉ xcá munts'ihʉua, xi majua̱ni dí xi'ahʉ, xa du ma xitahʉ ra nda̱ Davi ne bi nt'agui'a̱, ne jaua rá nt'agui asta mapaya. 30Ra Davi mrá 'mɛhni Ajua̱ hangue nu'á̱ bi ma̱ nú'a̱ mri 'bɛdi da nja. Ne mi pa̱di gue mi ma da 'mʉ 'nará t'ʉ pa drá mpøte'a̱, ngue'a̱ njabʉ xqui ña̱'tuabi Ajua̱. Y nú'a̱ ra t'ʉ'a̱ go di gue'a̱ ra Cristo nú'a̱ xqui ña̱'tuabi da mɛhni pa da nda̱. 31Hangue nura Davi 'ñena ya xqui hyanda nú'a̱ bi nja 'mɛfa, ne bi 'yofo gue mi pɛ'tsi da e da yopa nte ra Cristo nú'a̱ xqui hñuts'i Ajua̱ pa da nda̱, ne himi ma ja da gohni rá te ja ra du, nixi rá ndo'yo nehe hinda 'ya ja ra hai. 32Y nuna ra Jesu dí ma̱ñhe, nuje dí dahe majua̱ni gue Ajua̱ bi 'yøt'e pa bi yopa nte de ra du. 33Hangue nubya po rá ts'ɛdi Ajua̱ ra Dada, bi ma pa mahets'i, ne ja bí huhni ja rá 'ñɛi ra Dada. Ne bá pɛhna ra Ma̱ca Nda̱hi ngu nú'a̱ xqui ña̱gui Ajua̱ ra Dada. Hangue gatho nú'a̱ guí hanthʉ ne guí øhʉbya, go ra Ma̱ca Nda̱hi øt'a njabʉ. 34Pe ra nda̱ Davi hingo bi njʉts'i pa mahets'i, pe nu'á̱ bi ma̱ñ'a̱ bi 'ñena: Ajua̱ ra Dada bi 'ñemba ma zi Hmu: “Bá ehe gui hñudiua ja ma 'ñɛi, 35asta hinga tsiñ'a'i gatho ri ncontra pa da gohi'ʉ ja nga'ti ri ua.” 36Nubyá, mahyoni da ba̱di gatho ya me Israel gue Ajua̱ ra Dada xa hñuxa ra Jesu pa go di gue'a̱ dra Hmu ne da nda̱ ngue'a̱ go gue'a̱ ra Cristo xpá pɛhni'a̱. Y go gue'a̱ gá ponthʉ ja ra pont'i ne asta hingá hyohʉ. 37Ha nu mi 'yøde nú'a̱ bi ma̱nga ra apostol Pedro, nú'ʉ ya ja̱'i mi 'bʉhni xi bi du yá mʉi, ne bi 'yambabi ra apostol Pedro ne nú'ʉ ma'ra ya apostol, bi 'ñembi: ―Zi cuhʉ, nu'bʉ́ ¿xi te rá 'bɛ mahyoni ga øthebya? 38Nepʉ ra apostol Pedro bi 'ñembabi: ―Ñobrihʉ ne gui nxistehehʉ gatho'ihʉ de rá thuhu ra Zidada Jesucristo pa njabʉ dra pun'a ri ts'oquihʉ. Ne njabʉ ha̱, Ajua̱ da pɛn'a'ihʉ ra Ma̱ca Nda̱hi pa da 'mʉ ja ri corasohʉ. 39Ngue'a̱ nuna hña̱'tina̱ pa gue'ahʉ ne pa ri ba̱tsihʉ ne pa gatho ma'ra ya ja̱'i 'bʉ ja rá ngʉni ra ximhai nú'ʉ da zohna Ajua̱ ma Hmuhʉ. 40Ra apostol Pedro bi sigui bi zofo ya ja̱'i co ndunthi ma'ra ya noya ne bi 'ñembabi: ―Mpøhøhʉ pa hinda zʉ'ahʉ rá cuɛ Ajua̱ nú'a̱ ma da zʉdi nú'ʉ hingui ne da mpøhø. 41Nepʉ gatho nú'ʉ to'o bi hña̱ni nú'a̱ ra ts'ofo'a̱ bi nxistehe 'bestho. Hangue nura pa'a̱ bi hñuxa ngu má hñu 'mo ya gamfri. 42Y nu'ʉ́ bi 'yøt'a gatho nú'a̱ bi xipabi ya apostol. Ne mi 'bʉ'ʉ co 'nadra mfeni, ne nza̱ntho mri munts'a mahyɛgui pa da zi ra Ma̱ca Nt'oxi ne pa mi apabi Ajua̱. 43Ne gatho ya mengu de guehni xi bi ntsu ngue'a̱ xqui hyanda ya apostol mi øt'a ndunthi ya da̱nga nt'udi ne ya da̱nga t'øt'e co rá ts'ɛdi Ajua̱. 44Ne gatho nú'ʉ ya gamfri mi 'bʉi 'nadbʉ ne mri mfax'ʉ 'na ngu ma'na pa hinte da 'bɛpi'ʉ. 45Ne mi pa gatho nú'a̱ te mi pɛ'tsi'ʉ ne mi hecuabi gatho nú'ʉ ma'ra ya zi hyoya cu nú'ʉ mi othobi. 46Ne hyastho 'nara pa ngu 'nara pa mri munts'a ja ra nija̱ co 'nadra mfeni. Ne mi tsi ra Ma̱ca Nt'oxi ja yá ngu'ʉ, ne mri ñuni'ʉ mahyɛgui co ndunthi ra johya ne co 'nara hoga mfeni. 47Ne mri nsunda Ajua̱ mahyɛgui. Ne ma'ra ya ja̱'i mi handi te mi øt'e'ʉ, nu'bʉ́ nuya ja̱'i'ʉ mi numahño'ʉ. Ne 'nara pa ngu 'nara pa mi 'yo mi camfri ma'ra ya ja̱'i nú'ʉ mi zofo Ajua̱, ne mri munts'a 'nadbʉ'ʉ co nú'ʉ ya mʉdi gamfri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\