RA ECHO 20

1Ha nu mi uadi nú'a̱ ra da̱nga ñʉnts'i xqui nja, ra cu Pablo bi zohna gatho ya cu pa bi umba 'nara ts'ofo. Nepʉ bi 'ñehui gatho co 'nara nthʉfi ne bi bøni de guehni bi gʉ ra 'ñu bi ma pa ja ra hai Macedonia. 2Ne bi yopa zøni habʉ gatho mi 'bʉ ya cu pa bi nupa yá mfeni, nepʉ bi ma pa Grecia. 3Y nuni ja bi 'mʉhni hñu nza̱na̱. Ne 'mɛfa ya mi ma da gʉ ra motsa pa da 'raxa ja ra ndehe pa dí ma Siria, pe bi 'yøde gue ya xodyo xqui go 'nara cohi pa da 'yø'tua ra nts'o'mʉi, hangue nu'á̱ bi beni gue ma'na xá hño da yopa 'ranga Macedonia. 4Ne bi mɛui ra cu Sopate mrá me Berea, ne ra cu Aristarco ne ra cu Segundo nú'ʉ myá me Tesalonica, ne nura cu Gayo mrá me Derbe, ne nura cu Tiquico ne ra cu Trofimo myá me Asia, ne ra cu Timoteo. Mri 'ñoui ra cu Pablo bi zønga Macedonia habʉ ndí 'bʉiga núga drá Luca. 5Nú'ʉ ya cu'ʉ bi 'mɛt'o pa ja ra hnini Ntroa ne ja bá tøbgaheni. 6Nuje asta mi ua ra ngo de ra nts'ithuhme nsi rá nzoi, dá pøñhe de guehni Filipo, dá jʉhe ra motsa pa dá 'yohe ja ra ndehe cʉt'a ma pa pa dá tsøñhe Ntroa, ne ja dá nthɛheni nú'ʉ ya cu xqui 'mɛt'o, nepʉ ja dá 'bʉheni yoto ma pa. 7Y nú'a̱ ndomingo bi munts'a gatho ya gamfri pa da zi ra Ma̱ca Nt'oxi. Y ra cu Pablo bi zofo'ʉ de rá noya Ajua̱ asta made ra xuui, ngue'a̱ mi ma da bøni'a̱ rá hyax'a̱ 'bestho. 8Y nu habʉ xqui munts'i'ʉ mrá tøngu y ja mi zøni ndunthi ya ñot'i. 9Nepʉ 'nara zi ts'ʉnt'ʉ mrá thuhu Eutico mi huhni ja 'nara ventana, xqui do'ma ra t'a̱ha̱ ngue'a̱ ra cu Pablo xi bi ña̱ ndunthi ya ora. Ne nu mi 'ña̱ha̱ bi dagui desde rá hñu ra tøngu asta nja'ti. Y nu mri jʉts'i 'ñena ya xqui du. 10Nu'bʉ́ ra cu Pablo bi ga̱i ne bi 'yots'i ne bi hyʉfi nú'a̱ ra zi ts'ʉnt'ʉ. Ne bi 'ñembabi ya cu: ―Oguí tsuhʉ, hinxa du, tetho. 11Nepʉ nura cu Pablo bi yopa bøxa ma'na'qui habʉ xqui munts'i'ʉ. Ne bi hyeca ra thuhme pa bi zi'ʉ ra Ma̱ca Nt'oxi, ne bi sigui bi ña̱ui ya cu asta mi hyats'i, nepʉ bi ma. 12Y nu mi ts'ixa nú'a̱ ra zi ts'ʉnt'ʉ ya mi te xá hño, ne gatho ya cu bi hñu yá mʉi ne bi johya. 13Nepʉ dá ncohe ga jʉhe ra motsa pa ga 'bɛt'ohe grá mahe ja ra hnini Asón pa ja grá nthɛheni ra cu Pablo ngu nú'a̱ stí ma̱ñhe, ngue'a̱ nu'á̱ bi beni da ma 'ñoua. 14Nepʉ de guehni Asón dá nthɛhe, nepʉ nu'á̱ bi gʉ ra motsa habʉ ndí ohe pa dá mahe mahyɛgui ja ra hnini Mitilene. 15Ne de guehni rá hyax'a̱ dá pøñhe pa dá tsøñhe gueta ja ra hnini Quío. Y rá yopa dá tsøñhe ja 'nara da̱nga hnini rá thuhu Samo nú'a̱ ja ja rá hyo ra ndehe. Nepʉ ma dá coheni ja ra hnini Trogilio. Ne rá hñupa dá tsøñhe asta ja ra hnini Mileto. 16Ra cu Pablo himbi hyodi ja ra hnini Efeso ngue'a̱ himbi ne bi 'mʉ ndunthi ya pa ja ra hai Asia. Nu'á̱ bi da̱ma nxøni pa da zøni 'nitho ja ra hnini Jerusale, pa sta dat'a ra ngo Pentecoste ya di 'bʉhni'a̱ 'bʉ da za. 17Ne de ya mi 'bʉhni Mileto ra cu Pablo bi mɛmpa ra noya ya nda̱ de ra nija̱ de guehni Efeso gue mi tø'mi nuni Mileto. 18Ne nu'ʉ́ bá ehe habʉ mi 'bʉ ra cu Pablo, y nu'á̱ bi 'ñembabi'ʉ: ―Nu'ahʉ guí pa̱hʉ xá hño tengu ma 'mʉi con gue'ahʉ desde dá tsøhø de guecua ja ra hai Asia. 19Stá pɛpabi ma zi Hmuhʉ con gatho ra hñoja̱'i, ne ndunthi ya 'mi'qui xa du ma mʉi asta stá nzoni co nú'ʉ ya nts'o'mʉi xa 'yøtca ya xodyo asta mi ne da hyogagui'ʉ. 20Masqué, pe nuga hindá tsaya dá xi'ahʉ nú'a̱ ra hño mri 'ñep'ahʉ. Ne xi dá u't'a'ihʉ ja ri hmunts'ihʉ ne ja ri nguhʉ. 21Ne dá zo'a'ihʉ nú'ahʉ gyá xodyohʉ ne nú'ahʉ hingyá xodyohʉ pa gui ñobrihʉ de ri ts'oquihʉ ja rá thandi Ajua̱, ne gui camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 22Nubyá ra Ma̱ca Nda̱hi tsixcagui grá ma Jerusale, pe nixi dí pa̱di te ma grá thogui de guehni. 23Hønsɛ dí pa̱di gue ja gatho nuya hnini habʉ drá ma, xicagui ra Ma̱ca Nda̱hi gue bí tøbgagui ya fadi ne ndunthi ya ts'othogui. 24Pe ni 'na de guehya hingui picagui, nixi tu ma mʉi, nixi ma te hindí tsu ga 'bɛdi ngue'a̱ hinte di muui, qué go ga juata ra 'bɛfi xa 'racagui ma zi Hmu ra Jesu, y nura 'bɛfi'a̱ gue'a̱ ga ma̱nga ra hoga noya de rá da̱nga hma̱te Ajua̱. 25Ha nubyá dí pa̱di xá hño gue nú'ahʉ stá xi'ahʉ hanja ri manda Ajua̱, ya hingui ma gui yopa hyandgahʉ ma'na'qui. 26Nubyá dí ne ga xi'ahʉ gue nuga ya hinte dí tha̱di de gue'ahʉ. 27Ngue'a̱ nuga ya stá xi'ahʉ gatho nú'a̱ xa 'ñutcagui Ajua̱ de nú'a̱ beni'a̱, ne hinte stá cøñ'ahʉ. 28Hangue nu'a̱ dí xi'ahʉbya, nsusɛhʉ, ne suhʉ gatho nú'ʉ ya gamfri xa 'yɛnt'a'ihʉ ja ri 'yɛhʉ ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ xa hñux'ahʉ pa gui suphʉ rá nija̱ ra Zidada nú'a̱ xa dai co rá ma̱ca ji. 29Nuga dí pa̱di xá hño gue de xcrá ma de guecua ma da 'ñepʉ 'raya ts'oja̱'i nú'ʉ to'o da ne da huata gatho ya gamfri de ra nija̱, nja ngu 'nara miñ'o hinda pumba ni 'nara dɛti. 30Ne ma da 'mʉpʉ 'ra de gue'asɛhʉ ma da xi'ahʉ ya nt'udi nú'ʉ hingo majua̱ni pa da 'ueca ya gamfri da zits'i. 31Hangue xi da nsuhʉ, ne beñhʉ gue nuga stá zo'ahʉ hñu njɛya ma pa ra xuui, ne asta stá zont'a'ihʉ cada 'na de gue'ahʉ. 32Nubyá zi cuhʉ, ra Zidada da max'ahʉ, ne da te't'a ri jamfrihʉ co rá ma̱ca noya'a̱, ne da 'ra'ahʉ gatho nú'a̱ xa ña̱'tuabi da umbi gatho nú'ʉ to'o yá mɛti'a̱. 33Nuga hinto stá apa ra boja̱ pa guecsɛhɛ, nixi hinto stá api te ga he. 34Ngue'a̱ nuga ngu xcá pa̱sɛhʉ stá mpɛfi co ma 'yɛ pa stá tsʉdi nú'a̱ dí honi pa gueque ne pa nú'ʉ ndrí 'ño'be. 35Nza̱ntho stá u't'ahʉ gui 'yøthʉ ngu stá øt'e, gui mpɛhʉ pa gui faxhʉ nú'ʉ to'o othobi, ne gui bembabihʉ nú'a̱ bi ma̱nga ra Zidada Jesu ne bi 'ñena: “Ma'na nja̱pi nú'a̱ to'o ri uni que nú'a̱ to'o ha̱ni.” 36Nepʉ mi uadi bi ma̱nga njabʉ ra cu Pablo, bi ndandiña̱hmu gatho ya cu, ne bi 'yapabi Ajua̱ mahyɛgui. 37Nepʉ gatho ya cu bi nzoni ne bi hyʉfi ra cu Pablo ne bi zʉ'tsua rá hmi, 38ngue'a̱ xi mi tu yá mʉi co nú'ʉ ya noya xqui ma̱ñ'a̱ gue ya himi ma da yopa hyandi ma'na'qui. Nepʉ bi ma bá eni'ʉ ja ra motsa pa bi nets'i ne bi ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\