RA ECHO 22

1―Nú'ahʉ ma cu'ihʉ guí 'bahʉbʉ, ne nú'ahʉ gyá nda̱hʉ de ma nija̱hʉ, 'yøhʉ núna ma ga xi'ahʉ pa gui pa̱hʉ te rá 'bɛ nú'a̱ stá øt'e. 2Ha nu mi 'yøde'ʉ gue ra cu Pablo bi ña̱ca ebreo ngu'ʉ, ma'na xi bi go'ta yá ne, y nura cu Pablo bi 'ñena: 3―Nuga drá xodyo nehe ngu'ahʉ, ne duá 'bʉi ja ra hnini Tarso de ra hai Cilicia, pe ja stá te de guecua Jerusale. Ne stá nxadi ja rá hmanda nú'a̱ ra xahnate rá thuhu ra Gamalie. Y nú'á̱ bi 'ñutcagui xá hño te rí bønga rá ley ndu ma dadahʉ. Nza̱ntho xi stá pɛpabi Ajua̱ con gatho ma mʉi, ngu nú'a̱ guí øthʉ nehe mapaya. 4Nuga rá mʉdi ndrí ʉtsa nú'ʉ to'o mi camfri rá noya Ajua̱, asta ndí ho nehe. Ne ndí tsixa dega nthu'ti ja ra fadi ya 'ñøhø ne ya 'bɛhña̱. 5Nura da̱nga nda̱ gá macja̱ ne numa nda̱hʉ de ma nija̱hʉ da za da ma̱nga núbya gue nú'ʉ́ bi 'raca nsɛqui co 'nara hɛ'mi pa dá ha̱'tsuahma̱ nú'ʉ ma mixodyohʉ de guehni Ndamasco pa da hñe'ti'ʉ. Nuga ndrá mahma̱ pa guehni pa ma ga honga nú'ʉ xqui gamfri rá noya Ajua̱ pa ga tsi dega nthu'ti nuua Jerusale pa dra castiga. 6Pe de ndí ne ra 'ñu de ya ma ga tsønga Ndamasco ngu mi nde ma pa, ndá tha̱mfri bi gobgatho 'nara ñot'i xqui 'ñe de mahets'i y asta mri huɛxqui nts'ɛdi. 7Nepʉ nuga dá tagui ne dá ø 'nara noya mi engagui: “Saulo, Saulo, ¿hanja guí hongui pa gui 'yøtca ra nts'o'mʉi?” 8Nepʉ nuga dá ambabi njaua: “¿To'o'i, zi Hmu?” Nepʉ bi 'ñengagui: “Nuga go gueque drá Jesu drá me Nasare. Ha nu'i guí hongui pa gui 'yøtcagui ra nts'o'mʉi ngue'a̱ guí honi pa gui 'yø'tua ra nts'o'mʉi nú'ʉ to'o xa gamfrigui”, bi 'ñengagui. 9Nehe nú'ʉ ndrí 'ño'be bi hyanda nú'a̱ ra ñot'i nehe, ne xi bi ntsu. Pe nu'ʉ́ himbi 'yøde nú'a̱ ra noya bi zocagui. 10Ha nuga dá ambi nú'a̱ to'o bi zoqui ne dá embabi: “Ma zi Hmu'i, ¿te mahyoni ga øt'ebya?” Ha nu'á̱ bi 'ñengagui: “'Bai ne sigui ri 'ñu pa grí ma Ndamasco. Ne ja guehni ma da si'ani gatho nú'a̱ mahyoni gui 'yøt'e.” 11Y co nú'a̱ ra ñot'i'a̱ bi jaqui dá ngoda 'bestho. Nepʉ nú'ʉ ndrí 'ño'be go gue'ʉ bi gʉncagui pa bi za dá tsønga Ndamasco. 12Ne de guehni ja mi 'bʉhni 'nara 'ñøhø rá thuhu ra Ananía, ne xi mi øt'a gatho nú'a̱ ma̱nga ra ley, ne gatho nú'ʉ ma mixodyohʉ mbi 'bʉhni Ndamasco mi ña̱ xá hño de gue'a̱. 13Y nu'á̱ bi ma bá c'a̱scagui, ne mi zøni bi 'ñengagui njaua: “Zi cu Saulo, hña̱nga ri thandi ma'na'qui.” Ne 'bestho ra ora'a̱ bi za dá handa ra Ananía mi 'bahni. 14Nepʉ nu'á̱ bi 'ñengagui: “Ajua̱ nú'a̱ mi xøcambeni ndu ma dadahʉ go gue'a̱ xqui huahn'a'i desde ra mʉdi pa gui pa̱tua rá paha'a̱, ne pa gui hyandua rá T'ʉ'a̱ nú'a̱ to'o hingui tu ni 'nara ts'oqui, ne pa gui 'yøtua rá noya'a̱ nu sta zo'a'i. 15Ngue'a̱ go nu'i ma gui damajua̱ni ja gatho ya ja̱'i habʉraza de nú'a̱ xcá hyandi ne xcá 'yøde. 16Xibya, ¿te rá 'bɛ guí tø'mi? Nxøni maha gui nxistehe, ne 'yapabi ra Zidada da pun'a ri ts'oqui.” 17Nepʉ dá penga pa Jerusale ne dá cʉt'a ja ra nda̱nija̱ pa dá apabi Ajua̱, ne ja dá handini 'nara nt'udi ngu dega t'i. 18Dá handa ra Zidada, ne bi 'ñengagui: “Nxøni da̱ma pøni de guecua Jerusale, ngue'a̱ nuya ja̱'i de guecua hinda ma da gamfri'i nú'a̱ ma gui damajua̱ni de gueque.” 19Hangue nuga dá embabi: “Ma zi Hmu'i, nu'ʉ́ pa̱di xá hño gue nuga ndí cʉt'a mbo ja gatho ya nija̱, ne ndí tsixa fadi nú'ʉ to'o mi camfri'i ne ndí tsʉhni, ne ndí na'mbabi. 20Ne nu mi mfanga rá ji ri hoga mɛfi ra cu Teba nú'a̱ mi damajua̱ni de gue'e, nequi ndí 'bʉhni nehe, ne xi dá ho nú'a̱ bi t'ø'tuabi'a̱. Ne go ndí supabi yá dutu nú'ʉ ya hyote.” 21Pe nura Zidada bi 'ñengagui: “Grí ma, ngue'a̱ ma ga pɛn'a asta habʉ bí 'bʉ nú'ʉ hingyá xodyo pa gui zofo'ʉ.” 22Hønsɛ gue'ʉ ya noya bi za bi ma̱nga ra cu Pablo, ngue'a̱ ra ora'a̱ bi mʉdi bi mafi gatho ya ja̱'i ne mi ena njaua: ―¡Nuni dí 'ñepi da tho ngue'a̱ ya hindi 'ñepi da nte! 23Ha nuya ja̱'i mi mantho himi ne da go'ta yá ne asta mi pants'a yá dutu ne mi føta ya hai co yá cuɛ. 24Nepʉ nura da̱nga nda̱ gá soldado bi manda da jot'a ra cu Pablo ja ra cuarte, ne bi manda dra fɛt'i pa da ma̱hma̱ te ma ts'oqui xqui 'yøt'e, pa njabʉ da ba̱di hanja mi pø yá cuɛ ya ja̱'i con gue'a̱. 25Pe nu mri tha̱t'a ra cu Pablo pa dra fɛt'i, nu'bʉ́ bi 'ñembabi 'nara nda̱ gá soldado mi 'bahni: ―¿Ha gue xá hño gui fɛthʉ 'nara 'ñøhø me Nroma nixi hinxcá pa̱hʉ 'mɛt'o ua xi xa 'yøt'a 'nara ts'oqui ua hina? 26Ha nu mi 'yøde njabʉ ra nda̱ gá soldado, bi ma bá xipa ra da̱nga nda̱ gá soldado ne bi 'ñembabi: ―Jamasu nú'a̱ ma gui 'yø'tua nú'a̱ ra 'ñøhø, ngue'a̱ nu'á̱ ra me Nroma. 27Nepʉ ra da̱nga nda̱ gá soldado bi ma bá tsʉdi ra cu Pablo ne bi 'yambabi: ―¿Ha gue xi majua̱ni grá me Nroma? Ra cu Pablo bi da̱di ne bi 'ñena: ―Ha̱ha̱, majua̱ni. 28Nu'bʉ́ nura da̱nga nda̱ gá soldado bi 'ñembabi njaua: ―Conque nuga xi dá jut'a ndunthi ra boja̱ pa bi za dá me Nroma. Ha nura cu Pablo bi 'ñembabi: ―Pe nuga drá mengu desde dá 'bʉi. 29Ne nu mi 'yøde njabʉ nú'ʉ to'o mi ma xa mɛthma̱ ra cu Pablo, nú'ʉ́ 'bestho bi 'uegue de gue'a̱. Ne ra da̱nga nda̱ gá soldado mi ba̱di gue xi majua̱ni mrá me Nroma, bi ntsu ngue'a̱ xqui manda dra tha̱t'i. 30Nepʉ rá hyax'a̱ ra da̱nga nda̱ gá soldado bi 'yøt'e pa da nja ra nthanthya̱ pa da ba̱di hanja xqui ña̱pabi ya xodyo ra cu Pablo. Hangue bi manda da tha̱cua ya cadena nú'ʉ mi tha̱t'a ra cu Pablo ne bi zohna gatho ya nda̱ gá macja̱ ne gatho ya nda̱ gá xodyo pa da munts'i. Nepʉ bri pønga ra cu Pablo ne bi 'ba'ma ja yá thandi'ʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\