RA ECHO 23

1Nu'bʉ́ ra cu Pablo bi hyanda gatho ya nda̱ gá xodyo xqui munts'ini ne bi 'ñembabi: ―Ma cu'ihʉ, nuga nza̱ntho stá 'bʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱ co ma mfeni xá nt'axi asta mapaya. 2Nu'bʉ́ ra Ananía nú'a̱ mrá da̱nga nda̱ gá macja̱ bi 'bɛpabi nú'ʉ mi 'bahni guetbʉ ra cu Pablo da mɛ'tua rá ne. 3Nu'bʉ́ nura cu Pablo bi 'ñemba ra da̱nga nda̱ gá macja̱: ―¡Ajua̱ ma da 'ra'a ri nju'ti, nu'i 'nagrá yohmi! Pa gue'a̱ guí hupʉ gui 'yangagui te stá øt'e ngu ma̱nga ra ley. Nu'bʉ́, ¿hanja hinguí øt'e ngu ma̱nga ra ley, gue hønsɛ go grí manda da hnabgagui? 4Ha nu ma'ra ya ja̱'i mi 'bahni bi 'ñembabi: ―¿Ha gue njabʉ gui tha̱tuabi rá da̱nga macja̱ Ajua̱? 5Nu'bʉ́ nura cu Pablo bi 'ñembabi'ʉ: ―Ma cu'ihʉ, nuga hinduí pa̱hma̱ha̱ ua go guehni ra da̱nga nda̱ gá macja̱. Stá pa̱hma̱ hinstá ma̱ njabʉ, ngue'a̱ ma̱nga ja ra Ma̱ca T'ofo njaua: “Oxqui ña̱ma'ñʉ de ni 'nari nda̱ de ja ri hnini.” 6Nepʉ ra cu Pablo bi ba̱di gue 'ra de gue'ʉ myá saduceo, ha nu ma'ra myá fariseo. Hangue bi 'ñenga nts'ɛdi: ―Ma cu'ihʉ, nuga nequi drá fariseo ne drá t'ʉ de ya fariseo. Hangue nubyá xuá ts'igagui pa guecua hønsɛ ngue'a̱ dí camfri gue ma da yopa nte nú'ʉ xa du. 7Nu de mi ma̱nga njabʉ ra cu Pablo, ya fariseo ne ya saduceo bi mʉdi bi ntsanoya'ʉ, ne bi hyegue 'ra 'nambʉ. 8Ngue'a̱ nuya saduceo ena gue nú'ʉ xa du ya hinda ma da yopa nte, ne ena gue hingui 'bʉ ya ɛnxɛ, nixi ya nda̱hi. Pe nuya fariseo ha̱, camfri gue ma da yopa nte nú'ʉ xa du, ne camfri gue 'bʉi ya ɛnxɛ ne camfri gue 'bʉ ya nda̱hi. 9Nepʉ xi bi mʉ ra mahni'ʉ. Y nura ora'a̱ bi 'mai 'raya xahnate de ra ley nú'ʉ myá fariseo ne bi 'ñena: ―Nuna ra 'ñøhø hinte ma ts'oqui dí tsʉtuahʉ. Xi'bʉ xa zofo 'nara nda̱hi o 'nara ɛnxɛ, hingui tsa ga nø'tuahʉ rá ts'ɛdi Ajua̱. 10Ha nu'ʉ́ co yá cuɛ xi mri mantho, hangue ra da̱nga nda̱ gá soldado xi bi ntsu ngue'a̱ mi hu rá mʉi gue nú'ʉ́ ma xa hyo ra cu Pablo. Hangue bi manda dua ts'i ya soldado pa da zica ra cu Pablo de ja yá 'yɛ ya xodyo, ne bi yopa zixa ja ra cuarte. 11Y nu mi nxuui ra Zidada bi zofo ra cu Pablo ne bi 'ñembabi: ―Pablo, oxqui ntsu, ngue'a̱ ngu xcá damajua̱ni de gueque nuua Jerusale, njabʉ ma grí damajua̱ni de gueque nuni Nroma nehe. 12Ha nurá hyax'a̱ 'raya xodyo bi go 'nara cohi pa da hyohma̱ ra cu Pablo. Bi hñuts'i gue hinda ñuni nixi da ntsithe asta hinda 'yøt'e nú'a̱ xqui 'yɛ'mbabi'ʉ. 13Mi thogui ñote ya 'ñøhø nú'ʉ to'o xqui mɛ'tsa nú'a̱ ra cohi'a̱. 14'Mɛt'o bi ma bá c'a̱'tsa ya nda̱ gá macja̱ ne yá nda̱xjua nda̱ ya xodyo, ne bi 'ñembabi'ʉ: ―Nuje stá cohe 'nara cohi xá nts'uni gue hinte ma ga tsihe asta hinga hohe ra Pablo. 15Ha nubyá nu'ahʉ ne ma'ra ya nda̱ de ma hmunts'a nda̱hʉ 'yaphʉ ra da̱nga nda̱ gá soldado gue rixudi dua tsin'ahʉ'a̱ ja ri thandihʉ. Gui 'ñemfʉ gue guí ne gui pa̱hʉ xá hño de nú'a̱ xa 'yøt'a̱. Ha nuje ma xi ga acje pa ga hohe ante da zøhø de guecua. 16Pe nu 'nará 'bɛdatsi ra cu Pablo bi ba̱di gue mi t'ɛcua rá tio, hangue 'bestho bi ma bá xipabi ja ra cuarte. 17Nu'bʉ́ nura cu Pablo bi zohna 'na de ya nda̱ gá soldado ne bi 'ñembabi: ―Tsi'tsua ra da̱nga nda̱ gá soldado nuna ts'ʉnt'ʉna̱, ngue'a̱ ha̱ 'raya noya da xipabi. 18Hangue nura nda̱ bi zi'tsua ra da̱nga nda̱ nú'a̱ ra ts'ʉnt'ʉ, ne bi 'ñembabi: ―Nú'a̱ ra Pablo ofadi bi zoncagui pa duá tsin'a nuna ts'ʉnt'ʉ ngue'a̱ ne da xi'a'i 'raya noya 'na̱. 19Nu'bʉ́ nura da̱nga nda̱ gá soldado bi mipa rá 'yɛ ra ts'ʉnt'ʉ ne bi zixa 'nambʉ pa bá ambasɛ ne bi 'ñembi: ―¿Te 'mɛ guí ne gui xicagui? 20Ha nú'a̱ ra ts'ʉnt'ʉ bi 'ñembabi: ―Ya xodyo xa 'yøt'a 'nara cohi gue ma da 'ya'a'i ra favo gui pɛmpa ra Pablo rixudi ja yá thandi yá hmunts'a nda̱'ʉ, ne ma da 'ñeñ'a'i gue nu'ʉ́ ne da ba̱di xá hño nú'a̱ te xa 'yøt'e. 21Pe oxqui camfri nú'a̱ da xi'a'ʉ, ngue'a̱ ngu ñote ya 'ñøhø acate, ne xa ma̱ gue hinda ñuni nixi da ntsithe asta hinda hyo ra Pablo. Nubyá nu'ʉ́ hønsɛ tø'mtho nú'a̱ go gui ma̱ngue. 22Nepʉ nura da̱nga nda̱ bi 'ñehui nú'a̱ ra ts'ʉnt'ʉ ne bi hyu'mba ra hña̱ ne bi 'ñembi: ―Oto xqui xipabi de nú'a̱ gá xicagui. 23Hangue nura da̱nga nda̱ bi zohna yoho ya nda̱ gá soldado ne bi 'bɛpabi gue da hñoqui co yo nthebe ya soldado dega 'ñoua, ne má hñu'rate ma 'rɛt'a ya soldado dega ntøgue, ne má yo nthebe ya soldado co ya lansa, pa da ma'ʉ ja ra hnini Cesarea nzʉnga gʉto nxuui. 24Nehe bi manda gue da t'umbabi 'na yoho ya fani ra cu Pablo pa da ma ntøgue, ne da ts'its'i, pe xi dra su xá hño pa dra dapabi ra Feli nú'a̱ mrá nda̱ ja ra hai Cilicia. 25Nehe bi t'umba 'nara t'ofo ya nda̱ gá soldado pa da umba ra nda̱ Feli, habʉ mi enga njaua: 26“Núga drá Claudio Lisia, dí zɛngua'i, nu'i hoga nda̱ Feli. 27Nuna ra 'ñøhø rá thuhu ra Pablo bi gʉ ya xodyo ne mi ma da hyohma̱. Pe nuga dá pa̱di gue ra me Nroma, hangue dá ña̱niga co ma soldado. 28Nuga ndí ne ga pa̱di hanja mi ña̱pabi'ʉ, hangue dá tsixhe ja yá thandi yá hmunts'a nda̱'ʉ. 29Ne nú'a̱ dá pa̱di gue mi ña̱pabi de yá leysɛ'ʉ, hingo te xqui 'yøt'e de ma leyhʉ pa xa tho nixi pa xa jothma̱ fadi. 30Pe nuga bi sicagui gue nuya xodyo mi ne xa 'yaqui pa xa hyohma̱'ʉ, hangue 'bestho dá pɛn'abʉ'a̱. Ne dá xipabi nú'ʉ to'o ri ña̱pabi gue da ña̱pabi ja ri thandi nú'a̱ xa 'yøt'e. Gue'a̱ mi ja te ga xi'a'i. Nzɛnguathohʉ.” 31Nu'bʉ́ ya soldado bi 'yøt'a ngu nú'a̱ bri 'bɛpabi, bi zixa ra cu Pablo dega xuui asta ja ra hnini Antipatri. 32Ha nurá hyax'a̱ ya soldado nú'ʉ mi 'ñoua bi menga pa ja ra cuarte, ha nú'ʉ mi pa ntøgue bi thoguiui ra cu Pablo. 33Ha nu mi zønga Cesarea bi t'umba ra t'ofo ra nda̱ Feli, ne ra cu Pablo bi t'ɛnt'ua ja rá 'yɛ'a̱. 34Ha mi uadi bi hñe'ta nú'a̱ ra t'ofo ra Feli bi 'yambabi habʉ mrá mengu. Ha nu mi xipabi gue mrá me Cilicia, 35nu'bʉ́ bi 'ñembabi: ―Ma ga ø te gui ma̱ nu sta 'ñepʉ nú'ʉ to'o ri ña̱p'a'i. Nepʉ bi manda gue dra su xá hño ja nú'a̱ ra ngu habʉ mi ja rá ts'ʉtbi ra nda̱ Erode.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\