RA ECHO 26

1Nepʉ ra nda̱ Agripa bi 'ñembabi ra cu Pablo: ―Dí 'ra'a nsɛqui gui ma̱ hanja xa hña̱p'a'i. Hangue nura cu Pablo bi 'ñena: 2―Con gatho ma paha ma hoga nda̱'i Agripa ma ga xi'a'i hanja ña̱pcagui nú'ʉ 'ra de ma mixodyohʉ. 3Ne drí johya ngue'a̱ nu'i guí pa̱di xá hño gatho ma nza̱ihʉ nújʉ dyá xodyohʉ, nehe guí pa̱di de gatho nú'a̱ te dí ma̱ñhʉ. Hangue nuga drí ba̱nte'i gui 'yøde gatho núna ma ga ma̱. 4Gatho ya xodyo xa ba̱tca ma 'mʉi desde nú'bʉ ndrá notsi, nú'bʉ ndí 'bʉ'be ma ja̱'i ja ma hai ne ja ndá ehe Jerusale. 5Ne'ʉ nehe pa̱di xá hño ne tsa da ma̱ 'bʉ go da ne'ʉ gue desde ndí ts'ʉnt'ʉ stá 'yo xá hño ja ma jamfrihʉ ngue'a̱ ndrá fariseo, ne guí pa̱di gue nuya fariseo ma'na ø'tua rá ley ra Moise que gatho ma'ra ma mixodyohʉ. 6Nubya xa ts'a̱ncagui de guecua ja ra ts'ʉtbi hønsɛ ngue'a̱ dí camfri gue ma da yopa nte nú'ʉ xa du ngu nú'a̱ xqui ña̱'tua Ajua̱ nú'ʉ ndu ma dadahʉ. 7Hangue gatho ma mixodyohʉ tø'mi da hña̱nga nú'a̱ ra hña̱'ti'a̱, ne nza̱ntho ri xøcambeni Ajua̱ ne pɛpabi ma pa ra xuui. Nuna guehna dí tø'mi nehe, ma hoga nda̱'i Agripa, y hangue por gue'a̱ xa ña̱pcagui'ʉ. 8¿Hanja hinguí camfrihʉ gue Ajua̱ ma da japi da yopa nte nú'ʉ xa du? 9Nequi nehe rá mʉdi ndí benga ndunthi ya ts'omfeni pa ga ø'tua ra nts'o'mʉi nú'ʉ to'o mi camfri ra Jesu nú'a̱ mrá me Nasare. 10Y njabʉ dá øt'e nuni Jerusale. Stí pønga ra nsɛqui ja ya nda̱ gá macja̱ pa ndí jʉ ndunthi ya gamfri pa ndí cot'a fadi, ne dá tha̱di gue ha̱ da tho 'ra de gue'ʉ. 11Ne ndunthi 'mi'qui ndí castiga nts'ɛdi ya gamfri ja yá nija̱ ma mixodyohʉ pa ndrí japi da ncøni de yá jamfri xqui mɛ'tsi. Ne xi ndí ncuɛ con gue'ʉ ne ndí pa ja ma'ra ya hnini yabʉ pa nduí honi pa ga ø'tua ra nts'o'mʉi. 12Hangue gue'a̱ ndrá mahma̱ Ndamasco ngue'a̱ ya stí pønga ra nsɛqui ja ya nda̱ gá macja̱ ne xqui 'raca ra ts'ɛdi pa ga jʉ ga cot'a fadi ya gamfri. 13Pe dí xi'a'i ma nda̱'i, nu ja ra 'ñu ngu mi nde ma pa, nura ora'a̱ dá handi bi gobgatho 'nara ñot'i mahyɛgui co nú'ʉ to'o ndrí 'ño'be, y nura ñot'i'a̱ ma'na mi tsɛdi que ra hyadi. 14Nepʉ ra ora'a̱ dá taguihe gatho, y nuga dá øde 'nara noya bi ña̱ca ebreo ne bi 'ñengagui: “Saulo, Saulo, ¿hanja guí hongui pa gui 'yøtca ra nts'o'mʉi? Nu'i grí 'ñʉnsɛhɛ, guí nja ngu ra nda̱mfri ora tica ra nsʉmboi.” 15Nepʉ nuga dá embabi: “¿To'o'i, zi Hmu?” Nu'bʉ́ nu'á̱ bi 'ñengagui: “Nuga go gueque drá Jesu. Ha nu'i guí hongui pa gui 'yøtca ra nts'o'mʉi ngue'a̱ guí honi pa gui 'yø'tua ra nts'o'mʉi nú'ʉ to'o xa gamfrigui. 16Nubyá nangui ne 'bai, ngue'a̱ nuga go stá zo'i y go stá huan'a'i pa gui pɛpcagui, ne pa gui damajua̱ni ja ya ja̱'i de nú'a̱ xcá hyandibya ne de nú'a̱ ma ga u't'a'i 'mɛfa. 17Nuga go ma ga ña̱ñ'a'i de ja yá 'yɛ ya xodyo ne de nú'ʉ hingyá xodyo nuni habʉ dí pɛñ'a'i gui ma. 18Nuni ja guehni ma gui zofo ya ja̱'i pa da pata yá mfeni pa da 'ño ja ra ma̱ca ñot'i, ne ya hinda sigui da 'ño ja ra 'bɛxuui. Ne gui xip'ʉ da 'uegue de ja yá ts'o'bɛfi ra Satá, ne da mɛpabi Ajua̱ ma Dada, ne da gamfrigui pa da hña̱nga ra mpumbi de yá ts'oqui, ne pa dyá mɛtigui ngu gatho nú'ʉ ma'ra xa nt'axca yá mfeni ngue'a̱ xa gamfrigui.” Njaua guehna bi xicagui ra Zidada. 19Hangue njabʉ, ma nda̱'i Agripa, hindá nts'o'yøde de nú'a̱ dá øde de mahets'i. 20Hangue dá fʉdi dá zofo ya ja̱'i 'bestho de guehni Ndamasco, nepʉ dá ma pa Jerusale ne gatho ja ma'ra ya hnini Judea. Ne dá ma nehe habʉ bí 'bʉ nú'ʉ hingyá xodyo, dá zofo gue da ñobri'ʉ de yá ts'oqui ne da gamfri Ajua̱, ne da 'yøt'a nú'a̱ xá hño pa da hnequi gue majua̱ni xa pata yá 'mʉi. 21Y hangue por guehna ma mixodyohʉ bi gʉgagui ja ra nda̱nija̱ ne mi ne xa hyogagui. 22Pe co rá mfats'i Ajua̱ asta nubya dí siguitho dí zofo nú'ʉ ja yá nsu ne nú'ʉ otho yá nsu. Y nuga nza̱ntho dí ma̱ ngu nú'a̱ bi ma̱nga ra Moise ne ma'ra yá 'mɛhni Ajua̱ de nú'a̱ mi pɛ'tsi da nja. 23Nu'ʉ́ mi ma̱ gue ra Cristo nú'a̱ xqui hñuxa Ajua̱ pa da nda̱, mi pɛ'tsi te da thogui ndunthi ya ts'othogui asta hinda tho. Pe 'mɛfa de rá du'a̱ go gue'a̱ rá mʉdi mi pɛ'tsi da yopa nte de ra du. Ne go gue'a̱ mi ma da xipa ya xodyo ne nú'ʉ hingyá xodyo de nú'a̱ ra 'ra'yo te da umbi, ne nura 'ra'yo te'a̱ nja ngu 'nara ñot'i ri yot'i'ʉ. 24Y nu mi ma̱nga njaua ra cu Pablo pa bi ma̱ hanja xqui hña̱pi, ra ora'a̱ ra Festo bi ña̱ nts'ɛdi ne bi 'ñembabi: ―¡Asta xcá 'bɛ ri mfeni, Pablo! Ngue'a̱ oda ri mfeni de ya hɛ'mi xcá hñe'ti, hangue xcá 'bɛ ri mfeni. 25Pe nura cu Pablo bi da̱di ne bi 'ñembabi: ―Hinstá 'bɛ ma mfeni, ma hoga nda̱'i Festo, ngue'a̱ nuga dí ma̱nga nú'a̱ majua̱ni. 26Nuni ra nda̱ Agripa, nehni pa̱di xá hño de nú'a̱ dí ma̱, hangue nuga hindí tsu ga ña̱ ja rá thandini. Dí pa̱di xá hño gue nuní ya xa unga nguɛnda de gatho núna dí ma̱, ngue'a̱ hinxa t'øt'e mant'a̱gui. 27Ma zi hoga nda̱'i Agripa, ¿ha guí camfri nú'a̱ bi ma̱nga yá 'mɛhni Ajua̱? Nuga dí pa̱di gue nu'i guí camfri nú'a̱ bi ma̱ñ'ʉ. 28Nepʉ nura nda̱ Agripa bi da̱di ne bi 'ñena: ―Ya ma'na tʉi ri 'bɛdi pa gui jacagui ga camfri ra Jesucristo nehe. 29Hangue nura cu Pablo bi 'ñembabi: ―Ha̱ha̱, co rá mfats'i Ajua̱ da njabʉ, ne hinga hønsɛ'i, nehe gatho núyʉ xa 'yøde nú'a̱ stá ma̱mbya. Dí ne da gamfriyʉ ngu stá camfriga nehe, hønsɛ hindí ne dra tha̱t'i co ya cadena ngu xra jagagui. 30Nepʉ de ya bi uadi bi ña̱ ra cu Pablo, bi 'mai ra nda̱ Agripa co ra Berenice ne ra Festo ne gatho nú'ʉ mi huhuini. 31Ne bi njʉqui'ʉ pa bá ña̱sɛ'ʉ 'na ngu 'na, ne bi 'ñémbi: ―Hinte xa 'yøt'a nuna ra 'ñøhø pa rí 'ñepi da tho, nixi pa da mfadi. 32Nepʉ ra nda̱ Agripa bi 'ñembabi ra Festo: ―Ya xa za xa thɛhma̱ nuna ra 'ñøhø 'bʉ hinxqui 'yadi da ma ja ma nda̱hʉ ra Augusto Cesa pa ja dí tha̱'mbani nguɛnda 'bʉ te xa 'yøt'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\