RA ECHO 28

1Nu ndá pøñhe gatho de ja ra dehe, ni 'na de guecje hindá ja̱the. Nepʉ ja dá pa̱he te rá hu nú'a̱ ra hai habʉ dá tsøñhe. Gue'a̱ 'nara xɛca hai rá thuhu Malta o ja ra ndehe. 2Nepʉ nuya mengu de guehni xi bi 'yøtcahe ndunthi ra hñoja̱'i. Ne bi 'ñutcahe 'nara da̱nga faspi pa dá mpa'the, ngue'a̱ xi xmá tsɛ 'nara 'ye mi 'ua̱i. 3Nepʉ ra cu Pablo bi xʉ 'raya za pa mi ʉ'tsa ja ra tsibi. Y nura ora'a̱ co ra pa bi bønga 'nara zatequ'eña̱ habʉ xqui t'u ra tsibi, ne bi 'mat'a ja rá 'yɛ ra cu Pablo. 4Y nu mi hyanda njabʉ nú'ʉ ya mengu de nú'a̱ ra hai'a̱ gue ra qu'eña̱ mi zʉdi ja rá 'yɛ ra cu Pablo, mri 'ñémbi'ʉ 'na ngu 'na: ―Nuna 'ñøhøni pøde xa hñote. Nuní masque bi c'othma̱ rá du de ja ra ndehe, pe nura ts'ʉtbi xa zʉdi de guecua, ya hinda hopi da nte. 5Pe nura cu Pablo bi hua̱t'a rá 'yɛ ja ra tsibi pa bi dagui nú'a̱ ra zatequ'eña̱, y hinte bi ja ra cu Pablo. 6Gatho ya mengu de nú'a̱ ra hai'a̱ mi tø'mi gue xa hyandi xa nenga rá 'yɛ, o xa datho xa du. Mi tø'mtho'ʉ te xa thogui hma̱ha̱'a̱, pe nu mi hyandi gue ya hinte bi ja, nu'bʉ́ nu'ʉ́ bi pata yá mfeni. Nepʉ nu'a̱ bi beñ'ʉ, gue nura cu Pablo mi gue'a̱ 'nara zidada. 7Guetbʉ de guehni ja mi jani yá hai 'nara 'ñøhø mrá thuhu ra Publio nú'a̱ mrá nda̱ de maxøgue nú'a̱ ra hai'a̱. Nu'á̱ xi bi 'yøtcahe ndunthi ra hñoja̱'i ne bi 'racje ntsaya hñu pa ja rá ngu. 8Y nurá dada'a̱ mi 'bɛnga ja ra mfidi mri hñeni mri umba ra nzø ne ra na̱st'i. Y nura cu Pablo bi ma bá c'a̱'tsi pa bá apabi Ajua̱ por gue'a̱ ne bi hñu'tsua rá 'yɛ. Nepʉ 'bestho bi ña̱ni'a̱. 9Y nu mi fa̱di njabʉ, bi zøhø ndunthi ya da'thi nú'ʉ myá mengu de nú'a̱ ra hai'a̱, ne gatho bi ña̱ni. 10Ne xi bi numansuguihe, y nu ndá pøñhe de guehni bi 'racje gatho nú'a̱ mi pa̱di'ʉ gue da 'yøtcahe ra 'bɛdi má 'ñu. 11Dá 'bʉheni hñu nza̱na̱ con gue'ʉ. Nepʉ ja dá jʉheni 'nara motsa nú'a̱ xqui gohni nehe nú'ʉ ya pa dega tsɛ. Nú'a̱ ra motsa'a̱ mrá me Alejandría 'nara hnini de ra hai Egipto. Ne de mbo ra motsa xqui thøteni 'raya c'oi de 'ra nú'ʉ t'embi ya ajua̱, 'na de gue'ʉ rá thuhu ra Casto, ha nu ma'na rá thuhu ra Polu. 12Nepʉ dá tsøñhe ja 'nara hnini rá thuhu Siracusa, ja dá 'bʉheni hñu pa. 13De guehni dá thoguihe mahuifi dá mahe ja rá hyo ra ndehe pa dá tsøñhe asta ja ra hnini Regio. Nepʉ rá hyax'a̱ bi 'ño ra nda̱hi mri 'ñehe mac'angui, nepʉ rá yopa dá tsøñhe ja ra hnini Puteoli de ra hai Italia. 14Ne de guehni ja dá nthɛheni 'raya cu nú'ʉ bi zixcahe pa ja yá ngu pa dá 'bʉheni con gue'ʉ hña̱to ma pa. Nepʉ de ya dá pøñhe de ra hnini Puteoli dá ma dí mahe ja ra hnini Nroma. 15Y nuya cu de guehni Nroma ya mi pa̱di gue ma ga tsøñhe, hangue nu'ʉ́ xqui bøni e da da̱cje ja ra da̱'ñu nú'a̱ mri ma Nroma, gueta ra tai de ra t'ʉca hnini rá thuhu Foro de Apio ne ra hnini rá thuhu Hñu Ngu. Ha nu mi hyanda ra cu Pablo nú'ʉ ya cu, nu'á̱ bi umba njama̱di Ajua̱ ne bi hñu rá mʉi ne xi bi johya'a̱. 16Nepʉ de dá tsøñhe Nroma, ra nda̱ gá soldado bi 'yɛnt'ua ja rá 'yɛ ra nda̱ gá nsufadi nú'ʉ ya 'yofadi mri zi'a̱. Pe nura cu Pablo bi umba nsɛqui pa bi ts'ixa 'nambʉ bá 'bʉi, ne bá 'bʉhuini'a̱ 'nara soldado pa bi su. 17Ne rá hñupa de xqui zønga ra cu Pablo nuni Nroma, bi zohna gatho ya nda̱ gá xodyo nú'ʉ mi 'bʉhni. Nepʉ de ya xqui munts'i bi 'ñembabi: ―Ma cu'ihʉ, masque núga hinte stá ø'tua ma mixodyohʉ, nixi stá øt'a 'nara nts'o'mʉi co nú'ʉ yá nza̱i ndu ma dadahʉ, pe masque hinte stá øt'e, nuga bri jʉgagui nts'a̱hni nuni Jerusale ne bi t'ɛntc'a ja yá 'yɛ ya me Nroma. 18Pe nu ndá nhyanthya̱he, himbi ts'ʉtcagui ni 'nara ts'oqui te stí øt'e pa xa hyocjhma̱'ʉ, hangue nu'ʉ́ mi ne da hyɛgagui. 19Pe numa mixodyohʉ de guehni himbi ne'ʉ gue da thɛgagui, hangue ma'na xá hño dá adi ga ehe pa guecua pa go da hña̱mga nguɛnda ma nda̱hʉ ra Augusto Cesa, pe hingue pa e ga ña̱pabi ma mixodyohʉ. 20Hangue stá zon'ahʉ pa ga ña̱hʉ. Nuga dí 'bacua ja ri thandihʉ dí tha̱t'i co ya cadena ngue'a̱ dí tø'mi nú'a̱ ra hña̱'ti xa ña̱tcaguihʉ Ajua̱ nújʉ dyá me Israelhʉ. 21Nu'bʉ́ nuya nda̱ gá xodyo bi 'ñemba ra cu Pablo: ―Nuje ni 'nara hɛ'mi hinte stá ha̱ñhe de guehni Judea de gue'a'i, ne ni 'na de gue nú'ʉ ma mixodyohʉ xqui 'ñehe de guehni hinte xa xicje de gue'a'i, nixi xa ña̱p'a'i. 22Dí ne ga øhe nú'a̱ guí ma̱ de nú'a̱ guí camfri, ngue'a̱ dí pa̱he gue habʉraza ña̱ma'ñʉ ya ja̱'i de nuna ra 'ra'yo jamfri. 23Nepʉ bi má̱mbi'ʉ te ra pa mi ma da yopa ña̱'ʉ ma'na'qui. Y nu mi dat'a nú'a̱ ra pa'a̱ xqui ma̱ñ'ʉ, ndunthi de gue'ʉ bi zønga habʉ mi 'bʉ ra cu Pablo. Desde mi xudi bi mʉdi bi ña̱'a̱ asta mi nde tobya mi zofo ya ja̱'i de hanja ri manda Ajua̱. Nú'á̱ mi ma̱ de rá ley ra Moise ne gatho nú'a̱ xqui 'yofo ma'ra yá 'mɛhni Ajua̱, pa nu'ʉ́ da gamfri nehe gue ra Jesu go gue'a̱ ra Cristo nú'a̱ to'o bá pɛhna Ajua̱ pa da nda̱. 24Nepʉ 'ra de gue'ʉ bi gamfri nú'a̱ mi ma̱nga ra cu Pablo, pe nu ma'ra himbi gamfri. 25Ne 'ra de gue'ʉ bi ntsanoyasɛ ne bi mʉdi bi ma'ʉ. Pe ante da ma'ʉ ra cu Pablo bi 'ñembabi'ʉ: ―Go gue'a̱ majua̱ni bi ma̱nga ra ba̱di Isaía po rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ bi xipa ndu ma dadahʉ, ne bi 'ñena njaua: 26Rí ma ua xipa nuya ja̱'i: Ma gui 'yødehʉ, pe hinda zo ri mfenihʉ, ma gui hyanthʉ, pe hingui ma gui pa̱hʉ te rí bøni nú'a̱ gui hyanthʉ. 27Ngue'a̱ xi xa megui ri mfenihʉ, ne hinguí ne gui hñuxhʉ nt'øde nú'a̱ guí ødehʉ, ne hinguí ne gui pa̱hʉ nú'a̱ guí hanthʉ. Nu'ahʉ hinguí ne gui hanthʉ, nixi gui 'yødehʉ, nixi gui pa̱hʉ, ngue'a̱ hinguí ne gui ntsø'mhʉ pa ga pun'a ri ts'oquihʉ. Guehna ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo. 28Hangue pa̱hʉ xá hño gue desde nubya ma da t'umbabi ra noya dega mpøhø nú'ʉ hingyá xodyo. Nuga dí camfri gue nu'ʉ́ ha̱, ma da 'yøde ne da gamfri. 29Ne nu mi uadi bi ma̱nga njabʉ ra cu Pablo, ya xodyo bi ma ne mri ntsanoya sɛhɛ'ʉ. 30Ha nura cu Pablo bi 'mʉhni maxøgue yo njɛya ja 'nara ngu dega njut'i, ne mi umba ntsaya gatho nú'ʉ mi tsøni pa da ña̱ui. 31Ne mi zofo ya ja̱'i hanja go ri manda Ajua̱, ne mi xipabi'ʉ de ra Zidada Jesucristo. Himi tsu da ña̱, ne hinto mi ha̱cuabi'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\