RA ECHO 3

1'Nara pa ra apostol Pedro ne ra apostol Xuua mri ma pa ja ra nda̱nija̱ ngu nzʉnga hñu nde, ya mi gue'a̱ ra ora pa ra søcambeni ja ra nija̱. 2Y nuni ja ra gosthi nija̱ nú'a̱ mrá thuhu Mahotho, ja xqui hñudini 'nara 'ñøhø mrá doua desde xqui 'mʉi. Mi ts'ixa hyastho pa ja mi t'ehni pa mi apabi ra boja̱ gatho nú'ʉ to'o mi thohni mi cʉt'a mbo ra nda̱nija̱. 3Nu'bʉ́ nu'á̱ bi hyanda ra apostol Pedro ne ra apostol Xuua de mi ma da yʉt'a ja ra nda̱nija̱, bi 'yapabi ra boja̱. 4Nepʉ nura Pedro ne ra Xuua bi gohi bi 'mai bi hyanda nú'a̱ ra zi mɛti, ne ra Pedro bi 'ñembabi: ―Hyandgahe. 5Ne nura zi doua xi bi gohi bi nʉ'ta nú'ʉ yoho ya apostol, mi hu rá mʉi gue mi ma te da umbahma̱'ʉ. 6Nepʉ ra Pedro bi 'ñembabi: ―Othogui ra t'axi nixi ra oro pa ga 'ra'a'i. Nú'a̱ dí pɛ'tsi gue'a̱ ma ga 'ra'i. De rá thuhu ra Jesucristo nú'a̱ mrá me Nasare dí xi'a'i gui 'bai gui 'yo. 7Nepʉ bi mipa rá 'yɛ ra 'ñɛi ne bi 'ba'mi, ne 'bestho bi nja yá ts'ɛdi yá ua ne yá gut'ɛgui. 8Y nura ora'a̱ 'bestho bi 'yɛnga 'nara sagui ne bi 'mai xá hño, nepʉ bi 'ño, ne bi mɛui ya apostol pa mbo ra nija̱ xi mi ɛnsagui mi xøcambeni Ajua̱ con gatho rá johya. 9Y gatho ya ja̱'i bi hyanda nú'a̱ mrá doua gue ya mi 'yo ne mi xøcambeni Ajua̱. 10Nepʉ nu'ʉ́ 'bestho bi ba̱di gue go mi gue'a̱ mrá douahma̱ nza̱ntho mi hudi mi a ra boja̱ ja ra gosthi nija̱ mrá thuhu Mahotho. Ne xi bi 'yø'ʉ de nú'a̱ xqui nja. 11'Mɛfa nú'a̱ ra 'ñøhø mrá doua himi ne da 'uegue de ra apostol Pedro nixi de ra apostol Xuua. Y gatho nuya ja̱'i mi 'yo de guehni xi mri 'yø de nú'a̱ xqui hyandi, hangue bi da̱ma munts'i'ʉ ja ra porta rá thuhu ra Porta de ra Salomó nuni habʉ mi 'bai ra Pedro ne ra Xuua co nú'a̱ mrá doua. 12Y nu mi hyanda ra Pedro nú'ʉ ya ja̱'i xqui munts'ini, bi 'ñembabi: ―Nú'ahʉ gyá me Israelhʉ, ¿hanja xi grí 'yøhʉ, ne hanja xi guí nʉtcahe 'ñena gue co ma ts'ɛdisɛhe go stá japhe xa 'ño nuna 'ñøhø, o 'ñena ngue'a̱ gue por dí 'yohe xá nt'axi gue por gue'a̱ stá japhe da ña̱ni? 13Nú'a̱ ra Ajua̱ mi xøcambeni ra Abrá ne ra Isaac ne ra Cobo ne gatho nú'ʉ ma'ra ndu ma xitahʉ, nú'á̱ go guet'a̱ ra Ajua̱ bi japi bi 'ño nuna ra 'ñøhø po rá thuhu ra Jesucristo nurá T'ʉ'a̱, pa njabʉ da hneca rá ts'ɛdi nura T'ʉ'a̱. Nú'á̱ go gue'a̱ gá daphʉ ya nda̱, ne gá ma̱ñhʉ ja rá thandi ra Pilato gue hinda thɛgui, masque ra Pilato go mi nehma̱ xa hyɛgui'a̱. 14Pe nu'ahʉ́ hingá nehʉ, masque go gue'a̱ rá hma̱ca T'ʉ Ajua̱ nú'a̱ hinte ma ts'oqui xqui 'yøt'e. Pe nu'ahʉ́ gá eñhʉ gue ma'na xá hño dra thøgue 'nara hyote. 15Nepʉ nu'ahʉ gá hyohʉ nú'a̱ to'o ri 'racjʉ ra te, pe Ajua̱ bi 'yøt'e pa da yopa nte de ra du. Nuje go dá hanthe bi yopa nte, hangue dí damajua̱nihe de gue'a̱. 16Nuna 'ñøhø guí hanthʉ ne guí pa̱hʉ gue mrá douahma̱, go ra Jesu bi 'yøthe ngue'a̱ dí camfrihe'a̱. Hangue bi njabʉ ngu guí hanthʉbya. 17Nubyá, nú'ahʉ ma cu'ihe, dí pa̱he xá hño gue gá dahʉ ra Jesu ngue'a̱ hinte nguí pa̱hʉ, ngu nú'ʉ ma nda̱hʉ nehe himbi zo yá mfeni nehe nú'a̱ bi 'yøt'e, hangue gá mfaxhʉ gá hyohʉ ra Jesu. 18Pe nu Ajua̱ bi 'yøt'e da nja ngu nú'a̱ xqui xipa yá 'mɛhni maya'bʉ ne xqui 'yofo'ʉ gue nura Cristo nú'a̱ rá 'mɛhni pa e da nda̱ mi pɛ'tsi da thogui ndunthi ya ʉgui asta rá du'a̱. 19Hangue nubya mahyoni gui ñobrihʉ ne gui yopa jonihʉ co Ajua̱ pa da pun'a ri ts'oquihʉ, y nu'bʉ́ ha̱, nu'á̱ da 'ra'a'ihʉ 'nara 'ra'yo mfeni ne 'nara hoga'mʉi. 20Ne da yopa pɛn'a'ihʉ ra Jesu nú'a̱ to'o ra Cristo nú'a̱ xqui hñuts'i'a̱ pa da nda̱. 21Ne nu'á̱ xi majua̱ni bi yopa mengui mahets'i pa ja dua 'bʉhni asta hinda zø ra pa da yopa hoca Ajua̱ gatho, ngu nú'a̱ xqui xipa maya'bʉ yá ma̱ca 'mɛhni da ma̱. 22Ngu bi ma̱nga ra Moise bi xipa ndu ma xitahʉ bi 'ñembi: “Nú'a̱ Ajua̱ ma zi Hmuhʉ ma da hñux'ahʉ 'na de gue'ahʉ pa drá 'mɛhni'a̱ ngu xa hñuxcagui nehe, y nú'á̱ ma gui 'yøtehʉ nú'a̱ da xi'ahʉ. 23Ne gatho nú'ʉ to'o hinda ne da gamfribi rá noya nú'a̱ ra 'mɛhni'a̱, nu'ʉ́ dra huati ne da 'mɛdi de ja yá hnini.” 24Gatho nú'ʉ ma'ra yá 'mɛhni Ajua̱ desde ra Samue pa xqui 'ñecua, xqui ma̱ nehe de nuya pabya dí 'bʉhʉ. 25Y nú'ʉ ya hña̱'ti bi ma̱nga nuya 'mɛhni'ʉ, gue'ʉ pa gue'ahʉ. Y nú'ʉ ya ja̱pi de ra cohi xqui gohui Ajua̱ ndu ma xitahʉ, nehe gue'ʉ pa ri hñohʉ. Hangue Ajua̱ bi 'ñembabi ra Abrá: “Po 'nari 'roho ma da 'ñehe 'mɛfa, ma ga ja̱pi gatho ya ja̱'i de rá ngʉni ra ximhai.” 26Y nu'ahʉ go yá mʉdi'ihʉ bá pɛn'ahʉ rá T'ʉ Ajua̱ pa bi zo'ahʉ gui ñobrihʉ de ri ts'oquihʉ pa njabʉ da ja̱p'a'ihʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\