RA ECHO 5

1Pe mi 'bʉ ma'na ra gamfri mrá thuhu ra Ananía ha nurá 'bɛhña̱ mrá thuhu ra Safira. Nú'ʉ́ bi pa 'nara hai myá mɛti'ʉ. 2Nepʉ bi beñ'ʉ gue hinda unga gatho ra boja̱ de nú'a̱ xqui pa yá hai, hangue bi za̱ma 'na tʉi ra boja̱ ra cu Ananía. Ne mi pa̱sɛ co rá 'bɛhña̱ gue xqui za̱ma ra boja̱. Nu'bʉ́ ra cu Ananía bi hña̱xa nú'a̱ ra boja̱ bi hyeque pa bá umbabi ya apostol, 'ñena gatho ra boja̱ mi ha̱, pe hina. 3Nepʉ ra apostol Pedro bi 'ñembabi: ―Ananía, ¿hanja xcá hopi xa hya'a'i ra Satá pa xcá hyathma̱ ra Ma̱ca Nda̱hi? Ngue'a̱ hingá unga gatho nú'a̱ ra boja̱ gá ha̱ni de ri hai gá pa ngu nú'a̱ gá ma̱ gue mi xøgue ra boja̱. 4¿Ha gue hingo ri mɛtihma̱ ra hai? ¿Ha gue hingo ri mɛtihma̱ ra boja̱ nehe? ¿Hanja gá beni gui 'yøt'e njabʉ? Ya xcá nc'uamba ja rá thandi Ajua̱, hingue hønsɛ con guecje. 5Ha nu mi 'yøde nuya ya noya ra cu Ananía 'bestho ra ora'a̱ bi dagui bi du. Y gatho nú'ʉ to'o mi 'bʉhni ne gatho nú'ʉ ma'ra to'o bi 'yøde de nú'a̱ xqui nja, gatho'ʉ xi bi ntsu. 6Nepʉ nuya ba̱ts'ñøhø mi 'bʉhni bi 'mai bá jʉts'i ne bi mant'i bi duts'i'ʉ pa bi ma bá agui. 7Nepʉ xqui tho ngu hñu ora bi zøhø rá 'bɛhña̱ ra cu Ananía nehe habʉ mi 'bʉi ya gamfri, pe nu'á̱ nixi mi pa̱di te xqui nja. 8Nepʉ ra apostol Pedro bi 'yambabi de ra boja̱, ne bi 'ñembabi: ―¿Ha gue gue'a̱ bi muui nú'a̱ ra hai gá pahʉ? Nu'bʉ́ nú'a̱ ra nju bi da̱di ne bi 'ñena: ―Ha̱ha̱, gue'a̱ bi muui. 9Nepʉ ra Pedro bi 'ñembabi: ―¿Hanja gá cohui 'nara cohi ri da̱me pa gui hyathma̱hʉ rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱? Ndi, 'bapʉ møte ja ra gosthi nú'ʉ to'o ja bá juadi bá ac'a ri da̱me, y nubyá e da dux'a'i nehe pa da 'yac'a'i. 10Y 'bestho nura ora'a̱ ra nju Safira bi dagui bi du ja yá ua ra apostol Pedro. Ha ngu mi yʉt'a nú'ʉ ya ba̱ts'ñøhø bi hyandi gue ya xqui du nú'a̱ ra nju nehe, 'bestho bi duts'i'ʉ pa bi ma bá agui nehe habʉ xqui 'yacuabi'ʉ rá da̱me. 11Nepʉ gatho ya gamfri xi bi hña̱xa 'nara da̱nga tsu, nehe gatho nú'ʉ ma'ra to'o bi 'yøde de nú'ʉ ya t'øt'e'ʉ, xi bi ntsu'ʉ. 12Nuya apostol bi 'yøt'a ndunthi ya nt'udi ne ndunthi ya da̱nga t'øt'e ja yá thandi ya ja̱'i. Mri munts'a gatho ya gamfri mahyɛgui 'na mfenitho ja ra porta nú'a̱ rá thuhu ra Porta de ra Salomó. 13Gatho nú'ʉ himyá gamfri xi mi tsu da munts'i co ya gamfri, pe nuya ja̱'i'ʉ mi e'tsua yá nsu'ʉ. 14Ne 'nara pa ngu 'nara pa mi 'yo mi camfri ndunthi ya ja̱'i, ya 'ñøhø ne ya 'bɛhña̱. 15Ne 'yo mi fa̱di, hangue asta mi thuxa ya da'thi pa mbi 'bɛgui co yá mfidi ja yá hyo ya 'ñu pa nura ora da thohni ra apostol Pedro, hønsɛ co rá xudi'a̱ da go'ma nú'ʉ ya da'thi, nú'ʉ́ 'bestho da ña̱ni. 16Gatho nú'ʉ ya hnini mi ja gueta Jerusale mi pa ya ja̱'i pa guehni mi tsixa ya da'thi ne nú'ʉ to'o mi pɛ'tsa ya ts'onda̱hi, y gatho mi ña̱ni. 17Nepʉ bi njʉxa ra da̱nga nda̱ gá macja̱ ne ya saduceo nú'ʉ myá mfats'i'a̱, ngue'a̱ xi bi bø yá cuɛ'ʉ ngue'a̱ mi ne da nsɛhɛ'ʉ ne ya ndunthi ya ja̱'i mri dɛna ya apostol. 18Nepʉ bi gʉ nts'a̱hni ya apostol ne bi got'a fadi. 19Nepʉ nú'a̱ ra xuui'a̱ 'nará ɛnxɛ Ajua̱ bá ehe pa bi xoca ra gosthi fadi, ne bi pønga pa thi ya apostol, ne bi 'ñembabi: 20―Rí maha ja ra nda̱nija̱ ua zofohʉni ya ja̱'i, ne xipabihʉ ra hoga noya de nuna ra 'ra'yo te. 21Nepʉ rá hyax'a̱ xi 'nitho, nu'ʉ́ bi ma pa ja ra nda̱nija̱ ngu nú'a̱ xqui xipabi rá ɛnxɛ Ajua̱. Y ngu mi zøni bi yʉt'a mbo 'bestho pa bi zofoni ya ja̱'i. Y de mi zofo ya ja̱'i ya apostol, nura da̱nga nda̱ gá macja̱ ne yá mfats'i bi 'yøt'a 'nara hmunts'i con gatho ya nda̱ de ra hnini Israel. Ne bi mɛhna to'o mi ma dua tsi nú'ʉ ya apostol mi jot'a fadi. 22Ha nu mi zønga nú'ʉ ya nzints'a̱hni ja ra fadi, ya mi jo'oni ya 'yofadi. Nu'bʉ́ nu'ʉ́ bá da̱ma pengui pa bi ma̱ gue ya mi jo'oni'ʉ, 23ne bi 'ñena'ʉ: ―Dá tsʉhe ra fadi xi mi jot'i xá hño, ne nuya nsufadi ja mi 'bahni ja ra gosthi, pe nu ndá xocje ra gosthi hinto dá tsʉheni mbo. 24Nu mi 'yøde njabʉ nura da̱nga nda̱ gá macja̱ ne ra nda̱ de ya nsunija̱ ne ma'ra ya nda̱ gá macja̱, xi bi du yá mʉi, ne himi pa̱di te da beni, y mri 'ñémbi'ʉ: ―Xibya ¿te rí bømbya'a̱? 25Nepʉ bi zøhø 'nara ja̱'i bi 'ñembabi'ʉ: ―Nú'ʉ ya 'ñøhø gá cothma̱hʉ fadi, ya bí 'bʉhni ja ra nda̱nija̱ bí zofo ya ja̱'i ma'na'qui. 26Nu'bʉ́ ra nda̱ de ya nsunija̱ bi mɛui ya gʉnts'a̱hni pa bá yopa jʉ ya apostol. Bá jʉ pe hinte bi 'yø'tuabi'ʉ ngue'a̱ mi tsu xa bø yá cuɛ ya ja̱'i y xa hyøxa nc'ahni. 27Nepʉ bi zixa ya apostol ja ra hmunts'a nda̱ gá xodyo, ne ja bi 'ba'mni ja yá thandi'ʉ. Nepʉ nú'a̱ ra da̱nga nda̱ gá macja̱ bi 'ñembabi: 28―¿Ha gue hindá xi'ahe gue ya hinxcá zofohma̱hʉ ya ja̱'i ne ya hinxcá ña̱hma̱hʉ de rá thuhu ra Jesu? Nu'bʉ́ ¿hanja hinxcá 'yøhʉ? Ya gatho ya ja̱'i de guecua Jerusale xcá zofohʉ de ri noyahʉ. Ne go guí ne gui hyøxcahe ra thaibya de rá du nú'a̱ ra 'ñøhø'a̱. 29Nu'bʉ́ ra apostol Pedro ne gatho ma'ra ya apostol bi da̱di ne bi 'ñeñ'ʉ: ―Nuje ma'na rí 'ñepi ga øthe Ajua̱ que yá hmanda ya meximhai. 30Ajua̱ nú'a̱ to'o mi xøcambeni ndu ma xitahʉ go gue'a̱ bi 'yøt'e pa bi yopa nte ra Jesu de ra du, masque nu'ahʉ gá ponthʉ ja 'nara za asta himbi hñu ri mʉihʉ gá hyohʉ. 31Y nubyá Ajua̱ xa 'ñegui ja rá 'ñɛi pa da nda̱. Y nú'á̱ go gue'a̱ ra Pøhøte zo'ahʉ gatho nú'ahʉ gyá me Israelhʉ pa gui ñobrihʉ de ri ts'oquihʉ ne da pun'ahʉ. 32Nuje dí dahe majua̱ni de gue'a̱, ne ra Ma̱ca Nda̱hi ri damajua̱ni de gue'a̱ nehe. Nehe Ajua̱ ri umba ra Ma̱ca Nda̱hi nú'ʉ to'o øte'a̱. 33Ha nu mi 'yøde njabʉ ya nda̱ xi bi bø yá cuɛ ne asta mi ne xa hyohma̱ ya apostol. 34Pe mi 'bʉhni 'nara 'ñøhø mrá fariseo mrá thuhu ra Gamalie, nú'á̱ mi 'nara xahnate de ra ley, y gatho ya ja̱'i xi mi numahño'a̱. Nu'á̱ bi 'mai ne bi manda dra pønga 'na zi ora nuya apostol. 35Nepʉ nura Gamalie bi 'ñembabi gatho nú'ʉ ya ja̱'i xqui munts'ini: ―Nú'ahʉ compahʉ de Israel, beñhʉ 'mɛt'o xá hño nú'a̱ guí ne gui 'yø'tuahʉ nuya 'ñøhø'ʉ. 36Beñhʉ gue pɛ'tsa 'raya pa bi nanga 'nara 'ñøhø mrá thuhu ra Teuda mi hu rá mʉi gue mi pɛ'tsa 'nara nsu ne mi ne da nda̱ngui de ma'ra, hangue bi dɛna ngu goho nthebe ya 'ñøhø. Pe nura Teuda bi tho, ne gatho nú'ʉ to'o mri 'ñoui bi nxani ne bi nhuati gatho'ʉ. 37Nepʉ 'mɛfa de gue'a̱ bi 'mʉ ma'na ra 'ñøhø mrá thuhu ra Juda mrá me Galilea. Ne nú'ʉ ya pa dega nthuxa thuhu, nu'á̱ bi 'yʉ'ta ndunthi ya ja̱'i pa go bri thɛni'a̱. Ne 'mɛfa nu'á̱ bi tho nehe, ne bi nxanga gatho yá ja̱'i nú'ʉ mri 'ñoui. 38Hangue nuga dí xi'ahʉ, ma'na xá hño hyɛhʉ dí 'yobʉ nuya 'ñøhø'ʉ. Nu'bʉ nú'a̱ øt'e'ʉ go xa bensɛhɛ, pɛ'tsi ga hanthʉ da nhuati nehe. 39Pe nu'bʉ go rá mɛti Ajua̱ nú'a̱ øt'e'ʉ, nu'bʉ́ hinda za gui hña̱cuahʉ. Ngue'a̱ 'bʉ gui 'yøthʉ njabʉ, ja ra uɛnda go grí ntuñhʉ co Ajua̱. 40Y nú'ʉ mi 'bʉhni ja ra hmunts'i bi 'yøde nú'a̱ ra ts'ofo'a̱. Hangue bi yopa cʉ'ta mbo ya apostol pa hønsɛ bi na'mbabi ne bi yopa hyø'tua ra hña̱ gue ya hinda sigui da ña̱ de rá thuhu ra Jesu, nepʉ bi hyɛgui bi ma'ʉ. 41Y de mi bønga ya apostol de guehni, xi mri johya'ʉ ngue'a̱ Ajua̱ xqui umba nsɛqui da tho 'nara 'bɛtsa po rá thuhu ra Zidada Jesu. 42Ha hyastho himi tsaya'ʉ da zofo ya ja̱'i de ja ra nda̱nija̱, ne mi pa ja ya ngu mi ma̱nga ra hoga nt'øde de ra Zidada Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\