RA COLOSENSE 1

1Núgui drá Pablo rá apostolgui ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Ajua̱ go rá paha'a̱ pa bi hñuxcagui dega apostol. Nugui ne ra cu Timu 2dí op'a'ihe nuna carta nú'ahʉ ma zi cu'ihʉ guí 'bʉhʉbʉ ja ra hnini Colosa, guí camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne yá ba̱tsi'ihʉ Ajua̱. Ajua̱ ma Dadahʉ da ja̱p'a'ihʉ ne da max'ahʉ pa gui 'bʉhʉ te rá entho. 3Ajua̱ ma Dadahʉ go gue'a̱ rá Dada nehe ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo dí apabihe por gue'ahʉ ne nza̱ntho dí umfe njama̱di'a̱ 4ngue'a̱ stá øhe de ri jamfrihʉ guí pɛ'tsuahʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ne de nú'a̱ ra hma̱te guí pɛ'tsuahʉ gatho nú'ʉ ma'ra yá ba̱tsi Ajua̱, 5ngue'a̱ guí tø'mhʉ ma gui 'bʉhʉ nuni mahets'i habʉ xuá hyoqui Ajua̱ pa gue'ahʉ. Nu'ahʉ guí pɛ'tshʉ ra hoga nthø'mate ngue'a̱ xcá 'yøhʉ ra ma̱ca noya nú'a̱ ma̱nga majua̱ni, ne xcá camfrihʉ. 6Nú'a̱ ra ma̱ca noya xcá 'yøhʉ xa si'ahʉ, rí ntʉngui gatho rá ngʉni ra ximhai, ne rí gamfri ndunthi ya ja̱'i. Gue'a̱ ngu 'nara hoga sofo ri unga rá noya Ajua̱ de habʉraza de ra ximhai, ngu bi nja de guepʉ Colosa nu ngá 'yødehʉ bi si'ahʉ de nú'a̱ bi 'yøt'a Ajua̱ po rá hñoja̱'i, ne gá pa̱hʉ gue go gue'a̱ xi majua̱ni nú'a̱ bi si'ahʉ. 7Gue'a̱ bi 'ñu't'a'ihʉ numa hma̱ca cuhʉ ra Epafra, guehni 'nará hoga mɛfi ma Zidadahʉ ra Jesucristo stá 'ño'be ja rá 'bɛfi Ajua̱, ne bi zo'ahʉ de rá noya Ajua̱. 8Nuni go guehni bi xicaguihe de nú'a̱ ra hoga hma̱te guí pɛ'tshʉ ngue'a̱ xcá camfrihʉ. 9Desde nú'a̱ ra pa'a̱ dá øhe njabʉ, hindí tsayahe dí apabihe Ajua̱ por gue'ahʉ, pa da 'ra'ahʉ 'nara hoga mfeni pa gui pa̱tuahʉ xá hño nda'a̱ go rá paha'a̱, ne da 'ra'ahʉ ra mfa̱di pa gui pa̱hʉ xá hño gatho nú'a̱ u't'ahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi, ne gui pa̱hʉ nda'a̱ xá hño gui 'yøthʉ. 10Dí apabihe gue nza̱ntho gui 'yøthʉ ngu nú'a̱ rí 'ñep'a'ihʉ gui 'yøthʉ ngue'a̱ guí camfrihʉ ra Zidada, ne gui 'yøthʉ ngu nú'a̱ ri ho'a̱, pa njabʉ da xup'a ri hoga 'bɛfihʉ, ne ma'na gui pa̱hʉ'a̱. 11Nehe dí apabihe gue da 'ra'ahʉ ndunthi rá ma̱ca ts'ɛdi'a̱ pa da za gui tsɛthʉ gatho nú'a̱ da 'ñep'a'ihʉ, ne gui tsɛthʉ co ra johya ne ra pacencia. 12Ga umfʉ njama̱di Ajua̱ ra Dada ngue'a̱ nu'á̱ xa 'racjʉ ra ts'ɛdi pa ga 'bʉhʉ ja rá ma̱ca ñot'i'a̱, ngu nú'a̱ xa umbabi gatho ma'ra yá ba̱tsi'a̱. 13Ajua̱ go gue'a̱ bi pøngaguihʉ de ja ra 'bɛxuui habʉ ndí 'bʉhʉ ja rá hmanda ra ts'oqui, y bi hñuscaguihʉ ja rá hmanda rá hma̱ca T'ʉ, go gue'a̱ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 14Nú'á̱ go gue'a̱ bi manga rá ji ne bi du pa bi pungaguihʉ gatho ma ts'oquihʉ ne pa bi pøhøguihʉ. 15Ajua̱ hingui hnequi, pe bá ehe rá T'ʉ nú'a̱ mahyɛguiui rá 'mʉi, ne xa thandi ne xa 'ñutcahʉ tengu rá 'mʉi rá Dada. Nu'á̱ ya mi 'bʉi ante da nja gatho nú'a̱ jabya, ne go gue'a̱ ra nda̱ de gatho. 16Y Ajua̱ bi 'yɛnt'ua rá 'yɛ'a̱ pa go bi hyoqui gatho nú'a̱ ja ne 'bʉi nuni mahets'i ne nuua ja ra ximhai, gatho nú'a̱ ri hnequi ne nú'a̱ hini hnequi, gatho nú'ʉ to'o ri manda ne ri nda̱, nú'ʉ ja yá ts'ʉtbi ne yá ts'ɛdi, gatho go bi hyoc'a̱, ne gatho pa rá nsunda'a̱. 17Nú'á̱ ya mi 'bʉi ante da nja gatho nú'a̱ jabya, ne gatho go o ja rá 'yɛ pa ri su'a̱. 18Ha nú'á̱ nehe go ra ña̱xu de ra nija̱. Y nura nija̱ nú'ʉ to'o camfri'a̱, ne nu'ʉ́ go gue'ʉ rá ndo'yo'a̱. Y nu'á̱ umbabi'ʉ ra 'ra'yo te nú'ʉ to'o camfri'a̱. Nu'á̱ go rá mʉdi bi yopa nte de ja ya du, pa go bi nda̱'a̱ de gatho. 19Ajua̱ go rá paha pa bi mahyɛguiui rá 'mʉi ne rá ts'ɛdi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 20Nehe Ajua̱ go rá paha pa bá pɛhni'a̱ pa njabʉ por nú'a̱ bi 'yøt'e'a̱ da za da yopa hogui gatho nú'a̱ xqui ts'oqui nuua ja ra ximhai ne nuni mahets'i. Po rá ngue'ʉ bi manga rá ji ja ra pont'i'a̱ ne ja bi duni, pa nu'ʉ́ bi za bi má̱di'ʉ co Ajua̱ ne bi za bi 'mʉi xá hño ja rá thandi'a̱. 21Nu'ahʉ ma'mɛt'o nguí 'bʉhʉ yabʉ de Ajua̱ ne ngrí ʉtsahʉ'a̱ ja ri mfenihʉ, ngue'a̱ nguí øthʉ ya ts'ot'øt'e, pe nubyá Ajua̱ xa 'yøt'e pa gá má̱dihʉ con gue'a̱ ne gá 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi'a̱. 22Ngue'a̱ Ajua̱ bá pɛhna rá T'ʉ y nú'á̱ gue'a̱ ra Zidada Jesucristo bi e bi nja̱'i pa bi tho ja ra pont'i, pa njabʉ da za gui 'bʉhʉ strá nt'axi ja rá thandi Ajua̱, ne ya hinte ma ts'oqui gui tuhʉ, ne njabʉ hinto da 'bɛ't'a ri tsahʉ ja rá thandi'a̱. 23Hangue mahyoni gui siguihʉ co nú'a̱ ra hoga jamfri xcá ha̱ñhʉ, ne gui zɛhʉ ngu ya 'yʉza ri cʉna mbo ra hai, ne nza̱ntho gui tø'mhʉ nú'a̱ ra nthø'mate xa si'ahʉ ne ma gui ha̱ñhʉ ngue'a̱ xcá camfrihʉ ra ma̱ca noya nú'a̱ gá ødehʉ. Nuna ra ma̱ca noyana̱ xa nt'øde maxøgue rá ngʉni ra ximhai, y núgui drá Pablo xa thuxcagui pa ga xanga nuna ra ma̱ca noyana̱. 24Xi drí johya ngue'a̱ dí tho ya thogui po rá ngue'ahʉ. Dí sufri ngu bi sufri ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, pa ga thogui nuya thogui hinxa njatho po rá ngue rá nija̱, y nú'á̱ go rá ndo'yo'a̱. 25Nugui 'nadrá mɛfi ja rá nija̱ Ajua̱ xa hñuxcagui pa ga xi'ahʉ gatho ngu nú'a̱ ma̱nga rá noya'a̱. 26Ajua̱ bi hñuxcagui pa ga xi'ahʉ nú'a̱ xqui beni'a̱ desde maya'bʉ ne hinto xqui ba̱di, pe nubyá ha̱, xa 'ñutcahʉ nújʉ yá ba̱tsiguihʉ'a̱. 27Ajua̱ gue'a̱ rá paha bi 'ñutcahʉ nú'a̱ xquí beni'a̱ ne hinxqui fa̱dihma̱, pa njabʉ da ba̱di gatho ya ja̱'i ja ra ximhai tengu rá nda̱ngui nú'a̱ xquí beni Ajua̱ da 'yøt'e. Y nú'a̱ xquí beni'a̱ go gue'a̱ gue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo 'bʉi ja ma corasohʉ, y hangue dí tø'mhʉ ga 'bʉhʉ pa nza̱ntho ja rá nsunda'a̱. 28Núje yá mɛfiguihe Ajua̱, habʉraza dí ma̱ñhe de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne dí umfe ra hoga ts'ofo gatho ya ja̱'i, ne dí utuahe'ʉ co nú'a̱ ra hoga mfa̱di xa 'racaguihe Ajua̱, pa njabʉ to gatho da gamfri'a̱ da te yá jamfri pa da za da 'mʉ'ʉ ngu gra 'mʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 29Hangue por guehna xi drí mpɛfi con gatho ra ts'ɛdi nú'a̱ xa 'racagui ra Zidada Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\