RA COLOSENSE 2

1Nubyá, dí ne gui pa̱hʉ gue nugui xi dí apabi Ajua̱ con gatho ma ts'ɛdi por gue'ahʉ ne por nú'ʉ ya cu bí 'bʉi ja ra nija̱ Laodicea, ne por gatho nú'ʉ ma'ra ya cu hinstá mpa̱di'be. 2Dí apabi Ajua̱ gue da nup'a ri mfenihʉ, ne pa gui 'bʉhʉ co 'nada ra hma̱te, ne pa da 'ra'ahʉ ra hoga mfa̱di pa ma'na gui pa̱hʉ xá hño ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo nú'a̱ bi 'ñe bi 'yøt'a nú'a̱ xqui beni Ajua̱ ne hinxqui fa̱dihma̱, ne ja dá pa̱dihʉ. 3Ngue'a̱ ja guehni ja ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ja jani gatho ra hoga mfa̱di ne ra hoga mfeni. 4Dí xi'ahʉ njabʉ pa hinda za to da hya'ahʉ co 'raya noya nú'ʉ xi ri nt'øde mahotho pe hinga majua̱ni. 5Masque nugui hindí 'bʉibya con gue'ahʉ, pe dí ja ra uɛnda dí 'bʉi con gue'ahʉ ngue'a̱ oda ma mfeni de gue'ahʉ, y xi drí johya ngue'a̱ dá øde gue guí øthʉ gatho nú'a̱ xá hño, ne xi xcá zɛdi ri jamfrihʉ nú'a̱ guí pɛ'tsuahʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 6Hangue 'bʉhʉ xá hño co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ngu nú'a̱ xa t'u't'ahʉ nu ngá camfrihʉ. 7Njahʉ ngu ya 'yʉza xa cʉna mbo ra hai, xi da nt'ʉthʉ con gue'a̱, ne dá zɛ ri jamfrihʉ ngu nú'a̱ xa t'u't'ahʉ. Ne umfʉ njama̱di Ajua̱ nza̱ntho. 8Xi da nsuhʉ, oxqui hophʉ da hya'ahʉ nú'ʉ ya c'uamba ja̱'i 'yobʉ xi'ahʉ nú'a̱ te bensɛ de yá mfeni hønsɛ pa da hya'ahʉ, ngue'a̱ nu'ʉ́ hingui udi ngu nú'a̱ bi 'ñudi ra Zidada Jesucristo, nu'ʉ́ udi hønsɛ nú'a̱ xa bensɛ yá mija̱'iui de yá mfenisɛ ne xa 'ñudi. 9Ja ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ja bi hnequini gatho tengu rá 'mʉi Ajua̱ ngue'a̱ nu'á̱ mahyɛguiui rá 'mʉi'a̱. 10Y nu'ahʉ ya xcá tsʉhʉ gatho ra te maxøgue, ngue'a̱ ya guí 'nathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo nú'a̱ ri manda gatho nú'ʉ to'o pɛ'tsa ra ts'ɛdi ne nú'ʉ to'o pɛ'tsa ra ts'ʉtbi. 11Nu ngá 'nathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, gue'bʉ gá ha̱ñhʉ ra seña ja ri corasohʉ ngue'a̱ Ajua̱ bi 'uec'a'ihʉ de ja ra ts'oqui. Y nú'a̱ ra seña gá ha̱ñhʉ hingue ngu nú'a̱ ra seña øt'a ya xodyo gue hønsɛ ri señabitho rá ndo'yo 'na. Nuna ra seña gá ha̱ñhʉ, gá ha̱ñhʉ ja ri corasohʉ ngue'a̱ gá camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 12Ngue'a̱ nu ngá nxistehehʉ, ja ra uɛnda gá nt'aguihʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ne gá yopa ntehʉ ma'na'qui con gue'a̱, ngue'a̱ xcá camfrihʉ gue Ajua̱ ja rá ts'ɛdi pa bi japi bi yopa nte ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo de ra du. 13Nu'ahʉ ma'mɛt'o xqui 'mɛhma̱hʉ ja ra ts'oqui, mi ja ra uɛnda ya xcá tuhma̱hʉ, ne hinguí pɛ'tshma̱hʉ nú'a̱ ra seña ja ri corasohʉ, pe nubyá Ajua̱ bi 'yøt'e pa gá yopa ntehʉ ma'ra'yo ngue'a̱ ya guí 'nathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne bi pun'a'ihʉ gatho ri ts'oquihʉ. 14Ajua̱ ya xa putca gatho ma ts'oquihʉ, ngue'a̱ xi 'nandyá 'yøt'ats'oquihʉ hindá øtehʉ ngu nú'a̱ manda ja rá ley'a̱, hangue ma xa mɛncahma̱hʉ ja ra nidu. Pe gatho nuya ts'oqui ndí tuhʉ, go ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo bi gut'a gatho ja ra pont'i. 15Ne mi du ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ja ra pont'i, gue'bʉ bi nta̱te de gatho yá ts'ɛdi ya ts'onda̱hi ne yá hmanda'ʉ, ne njabʉ bi 'bɛtua yá tsa'ʉ ja yá thandi gatho ya ja̱'i, ne bi zixa nts'a̱hni'ʉ. 16Ostí ma da du ri mʉihʉ 'bʉ nøñ'ahʉ ya ja̱'i ngue'a̱ hinguí øthʉ ngu yá nza̱i'ʉ, o de nú'a̱ guí tsihʉ, o ngue'a̱ hinguí øthʉ ya ngo ngu yá nza̱i ya xodyo, ne ngue'a̱ hinguí øthʉ ya ngo dega tat'a za̱na̱ ne de ya pa dega tsaya. 17Ngue'a̱ gatho nú'a̱ mi øt'a ya xodyo go 'nara nt'uditho de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo hinxqui zøtho, pe nu mi zøhø'a̱, ja bi uahni gatho yá ts'ɛdi de nú'a̱ mi øt'a ya xodyo. 18Oxqui hophʉ to'o da hya'ahʉ da xi'ahʉ gue hinte ma gui ta̱ha̱hʉ ngue'a̱ hinguí øthʉ ngu øt'ʉ, ngue'a̱ nú'ʉ ya hyate ja̱'i ri 'ñet'a hoja̱'i ne asta ri nsunda ya ɛnxɛ nehe, ne ma̱ te gatho xa hyandi dega thedi, ha ne gue hinte xa hyandi, ne xi ri 'ñets'i de yá mfenisɛ. 19Nu'ʉ́ hingui camfri ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo nú'a̱ to'o ra ña̱xu de rá nija̱'a̱. Y nurá nija̱'a̱ gue'a̱ rá ndo'yo, ha nujʉ́ go dyá xɛnihʉ de rá ndo'yo'a̱ ne dí ha̱mphʉ rá ts'ɛdi'a̱ pa ga ntehʉ, y njabʉ rí te rá nija̱'a̱ ngu nú'a̱ xa benga Ajua̱. 20Nu'ahʉ ja ra uɛnda xcá tuhʉ mahyɛgui co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ne xcá 'ueguehʉ de nú'a̱ ri bensɛ de ja yá mfeni ya ja̱'i. Nu'bʉ́ ¿hanja guí øthʉ ngu yá nza̱i'ʉ, 'ñena hingyá gamfrihʉ? ¿Hanja guí øthʉ ngu nú'a̱ ri 'bɛp'a'ihʉ'ʉ? 21Ngu nú'a̱ eñ'ʉ: “Oguí thañhʉ núná, oguí tsihʉ nú'á̱, oguí jʉxhʉ co ri 'yɛhʉ.” 22Gatho nuya ya hmandaya ma̱ hønsɛ de nú'ʉ ma da uadi da thogui, ne hinte ri muui ngue'a̱ go 'raya hmandatho nú'ʉ xa zansɛ ya ja̱'i pa da 'ñudi'ʉ. 23Nu'a̱ tó'o da 'yøt'a nuya ya hmanda, ri hnequi ngu øt'a xá hño ngue'a̱ øt'e co ra hñoja̱'i ne ndunthi ra søcambeni, ne asta da japi da sufri rá ndo'yo, pe nuya ya hmanda hinte ma ts'ɛdi umbi pa da za̱ma rá ndo'yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\