RA COLOSENSE 3

1Nu'ahʉ ja ra uɛnda gá yopa ntehʉ mahyɛgui co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo nu mi yopa nte'a̱ de ra du, hangue hyoñhʉ nú'ʉ ya hoga hño bí ja nuni mahets'i habʉ bí 'bʉ'a̱ ne bí hudi ja rá 'ñɛi Ajua̱ rá Dada. 2Dá 'yoda ri mfenihʉ de ya t'øt'e nú'ʉ bí ja nuni mahets'i, hingue de nú'ʉ ya t'øt'e jaua ja ra ximhai. 3Ngue'a̱ nujʉ́ ngu 'ñena dá tuhʉ mahyɛgui co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ne dá yopa ntehʉ con gue'a̱, hangue ja ra uɛnda ya dí 'bʉhʉ 'nadbʉ con gue'a̱ nuni habʉ bí 'bʉ Ajua̱ ra Dada. 4Ne nu stua yopa pengui, ma ga hnequihʉ mahyɛgui con gue'a̱ strá nsunda ngue'a̱ 'nada ma tehʉ con gue'a̱. 5Hangue 'uehʉ de gatho ya ts'oqui nú'ʉ jaua ja ra ximhai. Oxqui ntsinga medintha̱tihʉ, ne oxqui pɛ'tshʉ ra ts'onc'at'aja̱'i, nixi ma'ra ya ts'onc'at'i, nixi oxqui øthʉ ma'ra ya ts'o'bɛfi. Ne oxqui c'at'ihʉ ra boja̱ ne ma'ra ya hño de ra ximhai, ngue'a̱ 'bʉ guí øthʉ njabʉ, nu'bʉ́ go grí nsundahʉ'ʉ, hingo grí nsundahʉ Ajua̱. 6Por nuya ts'ot'øt'eya ma da zʉtua rá cuɛ Ajua̱ gatho nú'ʉ to'o ya ts'o'yøde. 7Ne'ahʉ ja nguí ohʉnihma̱ ja nú'ʉ ya ts'ot'øt'e'ʉ. 8Pe nubyá ya guí pɛ'tshʉ ma'na ra 'ra'yo 'mʉi, hangue nehe hyɛhʉbʉ gatho nú'ʉ ma'ra ya ts'ot'øt'e, ngu ra nt'ʉtsate, ra cuɛ, ra nts'o'mʉi, ra ts'ante ne ma'ra ya ts'onoya. 9Oguí mpetua nc'uambahʉ 'na ngu ma'na, ngue'a̱ nú'a̱ ri nda̱xjua 'mʉihʉ ya xcá hɛhʉbʉ. 10Nubyá ya xa mpata ri 'mʉihʉ, ne 'yo grí pa̱tuahʉ rá 'mʉi Ajua̱ nú'a̱ to'o xa 'ra'ahʉ ra 'ra'yo te, asta xi ma gui 'bʉhʉ ngu rá 'mʉi'a̱. 11Y ja nú'a̱ ri 'ra'yo 'mʉihʉ xcá pɛ'tshʉ, nuni hingui fa̱di ua ra griego ua ra xodyo, ua pɛ'tsa ra seña ja rá ndo'yo o hina, ua ra mengu ua ra nzøhø ja̱'i, ua ra 'bɛgo ua hingrá 'bɛgo, ngue'a̱ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo gatho o ja rá 'yɛ'a̱, ne nu'á̱ 'bʉi mahyɛgui con gatho. 12Ajua̱ xi ri ma̱'a'ihʉ ne xa huahn'ahʉ pa dyá mɛti'ihʉ'a̱. Hangue nubyá dá nja ri nthecatehʉ, ne 'yøthʉ ra hñoja̱'i, ogyá 'ñets'ihʉ, dá nja ri t'equ'eihʉ, ne ri pacenciahʉ. 13Ntsɛtuahʉ 'na ngu ma'na, ha nu'bʉ 'na de gue'ahʉ to'o da 'yø't'ahʉ 'nara nts'o'mʉi, pumbahʉ, ngu bi pun'ahʉ nehe ra Zidada. 14Pe nu'a̱ ma'na mahyoni, nura hma̱te gui pɛ'tshʉ, ngue'a̱ go gue'a̱ ri jacjʉ ga 'nathohʉ pa ga 'bʉhʉ co 'nada ra mfeni. 15'Bʉhʉ co nú'a̱ ra hoga'mʉi xa 'ra'ahʉ Ajua̱ ja ri corasohʉ, ngue'a̱ Ajua̱ bi zohn'ahʉ pa gui 'bʉhʉ co 'nara hoga'mʉi ngue'a̱ guí 'nada ra ndo'yohʉ co ma Zidadahʉ. Ne nza̱ntho umfʉ njama̱di Ajua̱ de gatho nú'a̱ da 'ñe'ahʉ. 16Dá 'yoda ri mfenihʉ rá noya ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 'Ñutuahʉ ne nupa mfenihʉ 'na ngu ma'na co nú'a̱ ra hoga mfa̱di xa t'a'ahʉ. Ne tuthʉ ya salmo ne ya ja̱hña̱ ne ma'ra ya ma̱ca thuhu. Tutuahʉ Ajua̱ ne umfʉ njama̱di'a̱ con gatho ri corasohʉ. 17Gatho nú'a̱ gui 'yøthʉ o nú'a̱ gui ma̱ñhʉ, 'yøthʉ gatho pa rá nsunda ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne ja rá thuhu'a̱ umfʉ njama̱di Ajua̱ ra Dada. 18Nu'ahʉ 'bɛhña̱hʉ, 'yøta ri da̱mehʉ ngu rí 'ñepi gui 'yøthʉ ngue'a̱ gyá gamfrihʉ de ma Zidadahʉ. 19Nu'ahʉ 'ñøhøhʉ, ma̱di ri 'bɛhña̱hʉ ne ogyá ts'o'mʉihʉ con gue'ʉ. 20Nu'ahʉ ba̱tsihʉ, 'yøta gatho nú'a̱ da xi'a ri dada ri na̱na̱hʉ, ngue'a̱ guehna ri ho ra Zidada. 21Ha nu'ahʉ dadahʉ, oguí tsʉihʉ nts'ɛdi ri ba̱tsihʉ pa hinda du yá mʉi'ʉ. 22Ha nu'ahʉ 'bɛgohʉ, 'yøtehʉ ri hmuhʉ nuua ja ra ximhai gatho nú'a̱ da 'bɛp'a'ihʉ, ne hingue hønsɛ ra ora hant'ahʉ xi grí mpɛhʉ pa gui pønga ri hmihʉ con gue'ʉ, pɛphʉ con gatho ri mʉihʉ ngue'a̱ guí tsuhʉ Ajua̱. 23Ne gatho nú'a̱ guí pɛhʉ, pɛhʉ con gatho ri pahahʉ, jahʉ ra uɛnda go guí pɛphʉ ra Zidada, hingue nuya ja̱'i. 24Ya guí pa̱hʉ gue numa Zidadahʉ ra Jesucristo ma da 'ra'a ri tha̱ha̱hʉ ngue'a̱ go guí pɛphʉ'a̱. 25Pe nu'a̱ tó'o øt'a ra nts'o'mʉi, ra Zidada da gu'tuabi ngu tengu nú'a̱ xa 'yøt'e, ne hinda ma da nja ra nsʉqui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\