RA COLOSENSE 4

1Nu'ahʉ hmuhʉ, manda ri 'bɛgohʉ ngu rí 'ñepi, ngue'a̱ guí pa̱hʉ gue ne'ahʉ guí pɛ'tshʉ 'nari Hmuhʉ nehe nuni mahets'i. 2Oguí tsaya gui 'yapabihʉ Ajua̱ con gatho ri mʉihʉ, ne umfʉ njama̱di'a̱ ngue'a̱ ø't'a'ihʉ ri nt'adihʉ. 3'Yapabihʉ por guecje, pa da xogahe ya gosthi pa da za ga ma̱ñhe de gatho nú'a̱ xa 'yøt'a ra Zidada Jesucristo ngu nú'a̱ xqui beni Ajua̱ ne hinxqui fa̱dihma̱, pe Ajua̱ ya xa 'ñutcahʉ. Ne ngue'a̱ go dí ma̱ de gue'a̱, hangue dí jot'ua fadi. 4'Yapabihʉ Ajua̱ pa da za ga ma̱nga xá hño de gue'a̱ ngu rí 'ñepcagui ga ma̱. 5Jamasuhʉ hanja gui 'yohʉ, 'yohʉ co ndunthi ra mfa̱di ja yá thandi nú'ʉ hingyá gamfri. Ogrí 'bɛta ri orahʉ, zofohʉ'ʉ de rá noya Ajua̱. 6Ña̱hʉ co ndunthi ra t'equ'ei ne ra hma̱te, ne beñhʉ xá hño hanja grí tha̱tuahʉ cada 'na nú'ʉ grí ña̱uihʉ. 7Nuni ma hma̱ca cuhʉ ra Tiquico guehni 'nará hoga mɛfi Ajua̱ stá mpɛhe mahyɛgui, y nu sta zømbʉ dua c'a̱'ts'ahʉ, ma da xi'ahʉ gatho nú'a̱ te dí thoguiua. 8Hangue pa gue'a̱ dí pɛhn'ahʉbʉ pa da xi'ahʉ tengu gra 'mʉihe de guecua ne pa da nup'a ri mfenihʉ. 9Ma da mɛui nehe ma zi hoga cuhʉ Onesimo, nuni ja ra mengu de guepʉ ngu guí pa̱hʉ. Nuyʉ́ ma da xi'ahʉ gatho nú'a̱ dí thoguihe de guecua. 10Ne ri fat'ajua̱'ihʉ ra zi cu Aristarco nuni drí ncompa'beua ja ra fadi, ne ri fat'ajua̱'ihʉ ra zi cu Marco nuni rá primo ra cu Berhna. Nu'ahʉ ya xa si'ahʉ gue ma da mabʉ da c'a̱'ts'ahʉ ra cu Marco, ne sta zømbʉ umfʉ ra tsaya co ndunthi ra hma̱te. 11Nehe ri fat'ajua̱'ihʉ nuni ra cu Jesu xa thu'mbabi nehe ra Justo. De gatho ya xodyo nú'ʉ xa gamfri hønsɛ nuyʉ ya cuyʉ faxcagui pa dí ma̱mbahe rá noya Ajua̱ de guecua, pa njabʉ ndunthi to'o xa yʉt'i ja rá hmanda Ajua̱, y go guehyʉ xi ri hubga ma mʉi. 12Ne ri fat'ajua̱'ihʉ ra cu Epafra, guehni 'nará mɛfi nehe ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, nehni ra mengu de guepʉ. Nuni nza̱ntho apabi Ajua̱ con gatho rá mʉi pa hingui 'ueguehʉ de ri jamfrihʉ ne pa gui 'yohʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱ ne gui 'yø'tuahʉ nza̱ntho ngu nú'a̱ go rá paha'a̱. 13Nugui go dí damajua̱ni xá hño de guehni, ngue'a̱ nza̱ntho tagui tu por gue'ahʉ, ne por ya cu ya me Laodicea, ne nú'ʉ ya me Yerapoli. 14Ri fat'ajua̱'ihʉ nehe ra cu Luca, nuni ra medico xi ra hma̱di, ne ra cu Dema. 15Fat'ajua̱hʉbʉ ts'ʉ gatho ya cu nú'ʉ ya me Laodicea, ne fat'ajua̱hʉbʉ ra cu Nimfa, ne gatho nú'ʉ ya cu ri munts'i ja rá ngu'a̱ pa ri xøcambeni Ajua̱. 16Nu xcrí juahʉ gui hñe'thʉ nuna ra carta, pɛmpabihʉ nú'ʉ ya cu ya me Laodicea, pa da hñe'ti nehe'ʉ. Ha nú'a̱ dá pɛmpabi'ʉ da mɛn'a'ihʉ pa gui hñe'thʉ nehe. 17Nehe xipabihʉ ra cu Arquipo gue da mɛfi xá hño nú'a̱ ra 'bɛfi xa umbabi ra Zidada, asta hinda juatbi gatho. 18Núgui drá Pablo de ma 'yɛsɛ dí op'ahʉ nuna ra nzɛnjua. Oxqui pumfriguihʉ gue dí oua ja ra fadi. Ha nubyá, Ajua̱ da ja̱p'a'ihʉ. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\