RA EFESIO 2

1Nu'ahʉ xqui 'mɛdihʉ hma̱ha̱ ma'mɛt'o ja ya ts'oqui ne nguí øthʉ ya nts'o'mʉi, pe Ajua̱ ya xa 'ra'ahʉbya 'nara 'ra'yo te. 2Nu'ahʉ nguí øthʉ ya ts'oqui ngue'a̱ ngrí dɛnbahʉ rá 'mʉi ra ximhai, ne nguí ø'tuahʉ rá paha ra nda̱ de ya ts'onda̱hi nú'a̱ ri mpɛfi ja yá mfeni nú'ʉ hingui øta Ajua̱. 3Ma'mɛt'o gathoguihʉ ndí 'bʉhʉ nehe ngu gra 'mʉ'ʉ, ne ndí ø'tuahʉ yá ts'onc'at'i ma ndo'yohʉ, ne ndí øthʉ gatho nú'a̱ ndí benga ja ma mfenihʉ xá nts'o. Hangue nujʉ́ hønsɛ rá cuɛ Ajua̱ ndí tø'mbahʉ xa zʉcjʉ ngu nú'a̱ ma da zʉdi nú'ʉ hingyá gamfri. 4Pe Ajua̱ xi ra da̱ngui rá nthecate ne rá hma̱te pa guecaguihʉ. 5Hangue ngu bi japi bi yopa nte ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, njabʉ nehe bi 'racjʉ ma 'ra'yo tehʉ, ngue'a̱ ya stí 'mɛhma̱hʉ ja ma ts'oquihʉ, ja ra uɛnda ya stí tuhma̱hʉ. Hangue po rá hñoja̱'i Ajua̱ bi pøhøguihʉ. 6Nehe ngu bi gʉxa ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo de habʉ xqui nt'agui, njabʉ nehe bi gʉxcahʉ, ne ja ra uɛnda ya dí hudihʉ co ma zi Hmuhʉ nuni mahets'i, ngue'a̱ ya dí 'nathohʉ con gue'a̱. 7Bi 'yøtcahʉ njabʉ pa nuya pa bra 'ñepʉ ma da fa̱di tengu rá nda̱ngui rá hñoja̱'i bi mɛscahʉ, ne tengu ra hño bi 'yøtcahʉ ngue'a̱ bá pɛhna ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo pa bi pøhøguihʉ. 8Ajua̱ po rá hñoja̱'i bi pøhøguihʉ ngue'a̱ dá camfrihʉ, y hingue de guecsɛhʉ, nu Ajua̱ go guesɛ bi 'yøt'a gatho pa bi pøhøguihʉ. 9Hinto xa mpøhø po 'nara hoga 'bɛfi xa 'yøt'e, pa njabʉ hinda za to da 'ñets'i. 10Ajua̱ go gue'a̱ bi hogaguihʉ ma'ra'yo ngue'a̱ ya dí 'nathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Y bi hogaguihʉ ma'ra'yo pa da za ga øthʉ gatho nú'a̱ xá hño ngu nú'a̱ xqui beni Ajua̱ maya'bʉ ga øthʉ. 11Hangue por gue'a̱ nú'ahʉ hingyá xodyohʉ oguí pumfrihʉ gue desde maya'bʉ gatho nú'ʉ ya ja̱'i himyá xodyo mi 'bʉi yabʉ de Ajua̱, ne nixi himi pɛ'tsa ra seña ja yá ndo'yo ngu pɛ'tsa ya xodyo. Hangue nuya xodyo xi bi ʉtsa'ihʉ ne bi hñump'ahʉ gue gyá ja̱'ihʉ dega 'ña̱seña, masque nura seña'a̱ go 'nara ja̱'itho nú'a̱ to øt'e. 12Ma'mɛt'o nguí 'bʉhʉ yabʉ de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne nguí 'bʉhʉ 'nambʉ de ya me Israel nú'ʉ to'o ya xodyo. Nu'ahʉ himri 'ñep'ahma̱hʉ nú'a̱ ra cohi bi 'yøt'a Ajua̱ co ya me Israel, nixi hingo mri mɛtihʉ nú'a̱ xqui hña̱'tuabi'ʉ. Nixi te nguí tø'mahma̱hʉ ngu nú'a̱ guí tø'mhʉbya, ne nixi nguí pa̱hma̱hʉ Ajua̱. 13Ma'mɛt'o nu'ahʉ nguí 'bʉhʉ yabʉ de Ajua̱, pe nubya ya gá jonihʉ con gue'a̱ ngue'a̱ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo bi manga rá ji po rá ngue'ahʉ ne ya guí 'nathohʉ con gue'a̱. 14Núje dyá xodyohe ne nú'ahʉ hingyá xodyohʉ, po rá du ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo bi huata nú'a̱ ra nthaqui dega nt'ʉtsate xqui 'uegahʉ. Y bi 'yøt'e pa dá 'nada ra hninihʉ ne pa dá má̱dihʉ. 15Nu mi du ja ra pont'i'a̱, gue'bʉ bi huata nú'a̱ ra nt'ʉtsate, ngue'a̱ gue'bʉ bi hña̱cua rá ts'ɛdi ra nda̱xjua ley con gatho yá hmanda ne yá nza̱i. Hangue de nú'ʉ yoho ya hnini, nu'á̱ bi hyoca 'nada ra hnini ngue'a̱ ya bi 'natho con gue'a̱. Hangue ya bi za bi má̱di'ʉ. 16Nu mi du ja ra pont'i'a̱, gue'bʉ bi huata nú'a̱ ra nt'ʉtsate mi pɛ'tsa nú'ʉ yoho ya hnini'ʉ. Hangue nubyá bi za bi má̱di'ʉ ne bi za bi má̱di'ʉ nehe co Ajua̱, ngue'a̱ ya bi 'nada ra ndo'yo'ʉ co ra Zidada Jesucristo. 17Hangue numa zi Hmuhʉ ra Jesucristo bi 'ñehe pa bi zocaguihʉ ne bi xicjʉ gue ya bi za dá má̱dihʉ co Ajua̱, nú'ahʉ nguí 'bʉhʉ yabʉ de gue'a̱ ne núje dyá xodyohe ndí 'bʉhe guetbʉ de gue'a̱. 18Y nubyá ngue'a̱ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo bi du por guecjʉ, gathoguihʉ ngu ya xodyo ngu nú'ʉ hingyá xodyo da za ga jonihʉ co Ajua̱ ma Dadahʉ co rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ xa t'acjʉ mahyɛgui. 19Hangue por gue'a̱ nu'ahʉ ya hinguí 'na'ñohʉ nixi gyá nzøhøhʉ, ngue'a̱ nubyá ya gyá menguhʉ de ja rá hnini Ajua̱ nehe, ne yá ba̱tsi'ihʉ nehe'a̱ ngu gatho ma'ra ya gamfri. 20Y mahyɛgui ya dí 'bʉhʉ ja rá nija̱ Ajua̱. Nurá nija̱ Ajua̱ nja ngu 'nara ngu thoqui. Numa zi Hmuhʉ ra Jesucristo nja ngu ra mʉdi do xa 'bɛgui pa bi thoqui ra nija̱, y núje dyá apostolhe ne nú'ʉ ma'ra yá 'mɛhni Ajua̱ go guecje dí njahe ngu dyá mʉdi ja̱dohe, ha nu'ahʉ guí njahʉ ngu ya do ri he'tsa nú'a̱ ra ja̱do. 21Y ngu 'nara ngu rí bøts'e mahyɛgui yá ja̱do, y nura mʉdi do go gue'a̱ ri ndude gatho rá hñʉ ra ngu, njabʉ necjʉ rá nija̱guihʉ Ajua̱ 'yo grá ntehʉ. Ne dí 'yohʉ co 'nada ra mfeni co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, y nú'á̱ go gue'a̱ ri 'racjʉ ra ts'ɛdi pa nújʉ rá nija̱guihʉ Ajua̱ ga 'bʉhʉ strá nt'axi. 22Ngu'ahʉ nguje dí 'nathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ne go grá 'yo grá ntehʉ mahyɛgui con gatho ma'ra ya gamfri pa drá ma̱ca nija̱guihʉ Ajua̱ habʉ da za da 'mʉi rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\